Rättslig prövning av utbyggnaden

I december 2014 lämnade Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) in en ansökan om utbyggnad och fortsatt drift av SFR. Ansökan prövas enligt två lagstiftningar, miljöbalken och kärntekniklagen. Det är regeringen som beslutar om SKB ska få tillstånd för utbyggnaden.

 

Innan regeringen fattar beslut bereds ansökan enligt miljöbalken av Mark- och miljödomstolen och enligt kärntekniklagen av Strålsäkerhetsmyndigheten. Dessa båda myndigheter lämnar sedan vidare ansökan tillsammans med ett eget yttrande till regeringen. För att regeringen ska få tillåta verksamheten krävs enligt den så kallade vetorätten i miljöbalken att Östhammars kommun tillstyrker ansökan.

Prövningen av utbyggnaden av SFR sker enligt samma grundläggande principer som kärnbränsleförvaret. Mer information om den prövningen och processen finns här.

 

Det var från början inte givet att miljöbalksärendet skulle prövas av regeringen och därmed inte heller att Östhammars kommun skulle ha vetorätt i prövningen. Men efter en skrivelse från Östhammars kommun beslutade regeringen i maj 2016 att pröva tillåtligheten av den planerade utbyggnaden enligt miljöbalkens 17 kap. 3§.

 

Ansökan finns att läsa på SKB:s hemsida: https://www.skb.se/projekt-for-framtiden/utbyggnad-av-sfr/vara-ansokningar/.

Till toppen av sidan