Slutförvar i Forsmark

Välkommen! Här hittar du information om ett eventuellt slutförvar för använt kärnbränsle i Östhammars kommun. Du kan läsa om hur det är tänkt att fungera, vem som gör vad och hur du kan påverka processen.

Tidslinje

Tidslinje – här kan du följa utvecklingen.

Klicka för att se tidslinjen och läsa mer om processen.

1976
AKA-utredningen
1977
KBS-1 presenteras
Villkorslagen
1978
Metoden KBS-2 presenteras
1980
Folkomröstning om kärnkraft
1982
SFR
1983
KBS-3 presenteras
1984
Kärntekniklagen
1988
Strålskyddslagen
SFR får begränsat drifttillstånd
1992
SFR i rutinmässig drift
1995
Medel ur kärnavfallsfonden
SKB startar förstudier
1998
Miljöbalken
2001
Kommunen tillåter platsundersökningar
2002
SKB inleder platsundersökningar i Forsmark
2003
Ny slutförvarsorganisation
2004
Medel ur kärnavfallsfonden
2009
SKB meddelar platsval
Ny slutförvarsorganisation
2011
SKB ansöker
2014
Ansökan om SFRs utbyggnad
2016
Nuvarande slutförvarsorganisation bildas
2017
Huvudförhandling
Här är vi nu
Oktober
Yttrande från MMD och SSM
2018
Lokal folkomröstning
Östhammars kommun tillfrågas
Regeringsbeslut
2019
Villkor fastställs
2020
Byggstart vid ett eventuellt ja

Tidslinje

Här kan du följa processen. Använd hjulet nedan eller pilarna för att navigera mellan händelserna. Klicka på en händelse för att läsa mer om den.

Tidslinje

Här kan du följa processen. Använd hjulet nedan eller pilarna för att navigera mellan händelserna. Klicka på en händelse för att läsa mer om den.

"Vi ska försäkra oss om att den långsiktiga säkerheten är den högsta möjliga då kommunen ska säga ja eller nej till ett slutförvar. "
- Barbro Andersson Öhrn, f.d. ordförande i Östhammar kommuns säkerhetsgrupp

Signerat - Huvudförhandlingar, del 4

2017-10-04

Fjärde veckan i huvudförhandling om slutförvar.

Förhandlingarna om ett slutförvar för använt kärnbränsle fortsätter, nu Ladan i Gimo, den sk Östhammarsveckan. Förutom Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) som är sökande deltar statliga verk t.ex. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), länsstyrelser, kommuner, miljöorganisationer och enskilda. Här i Östhammar finns några nya aktörer på plats, Opinionsgruppen för säker slutförvaring (OSS) och Naturskyddsföreningen Uppsala län är nya röster i förhandlingssalen. Båda avstyrkte ansökan. Även länsstyrelsen i Uppsala län och Naturvårdsverket liksom Östhammars kommun själva yttrar sig betydligt mer under denna vecka.

SKB har startat upp med sina yrkanden med särskild betoning på de yrkanden som rör kärnbränsleförvaret och de har, precis som i Nacka och Oskarshamn, översiktligt redogjort för det svenska systemet, KBS-3-metoden och de anläggningar som ingår i systemet och har redogjort mer på djupet för de platsförutsättningar och omgivningsförhållanden som råder i Forsmarksområdet. SKB har delat in slutförvar för använt kärnbränsle i tre skeden:

1. Uppförandeskede, de första 10 åren

2. Driftskede, ca 45 år

3. Avvecklingsskede, ca 15 år

Utifrån dessa har SKB beskrivit vad som kommer byggas upp ovan jord, vad som kommer brytas ut under jord, vilka sorters anläggningar som ska etableras, vilka vattenverksamheter som kommer genomföras (grundvattenbortledning, brobygge, utfyllnader mm), vilken vattenpåverkan som kommer ske, vilka materialtransporter som kommer ske och vilken bullerpåverkan som följer av det, vilken påverkan verksamheten kommer ha på naturvärden i skog och våtmarker samt de Natura 2000-områden som finns i närheten. SSM har beskrivit hur man tittat på strålsäkerhetsfrågorna i varje skede och vad som återstår för SKB att undersöka närmare när man börjar gå ned i berget och skapa mer detaljerade förutsättningar. Länsstyrelsen har beskrivit på vilka grunder man givit artskyddsdispens (som blivit överklagat).

Flera frågor har kommit upp om buller längs transportvägarna, om länshållningsvatten, om kvalitetssäkringsarbetet, om kväve och kompensationsåtgärder.

Under veckan kom SKB in med ett förslag på åtagande gällande bullerreducerande åtgärder längs med väg 76, som kommer preciseras ytterligare under fredagens villkorsdiskussioner. På torsdagen är det syn i Forsmarksområdet där det bla ingår att titta på utfyllnadsområden och göletableringar. Efter Östhammarsveckan är det uppehåll en vecka, sedan samlas alla igen för sista veckan i Nacka.

 

Marie Berggren , chef på Strategienheten i Östhammars kommun

Aktuellt

Huvudförhandlingar i Gimo, fredag

2017-10-13

Sista dagen i Östhammarsveckan. Denna dag har ägnats åt åtaganden och villkor…

Huvudförhandlingar i Gimo, torsdag

2017-10-12

Fjärde dagen, idag med syn på platsen. Igår blev det inget nyhetsbrev, utan…

Signerat, del 3

2017-10-12

Huvudförhandlingar i Gimo, tisdag

2017-10-10

En andra dag med mycket information från SKB. Huvudförhandlingarna gällande…

Huvudförhandlingar i Gimo, måndag

2017-10-09

Så var Östhammarsveckan igång. Huvudförhandlingarna gällande ett slutförvar…

Huvudförhandling i Oskarshamn avslutad

2017-10-06

Huvudförhandlingsveckan i Oskarshamn är avslutade. På måndag återupptas förhandlingarna…

Signerat, del 2

2017-10-04

Huvudförhandling i Oskarshamn

2017-10-03

Huvudförhandlingarna i Mark- och miljödomstolen har påbörjat den tredje veckan…

Öppet möte om huvudförhandlingarna...

2017-09-26

Paus i huvudförhandlingarna

2017-09-19