Signerat, del 3

2017-10-12

(Detta publicerades först 17-10-04)

Tredje veckan i huvudförhandlingen om slutförvar!

Förhandlingarna om ett slutförvar för använt kärnbränsle fortsatte i Oskarshamn. Förutom Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) som är sökande deltar statliga verk t.ex. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), länsstyrelser, kommuner, miljöorganisationer och enskilda.

Veckan startade SKB med att redovisa sina yrkanden, med fokus på de som berör befintligt centralt mellanlager för använt kärnbränsle (CLAB) som avses byggas ihop med en ny inkapslingsanläggning (INK) till ett gemensamt CLINK. SKB beskrev även kortfattat det svenska systemet, KBS3-metoden och vilka anläggningar som ingår i prövningen, men övergick sedan till att mer i detalj beskriva de verksamheter som är tänkta att bedrivas i Oskarshamn och hur förutsättningarna är och påverkan på exempelvis yttre miljö, vatten och strålskydd kommer att bli. Även SSM redogjorde kortfattat för hur deras granskning har gått till enligt miljöbalken och kopplingarna till kärntekniklagen. Oskarhamns kommun har redovisat synpunkter på villkor likväl som länsstyrelsen i Kalmar län. Även enskilda eller organisationer som inte yttrat sig i Stockholm de första veckorna har fått tillfälle att lämna synpunkter på hela ansökan, inte bara CLAB/CLINK.

Under onsdagen hölls syn vid tre anläggningar:

– CLAB, där allt använt kärnbränsle från Sveriges kärnkraftsprogram idag finns samlat i vattenbassänger

– Äspölaboratoriet – ett bergslaboratorium på 450 m djup där man testar och utvärderar ex. metoder för att beräkna platsegenskaper exempelvis sprickbildning och närvaro av mikrober, men också flera av de delar som påverkar KBS3-metoden bl.a. bentonitlerans egenskaper och kopparkorrosion samt hur man rent praktiskt ska bygga och konstruera ett förvar och sedan återfylla detsamma

– Bentonitlaboratoriet – där man testar lerans fysikaliska egenskaper och hur man ska kunna konstruera och hantera de delar som rör såväl block som pellets vid deponering och återfyllning, t.ex. robotstyrning.

Marie Berggren , chef på Strategienheten i Östhammars kommun