Vad händer nu?

Den 23 september 2019 startade en två veckor lång huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt. Huvudförhandlingen är en del av Mark- och miljödomstolens handläggning av ansökan. Östhammars kommun deltog som part i ärendet. Efter att huvudförhandlingen avslutades lämnade domstolen över ärendet till regeringen.

 

Strålsäkerhetsmyndigheten lämnade in sitt yttrande enligt kärntekniklagen den 22 oktober 2019 medan Mark- och miljödomstolen lämnade in sitt yttrande enligt miljöbalken den 13 november. Båda instanserna menar att regeringen kan ge tillåtlighet gällande SKB:s ansökan om utbyggnad av det befintliga slutförvaret (SFR) i Forsmark. 

 

Östhammars kommun har vetorätt enligt miljöbalken och den 27 april 2021 tog fullmäktige beslut om att tillstyrka ansökan med rösterna 48 för och 1 emot. Kommunstyrelsens förslag innebar ett ja, med villkoren att kommunen åter får vetorätt om större förändringar i verksamheten sker, så som ändrad deponerad mängd, ändrade avfallstyper, och liknande.  

 

Nu är det upp till regeringen att ta beslut. 

Till toppen av sidan