Vad händer nu?

De senaste åren

Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) lämnade i januari 2018 över ansökan till regeringen tillsammans med egna yttranden. Båda instanserna hade då handlagt ansökan enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen sedan 2011. Du kan läsa mer om den rättsliga prövningen här.

 

I sitt yttrande till regeringen skrev Mark- och miljödomstolen att SKB behöver redovisa ytterligare underlag om hur kopparkapselns skyddsförmåga påverkas av fem olika korrosionsprocesser och tydligare redovisa var anläggningen är tänkt att placeras. Gällande den omtalade frågan om kopparkorrosion kan nämnas att båda myndigheterna har i sina yttranden ställt krav på ytterligare utredningar gällande korrosion av kapseln, men som beskrivits ovan kan alltså SSM tillstyrka ansökan i förvissningen om att de kan hantera oväntade utfall av utredningarna genom sin stegvisa prövning medan inte MMD kan göra det. MMD rekommenderar att SKB ger in ytterligare underlag till regeringen som visar att eventuella utsläpp från kapseln inte sker under en mycket lång tid. Domstolen skrev även att det behöver klargöras vem som har ansvar enligt miljöbalken för slutförvarsanläggningen på lång sikt.

 

Miljödepartementet gav i juni 2018 SKB möjlighet att dels komplettera ansökan enligt de brister som mark- och miljödomstolen identifierat och dels lämna förslag på villkor för ett eventuellt tillåtlighetsbeslut. SKB gavs samtidigt möjlighet att bemöta de yttranden som kommit in till departementet sedan de tog över handläggningen. Den 4 april 2019 lämnade SKB in komplettering och yttrande till miljödepartementet med anledning av detta. Kompletteringen, och resten av ansökan, finns att läsa på SKB:s hemsida.

 

SKB skriver i sin komplettering att ”det övergripande resultatet av genomförda kompletterande studier och analyser är, att den viktigaste slutsatsen […] är oförändrad: ett slutförvar som byggs enligt KBS-3 metoden i Forsmark är långsiktigt säkert och uppfyller SSM:s krav på säkerhet efter förslutning”. Kompletteringen skickades ut på remiss till bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten. Gällande bland annat det långsiktiga ansvaret för slutförvarsanläggningen tillsatte regeringen en utredning om kärntekniklagen i juli 2017. Utredningen redovisades den 1 april 2019 och finns att läsa på regeringskansliets hemsida. I utredningen föreslås bland annat nya bestämmelser i kärntekniklagen om ett statligt sistahandsansvar för slutligt förslutna geologiska slutförvar.

 

Om regeringen bedömer att de kan tillåta verksamheten måste, enligt den så kallade vetorätten i miljöbalken, först kommunfullmäktige i de båda berörda kommunerna, Östhammar och Oskarshamn, tillstyrka ansökan innan regeringen kan tillåta den.

 

Oskarshamns kommunfullmäktige tillstyrkte ansökan i juni 2018 och den 13 oktober 2020 tillstyrkte Östhammars kommun densamma.

Regeringen tar beslut

Den 27 januari 2022 meddelade miljö och klimatminister Annika Strandhäll (S) att regeringen tillstyrker SKB:s ansökan om att etablera ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. 

Läs regeringens beslut här: https://www.regeringen.se/artiklar/2022/01/slutforvaret-for-anvant-karnbransle/

 

Ärendet går därmed tillbaka till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen för vidare hantering och framtagande av särskilda villkor. 

Till toppen av sidan