Slutförvarsorganisationen

Kommunens slutförvarsorganisation

Syftet med kommunens slutförvarsorganisation är bland annat att förbereda kommunfullmäktige att svara på regeringens fråga om kommunen kan acceptera ett slutförvar i Östhammars kommun eller inte. För att kunna fatta ett välgrundat beslut krävs kunskap och information.

 

1995 ställde SKB frågan till Östhammars kommun om kommunen kunde tänka sig platsundersökningar för ett slutförvar för använt kärnbränsle. Kommunfullmäktige beslutade att tillåta undersökningarna. Sedan bildades en slutförvarsorganisation för att följa utvecklingen kring ett eventuellt slutförvar.

 

Genom åren har slutförvarsorganisationen förändrats beroende på var i processen man har befunnit sig. I dag består den av politiker som utsetts av respektive parti för att följa processen extra noga. Organisationen består av följande arbetsgrupper: säkerhetsgruppen, MKB-gruppen och referensgruppen. Nedan kan du läsa mer om dem. Det finns också ett antal tjänstepersoner anställda på kommunen med fokus på slutförvarsfrågan.

 

Just nu pågår kommunens arbete med SKB:s båda ansökningar, både ansökan från 2011 om ett slutförvar för använt kärnbränsle och ansökan från 2014 om att bygga ut SFR.

 

Som resultat av gruppernas arbeten har kommunen skickat flera remisser till SKB och till de inblandade myndigheterna. I remisserna har kommunen meddelat vilka kompletteringar som behövs för att vi ska kunna ta ställning till ansökningarna.

Referensgruppen

Referensgruppen består sedan 1 januari 2016 av hela kommunfullmäktige och representanter från Region Uppsala, den lokala miljöorganisationen Opinionsgruppen för säker slutförvaring(OSS), Naturskyddsföreningen i Uppsala län, grannkommuner (Uppsala, Norrtälje, Tierp, Älvkarleby och Gävle) samt Åland. Gruppen har utvidgats då processen kommer allt närmare ett beslut i frågan och därför är det även viktigt att alla politiker i kommunen informeras löpande i slutförvarsfrågan.

 

Referensgruppen ansvarar för information och kommunikation om slutförvarsfrågor till allmänheten. Gruppens arbetsutskott anordnar exempelvis öppna möten, föreläsningar och håller sig informerade om processen i de andra grupperna. De fungerar också som omvärldsbevakare i andra organisationer och i samhället.

 

Kontakt: Roger Lamell, referensgruppens ordförande

Säkerhetsgruppen

Säkerhetsgruppen granskar SKB:s ansökan om att enligt kärntekniklagen få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle och utbyggnationen av SFR. Säkerhetsgruppens uppdrag är att bevaka att den långsiktiga säkerheten är bra beskriven i ansökan och att allmänheten kan förstå ansökan. SKB:s ansökan om att få bygga slutförvaret är 9000 sidor lång.

 

Gruppen är också huvudansvarig för granskningen av SKB:s FUD-program.

 

Gruppen består av 10 ledamöter:

 • Tomas Näslund (S), ordförande
 • Pär-Olof Olsson (M), vice ordförande
 • Lennart Norén (S)
 • Leif Hägg (S)
 • Gunnel Wahlgren (C)
 • Inger Abrahamsson (C)
 • Anders Bäckström (M)
 • Peter Brandt (SD)
 • Rune Nilsson (L)
 • Arno Unge (MP)

Kontakt: Tomas Näslund, säkerhetsgruppens ordförande

MKB-gruppen

MKB är en förkortning som står för miljökonsekvensbeskrivning. MKB-gruppen har alltså extra fokus på miljöfrågor. Om en verksamhet kräver tillstånd enligt vissa bestämmelser i miljöbalken ska den som är ansvarig för verksamheten bedöma miljökonsekvenserna och sammanställa en miljökonsekvensbeskrivning. I det här fallet är det SKB som ska göra det.

 

MKB-gruppens uppdrag är att granska SKB:s ansökningar enligt miljöbalken gällande slutförvaret för använt kärnbränsle och utbyggnationen av SFR. Gruppen följer även samrådsprocesser för nya slutförvarsanläggningar.

 

Gruppen består av 11 ledamöter:

 • Bertil Alm (C), ordförande
 • Reinhold Delwall (M), vice ordförande
 • Christina Haaga (S)
 • Harri Lundgren (S)
 • Ingrid Gustafsson (S)
 • Lisa Landberg (C)
 • Sune Pettersson (M)
 • Sune Berglund (BOA)
 • Sören Carlsson (KD)
 • Inger Arvidsson (V)
 • Anna-Maria Brantedal (LPO)

Kontakt: Bertil Alm, MKB-gruppens ordförande

Så här kan du påverka

Östhammars kommun har en avgörande roll i processen kring slutförvar av använt kärnbränsle. Du kan påverka processen genom att ställa dina frågor eller ge dina synpunkter till vår granskningsorganisation. Maila dina synpunkter till slutforvarsenheten@osthammar.se. Under fliken Kontakt hittar du även kontaktuppgifter till de personer i kommunen som arbetar med extra fokus på frågor om slutförvar.

 

För att påverka frågor om slutförvar och i kommunen i allmänhet kan invånare använda sig av flera sätt. Läs mer här.

Hur finansieras kommunens slutförvarsarbete?

Kommunens slutförvarsarbete finansieras av kärnavfallsfonden. Fonden har funnits sedan 1978. Kärnkraftverkens ägare betalar en avgift till fonden för varje kWh elektricitet som kärnkraftverken producerar. Kommunen lägger inga skattemedel på att finansiera arbetet med att följa processen.

Till toppen av sidan