Om processen

År 2011 ansökte Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Östhammars kommun. Denna ansökan måste godkännas av Sveriges regering innan SKB får börja bygga. Innan regeringen fattar sitt beslut granskas SKB:s ansökan av både Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Mark- och miljödomstolen prövar SKB:s ansökan enligt miljöbalken medan Strålsäkerhets­myndigheten prövar ansökan enligt kärntekniklagen. Det innebär att de granskar om platsen och metoden som SKB valt uppfyller de lagkrav som finns.

 

När myndigheterna är klara lämnar de sina yttranden till regeringen. De kommer att lämna sina yttranden tidigast år 2017. Först när regeringen, Östhammars kommun, Oskarshamns kommun, Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen godkänt ansökan kan arbetet med att bygga ett slutförvar påbörjas.

Får SKB tillstånd till slutförvaret är målet att börja bygga någon gång i början av 2020-talet och att det ska tas i drift ca tio år efter byggstart. I det fall SKB inte får tillstånd kan de behöva börja om från början med att hitta en lösning för avfallet.

 

SKB behöver fem ”ja”

För att få börja bygga anläggningarna för att slutförvara det använda kärnbränslet behöver ansökan gå igenom fem steg:

  • Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt prövar ansökan enligt miljöbalken och skriver ett yttrande till regeringen
  • Strålsäkerhetsmyndigheten prövar ansökan enligt kärntekniklagen och skriver ett yttrande till regeringen
  • Både Östhammars och Oskarshamns kommuner har veto enligt miljöbalken, därför får båda kommunerna frågan från regeringen:
    • Östhammars kommun, därför att slutförvaret föreslås ligga i Forsmark
    • Oskarshamns kommun, därför att inkapslingsanläggningen som ingår i slutförvarssystemet planeras ligga i anslutning till mellanlagret för använt kärnbränsle, CLAB
  • Regeringen fattar beslut om tillstånd enligt kärntekniklagen och tillåtlighet enligt miljöbalken.

Efter regeringens beslut får Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt i uppdrag att fastställa villkor för verksamheten.

Kommunen fattar beslut

I nuläget har kommunen inga beslut att fatta. Vad kommunen nu gör är att förbereda oss inför en eventuell fråga från regeringen om kommunen tillåter ett slutförvar. Kommunen förbereder sig också inför en huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen.

Kommunen har tidigare beslutat att tillåta SKB att göra inledande platsundersökningar (1995), och därefter att tillåta fördjupade platsundersökningar (2001). I övrigt har kommunen inte tagit ställning till ett slutförvar av använt kärnbränsle i kommunen. Under fliken ”Mer info” i avsnittet dokumentbank kan du läsa kommunens yttranden.

Veto i slutförvarsfrågan

Kommunens vetorätt

Generellt gäller att för att regeringen ska kunna ge tillstånd till en anläggning ska den berörda kommunens kommunfullmäktige ha sagt ja till etableringen. Detta ger alltså kommunen en vetorätt. Miljöbalken beskriver den kommunala vetorätten i sitt 3:e, 4:e och 17:e kapitel.

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun kommer att besluta om tillstånd för en anläggning för slutförvar av använt kärnbränsle. Kommunfullmäktige kan låta kommuninvånarna folkomrösta i frågan, men resultatet av en kommunal folkomröstning är alltid rådgivande. Det innebär att kommunfullmäktige inte behöver följa resultatet av en folkomröstning, utan snarare att folkomröstningens resultat blir en del av beslutsunderlaget.

Den politiska majoriteten i Östhammars kommun vill ordna en lokal folkomröstning om kommunen får frågan om ett slutförvar från regeringen. En folkomröstning kan bli aktuell som tidigast ett halvår efter att fullmäktige beslutat om den.

Vetoventilen

Veto-ventilen innebär att regeringen kan säga ja till att en verksamhet etablerar sig i en kommun trots att kommunfullmäktige i den aktuella kommunen sagt nej till den. För att regeringen ska kunna gå emot kommunens vilja måste det ur nationellt perspektiv vara synnerligen angeläget att verksamheten kommer till stånd, det vill säga det måste vara extremt viktigt för hela Sverige att verksamheten blir av. Det får heller inte finnas någon annan lämpligare plats för verksamheten. Med lämplig plats menas den plats som är bäst för verksamheten ur ett tekniskt- och ekonomiskt perspektiv och där den sociala acceptansen är som störst. Det innebär att en plats med något sämre tekniska och ekonomiska förutsättningar kan anses mer lämplig om den kommunens kommunfullmäktige är positivt inställd till verksamheten.

När, hur och för vilka typer av verksamheter regeringen får använda veto-ventilen anges i miljöbalken. En av de verksamheter vetoventilen omfattar är slutförvaring av radioaktivt avfall. Det innebär att regeringen kan tillåta att det byggs ett slutförvar i Östhammars kommun även om kommunfullmäktige röstar nej, men bara om ingen annan plats kan anses mer lämplig.