Kommunens slutförvarsorganisation

Syftet med kommunens slutförvarsorganisation är bland annat att förbereda kommunfullmäktige att svara på regeringens fråga om kommunen kan acceptera ett slutförvar i Östhammars kommun eller inte. För att kunna fatta ett välgrundat beslut krävs kunskap och information. Organisationen arbetar även med information och kommunikation mot medborgare.

 

1995 ställde SKB frågan till Östhammars kommun om kommunen kunde tänka sig platsundersökningar för ett slutförvar för använt kärnbränsle. Kommunfullmäktige beslutade att tillåta undersökningarna. Sedan bildades en slutförvarsorganisation för att följa utvecklingen kring ett eventuellt slutförvar.

 

Genom åren har slutförvarsorganisationen förändrats beroende på var i processen man har befunnit sig. I dag består den av politiker som utsetts av respektive parti för att följa processen extra noga. Organisationen består av följande arbetsgrupper: Granskningsgruppen, Referensgruppen och Villkorsrådet. Nedan kan du läsa mer om dem. Det finns också ett antal tjänstepersoner anställda på kommunen med fokus på slutförvarsfrågan. När vetobesluten nu är tagna kommer uppdraget och även arbetsgrupperna att ses över. 

 

Just nu pågår kommunens arbete med SKB:s båda ansökningar, både ansökan från 2011 om ett slutförvar för använt kärnbränsle och ansökan från 2014 om att bygga ut SFR.

 

Som resultat av gruppernas arbeten har kommunen skickat flera remisser till SKB och till de inblandade myndigheterna. I remisserna har kommunen meddelat vilka kompletteringar som behövs för att vi ska kunna ta ställning till ansökningarna.

Referensgruppen

Referensgruppen uppdaterades 2019 och består nu av hela kommunfullmäktige och representanter från Region Uppsala, den lokala miljöorganisationen Opinionsgruppen för säker slutförvaring(OSS), Naturskyddsföreningen i Uppsala län, grannkommuner (Uppsala, Norrtälje, Tierp, Älvkarleby och Gävle) samt Åland. Gruppen har utvidgats då processen kom allt närmare ett beslut i frågan och därför är det även viktigt att alla politiker i kommunen informeras löpande i slutförvarsfrågan.

 

Referensgruppen ansvarar för information och kommunikation om slutförvarsfrågor till allmänheten. Gruppens arbetsutskott anordnar exempelvis öppna möten, föreläsningar och håller sig informerade om processen. De fungerar också som omvärldsbevakare i andra organisationer och i samhället.

 

Granskningsgruppen

Granskningsgruppens uppdrag har länge varit att granska och bedöma de handlingar som bland annat SKB presenterar i sina ansökningar gällande slutförvaret för använt kärnbränsle och utbyggnad och fortsatt drift av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). Gruppen ansvarar även för att belysa aktuella och relevanta frågeställningar till kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunfullmäktiges presidium. Till sist ska gruppen även följa utvecklingen av, och delta i, eventuella samråd för slutförvaret för långlivat radioaktivt avfall (SFL) samt att hantera SKBs program för forskning, utveckling och demonstration (FUD). Som ovan nämnt så är vetofrågan förbipasserad i kommunen, och uppdraget och organisationen håller för närvarande på att ses över. 

 

Gruppen består för tillfället av 15 ledamöter:

 • Ledamot (S) Tomas Näslund, ordförande
 • Ledamot (S) Kristina Voxdal Pihl
 • Ledamot (S) Erik Rudolfsson
 • Ledamot (SD) Martin Wahlsten, 3:e vice ordförande
 • Ledamot (SD) Krister Lindgren
 • Ledamot (C) Bertil Alm, 1:e vice ordförande
 • Ledamot (C) Gunnel Wahlgren
 • Ledamot (M) Filip Uthammar, 2:e vice ordförande
 • Ledamot (M) Jessica Kumlin
 • Ledamot (KD) Erik Helén
 • Ledamot (BoA) Sune Berglund
 • Ledamot (V) Inger Arvidsson
 • Ledamot (L) Rune Nilsson
 • Ledamot (MP) Arno Unge
 • Ledamot (från kommunfullmäktiges presidium) Lennart Owenius (M)

 

Villkorsrådet

Östhammars kommun har även ett Villkorsråd, bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott och granskningsgruppens presidium. Syftet med Villkorsrådet är att arbeta som en beredande funktion mot de villkorsskrivningar som kommunen anser vara relevanta i de olika prövningarna. 

 

Så här kan du påverka

Östhammars kommun har en avgörande roll i processen kring slutförvar av använt kärnbränsle. Du kan påverka processen genom att ställa dina frågor eller ge dina synpunkter till vår granskningsorganisation. Maila dina synpunkter till slutforvarsenheten@osthammar.se. Under fliken Kontakt hittar du även kontaktuppgifter till de personer i kommunen som arbetar med extra fokus på frågor om slutförvar.

Hur finansieras kommunens slutförvarsarbete?

Kommunens slutförvarsarbete finansieras till största del av kärnavfallsfonden. Fonden har funnits sedan 1978. Kärnkraftverkens ägare betalar en avgift till fonden för varje kWh elektricitet som kärnkraftverken producerar. 

Till toppen av sidan