Nyheter

Här samlar vi nyheter och aktuella händelser

Presskonferens om beslutet

2020-10-14

Med anledning av Östhammars kommuns fullmäktigebeslut att tillstyrka SKB:s ansökan om en etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark så höll kommunalråden i Östhammars kommun en presskonferens tisdagen den 14 oktober. 

 

Östhammars kommun säger ja

2020-10-14

Under tisdagskvällen beslutade sig kommunfullmäktige i Östhammars kommun för att säga ja till att Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) etablerar ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Beslutet fattades på ett extra sammanträde med ett ärende på ärendelistan: Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Efter votering beslutade kommunfullmäktige att Östhammars kommun tillstyrker etableringen. 38 ledamöter ställde sig bakom beslutet, 7 motsatte sig det och 3 avstod från att rösta.

Sammanträdet websändes och går att se i efterhand.

 

Bakgrund

Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) ansökte 2011 om tillstånd för att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun. Beslut fattas av regeringen men enligt den så kallade vetorätten i miljöbalken krävs kommunfullmäktiges tillstyrkan för att regeringen ska få tillåta verksamheten.

Östhammars kommun har deltagit aktivt i processen runt ett slutförvar för använt kärnbränsle i över 25 år. Det slutförvar som SKB ansökt om att få bygga i Forsmark är en del av ett sammanhängande system av anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränslet och kärnavfall. I systemet ingår även en anläggning i Oskarshamns kommun (Clink – centralt mellanlager och inkapslingsanläggning) vilket innebär att även Oskarshamns kommun har vetorätten i prövningen. Oskarshamns kommunfullmäktige tillstyrkte etableringen i juni 2018.

 

Vad händer nu?

Det slutliga beslutet om SKB ska få etablera ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark är regeringens och ärendet hanteras sedan i januari 2018 av miljödepartementet. I och med att kommunfullmäktige i både Östhammars och Oskarshamns kommun tillstyrkt ansökan är det nu upp till regeringen att fatta beslut.

 

Östhammars kommun tar ställning i slutförvarsfrågan

2020-10-08

Efter 25 år som aktiv part i processen ska nu Östhammars kommun ta ställning till en eventuell etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Det är på ett extrainsatt kommunfullmäktigemöte den 13 oktober som våra ledamöter ska ge sina röster i frågan.

Under kommunfullmäktigemöte den 22 september beslutades att lägga in ett extra möte där endast en fråga kommer att diskuteras. Kommunstyrelsen har efter det presenterat ett förslag till beslut som kommunfullmäktige nu ska ta ställning till; Östhammars kommuns inställning till etableringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Den 13 oktober, klockan 18:00, sker det extrainsatta kommunfullmäktigemötet i Storbrunn i Östhammar. Det går som vanligt att titta på en livesändning från mötet via länken nedan.

http://www.osthammar.se/sv/kalender/kommunfullmaktige/2020/kommunfullmaktige-13-oktober-2020/

 

Dagen efter, den 14 oktober, klockan 10:00, kommer kommunalråden att hålla en öppen presskonferens där de presenterar resultatet av fullmäktigemötet. Denna presskonferens sänds via kommunens youtubekanal. Länken syns där när livesändningen går igång.

https://www.youtube.com/osthammarskommun

Östhammars kommun redo för beslut

2020-09-23

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun ska hålla ett extrainsatt möte den 13 oktober för att besluta om etableringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att fullmäktige accepterar etableringen. Innan ärendet tas upp av kommunfullmäktige ska det även hanteras av kommunstyrelsen och förslaget kan då komma att justeras.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Så här lyder formuleringen som kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit:

”Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker att Svensk kärnbränslehantering AB etablerar anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet enligt KBS-3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun.”

Nästa steg

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun anser alltså att vår kommun är redo att gå till beslut den 13 oktober. Detta voterades det om vid det senaste kommunfullmäktigemötet den 22 september.

Den så kallade kommunala vetorätten innebär att antingen acceptera eller neka etableringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Det innebär att kommunens ställningstagande väger tungt när regeringen sedan ska ta sitt beslut i frågan. Skulle regeringen ge tillåtlighet går ärendet vidare till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten för beslut om villkor för tillstånd.

Det närmar sig beslut

2020-09-09

Kommunstyrelsen i Östhammars kommun har lämnat in ett förslag om beslut till kommunfullmäktige gällande att lägga in ett extra kommunfullmäktigemöte för att då ta ställning om kommunen ska tillåta Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Det är regeringen som tar det slutliga beslutet om SKBs ansökan, men Östhammars kommuns inställning är viktig i deras bedömning.

Sedan 2009 har Forsmark varit aktuellt som plats i SKBs ansökan, men redan 1995 blev kommunen en aktiv part i processen och började då bygga upp en bred kunskap för att förbereda kommunfullmäktiges ledamöter inför detta beslut.

Den 22 september ska alltså kommunfullmäktige bestämma om kommunen är redo att gå till beslut i frågan. Enligt förslaget kommer ett extra fullmäktigemöte att genomföras den 13 oktober där de i så fall ska besluta om kommunen ska tillstyrka eller avstyrka SKB:s ansökan om att förlägga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Kommunen har ett så kallat vetobeslut och kommunens röst väger alltså tungt i frågan som regeringen sedan tar slutgiltigt beslut om. Regeringen kan välja att ”köra över” ett eventuellt nej från kommunen, men då krävs synnerligen starka argument.

Oskarshamns kommun tog under 2018 beslut om att tillstyrka den del av ansökan som planeras att byggas i Oskarshamn, vilket är en inkapslingsanläggning.

Den 9 juni 2020 beslutade Kommunfullmäktige att det inte ska genomföras en folkomröstning i Östhammars kommun.

Utöver frågan om slutförvaret för använt kärnbränsle kommer sannolikt kommunen att behöva ta ett liknande beslut senare om man ska tillåta en utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR) som sedan 1988 varit i drift i Forsmark.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av oss som jobbar med detta. Kontaktinformation finns här

Kommunfullmäktige om folkomröstning

2020-06-09

Under kommunfullmäktige i Östhammars kommun den 9 juni 2020 beslutades, efter debatt, att det inte ska genomföras någon folkomröstning gällande frågan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.  

 

Det går att titta på sändningen med debatten även i efterhand. Om ni vill snabbspola så börjar ärendet vid 37:45.

https://secure.quickchannel.com/qc/?id=dhuv77

 

Nyheter 5 juni

2020-06-05

Framflyttat beslut i riksdagen

Under gårdagen diskuterades det i riksdagen kring “Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter” men då dagens ämnen drog ut på tiden framflyttades beslutsdelen inom detta ärende till 10 juni. Ansvar efter förslutning är, för Östhammars kommun, en viktig och relevant fråga som vi efterfrågat en tydligare lagstiftning kring under lång tid.

Länk: Läs mer på riksdagens hemsida.

 

Kommunfullmäktige tar upp frågan om folkomröstning

Den 9 juni tar Kommunfullmäktige upp frågan om folkomröstning i slutförvarsfrågan. På grund av Coronasituationen är lokalen ändrad och mötet hålls i gymnastikhallen på Olandskolan i Alunda med start kl. 18.00. Detta för att kunna hålla ett längre avstånd mellan ledamöter och därmed minska smittorisken. Vi rekommenderar dock för övriga medborgare att om möjligt följa mötet via vår webbsändning. som sänds via kommunens hemsida i vanlig ordning.

Länk: Direktlänk till sändningen.

Framflyttat beslut om folkomröstning

2020-04-16

Den 21 april var det tänkt att kommunfullmäktige i Östhammars kommun skulle ta beslut gällande om man ska genomföra en folkomröstning i frågan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. På grund av Coronaviruset/Covid-19, och restriktioner från detta, kommer kommunfullmäktige att genomföras i begränsad form med färre ledamöter på plats. Flera punkter från dagordningen har bordlagts, bland annat denna fråga. 

Kommunen arbetar nu efter att genomföra kommande kommunfullmäktige i vanlig ordning, men det beror även på virusets utveckling där kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Nyheter 6 april

2020-04-06

Nyhetstips – Stor satsning på fortsatt kompetens.

Stor EU-satsning säkrar kärnkraftskompetensen

Nyheter 9 mars

2020-03-09

Östhammars kommun har länge ställt krav på att ansvarsfrågan utreds och befästs tydligare så att kommunen aldrig ska kunna bli ansvarig vid oväntade händelser efter att ett eventuellt förvar förslutits eller om SKB och dess ägare skulle gå i konkurs. 

Sen en tid tillbaka har detta utretts och nu kan vi se ett förslag till en lagändring. 

 

“I lagrådsremissen föreslås ändringar i miljöbalken, i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter. Ändringarna innebär i huvudsak att statens ansvar för vissa kärntekniska verksamheter tydliggörs i lag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2020.”

Länk till remissen på www.regeringen.se

Öppet referensgruppsmöte 18 februari

2020-02-10

Östhammars kommuns slutförvarsorganisation bjuder in allmänheten till ett öppet Referensgruppsmöte.

SKB:s FUD-rapport
Vart tredje år lämnar SKB in en redovisning av sitt program för Forskning, Utveckling och Demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av
kärnavfall till Strålsäkerhetsmyndigheten. Den senaste redovisningen (Fud 2019) lämnades in i september 2019. På mötet kommer SKB att ge en kort presentation
av Fud 2019.

SKB:s bemötande av remissvar över den senaste kompletteringen
I december yttrade sig SKB över de remissvar som kommit in efter deras senaste komplettering av ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. På mötet kommer SKB ge en kort presentation av sina yttrande med bemötande av bland annat Östhammars kommuns remissvar.

Tid: Tisdagen den 18 februari kl 16:30-17:30
Plats: Storbrunn, Östhammar

Efter mötet serveras fika.
Mötet är öppet för allmänheten och kommer att webbsändas. Detta inlägg uppdateras med länk strax innan sändningen börjar. 

Välkomna!

God jul och Gott nytt år

2019-12-20

Vi som jobbar på Slutförvarsenheten vill tacka er som följer och engagerar er i en av Östhammars kommuns, och Sveriges, största miljöfrågor.

Mycket har hänt under 2019, och som det ser ut nu ligger även ett spännande 2020 framför oss. 

 

God jul och Gott nytt år önskar Anna, Marie och Magnus på Slutförvarsenheten

Öppet Referensgruppsmöte

2019-12-05

Inbjudan till öppet informationsmöte

Aktuellt i slutförvarsfrågan
Östhammars kommuns slutförvarsorganisation bjuder in allmänheten till ett öppet Referensgruppsmöte.

 

Yttrande till regeringen om SFR-utbyggnaden

Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen har under oktober och november lämnat sina yttrande över ansökan om utbyggnad och fortsatt drift av SFR till regeringen. På mötet kommer Strålsäkerhetsmyndigheten att presentera sitt yttrande och Slutförvarsenheten kommer att ge en kort presentation av Mark- och miljödomstolens yttrande.  

Slutförvar för använt kärnbränsle – Östhammars kommuns yttrande över den senaste kompletteringen

SKB kompletterade i april sin ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Östhammars kommun lämnade den 3 december sina yttranden över kompletteringen, enligt miljöbalken och enligt kärntekniklagen. På mötet kommer det att ges en kort presentation av dessa yttranden. 

 

Tid: Tisdagen den 17 december kl 15:30-16:30

Plats: Storbrunn, Östhammar

 

Efter mötet serveras fika.

Mötet är öppet för allmänheten och kommer att webbsändas. 

*På grund av tekniska problem kunde vi inte sända mötet live, men det spelades istället in för att publiceras senare. Vi ber om ursäkt för detta. 

 

Kommunens yttranden

2019-12-03

Östhammars kommun har i två yttranden, enligt kärntekniklagen respektive miljöbalken, nu presenterat sin syn på Svensk kärnbränslehanterings AB:s komplettering i ärendet om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun har ännu inte tagit ställning till ansökan, vilket medför att dessa yttranden inte innehåller ett slutligt ställningstagande vad gäller tillåtligheten i ärendet.

Under ett öppet Referensgruppsmöte den 17 december kommer vi att presentera bland annat dessa yttranden. Se separat nyhetsuppdatering på hemsidan.

Läs de båda yttrandena i sin helhet:
Yttrandet enligt kärntekniklagen
Yttrandet enligt miljöbalken

 

Nyheter 13 november

2019-11-13

Idag meddelade Mark- och miljödomstolen, enligt miljöbalken, i ett yttrande till regeringen att de anser att “den sökta verksamheten kan tillåtas” när det gäller ansökan om utbyggnad av det befintliga slutförvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Sedan tidigare har Strålsäkerhetsmyndigheten också givit ett positivt yttrande enligt kärntekniklagen. 

Innan regeringen kan säga ja till utbyggnad av SFR måste kommunfullmäktige i Östhammars kommun ta ställning i frågan i och med sin vetorätt. 

 

Webbsändning Referensgruppsmöte

2019-10-24

Inbjudan till öppet informationsmöte

Aktuellt i slutförvarsfrågan
Östhammars kommuns slutförvarsorganisation bjuder in allmänheten till ett öppet Referensgruppsmöte.

Huvudförhandling om SFR-utbyggnaden
Den 2 oktober avslutades huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen om utbyggnad och fortsatt drift av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR). Slutförvarsenheten ger en kort rapport från förhandlingen.

Slutförvar för använt kärnbränsle – remissinstansers syn på senaste kompletteringen
SKB kompletterade i april sin ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Kompletteringen har skickats på remiss och flertalet remissinstanser har yttrat sig över kompletteringen. På mötet kommer Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsrådet, Länsstyrelsen i Uppsala län och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) att presentera sina yttranden.

Tid: Tisdagen den 5 november kl 16:00-18:00
Plats: Storbrunn, Östhammar
Kaffe, te och smörgås serveras från ca 15.30.
Mötet är öppet för allmänheten och kommer att webbsändas. Detta inlägg kommer att uppdateras med videolänken strax innan mötet.  

Välkomna!

Nyheter 23 oktober

2019-10-23

Strålsäkerhetsmyndigheten lämnade igår sitt yttrade gällande en eventuell utbyggnad av det befintliga slutförvaret SFR i Forsmark till regeringen. De tillstyrker att tillstånd ges enligt kärntekniklagen.

Mer information och deras yttrande finns HÄR

Nyheter 21 oktober

2019-10-21

På onsdag den 23 oktober påbörjas den andra delen av övning Havsörn, som utspelas i Östhammars kommun. Det är en storskalig övning med totalt runt 1700 involverade personer, som hålls vartannat år, där de tre länen med kärnkraft turas om att vara värd. Och i år handlar det alltså om ett fiktivt scenario med Forsmarks kärnkraftverk i centrum. Den största delen av övningen pågår under 36 timmar med start på onsdag den 23:e oktober. Läs mer på Östhammars kommuns hemsida. http://www.osthammar.se/sv/nyheter/2019/ovning-havsorn-2019/

Nyheter 18 oktober

2019-10-18

SKB:s nya forskningsprogram inlämnat

Vart tredje år lämnar SKB in ett nytt forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram (Fud) till Strålsäkerhetsmyndigheten. Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet yttrar sig sedan över programmet till regeringen som beslutar om eventuella villkor för framtida forskning och utveckling.

 

Inför Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande genomförs en remissrunda med bland annat myndigheter, högskolor och kommuner. I onsdags deltog Östhammars kommun i ett möte som Strålsäkerhetsmyndigheten anordnade för remissinstanserna inför granskningen av Fud 2019.

 

Fud-rapporten finns att läsa på SKB:s hemsida. Mer information om remissförfarandet finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Huvudförhandling 2 oktober

2019-10-03

Huvudförhandling dag 7

Huvudförhandlingen för utbyggnad och fortsatt drift av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark avslutades under onsdagen. Under förmiddagen presenterade först SKB sina förslag på villkor inför tillståndsprövningen och bemötte Länsstyrelsens förslag på tillåtlighetsvillkor. Därefter gavs övriga parter möjlighet att ge sina synpunkter på villkorsförslagen. Under eftermiddagen gjorde samtliga parter sina slutanföranden.

Mark- och miljödomstolen kommer nu att förbereda sitt yttrande till regeringen. Domstolen meddelade att de kommer att överlämna sitt yttrande den 13 november kl 13.

Huvudförhandling 1 oktober

2019-10-01

Huvudförhandling dag 6

Huvudförhandlingen om utbyggnad och fortsatt drift av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark fortsatte under tisdagen i Mark- och miljödomstolen i Nacka.

Dagen började med en presentation från Länsstyrelsen i Uppsala län om deras syn på frågor kopplade till påverkan på naturmiljön, framförallt Natura 2000-områden och artskydd. Under resten av dagen besvarade och bemötte SKB de frågor och synpunkter som uppkommit under förra veckans förhandling i domstolen och under gårdagens platsbesök i Forsmark.

Imorgon onsdag fortsätter förhandlingen i domstolen med redogörelse av villkorsförslag och slutanförande.

Huvudförhandling 30 september

2019-09-30

Huvudförhandling dag 5
Huvudförhandlingen om utbyggnad och fortsatt drift av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR) fortsatte under måndagen med syn, det vill säga platsbesök, i Forsmark. Vid synen deltog förutom domstolens ledamöter de flesta parter som tidigare varit med under förhandlingen (förutom Östhammars kommun bland annat SKB, Strålsäkerhetsmyndigheten, Länsstyrelsen, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG), Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) och Opinionsgruppen för säker slutförvaring (OSS)). Besök gjordes både i den befintliga underjordsanläggningen och ovan jord vid Stora Asphällan.

I den befintliga underjordsanläggningen besöktes några av bergsalarna för att bland annat titta på hur avfallet hanteras när det kommer till anläggningen, hur de olika förvarsutrymmena är konstruerade och hur det vatten som läcker in i anläggningen hanteras.

På Stora Asphällan finns ovanjordsdelarna av det befintliga SFR och det är i direkt anslutning till dessa som nya områden planeras tas i anspråk. Domstolen och parterna gavs dels möjlighet att skapa sig en bild av området i stort men visades även vilka vattenområden som planeras fyllas ut för att skapa driftområden och vilka naturområden på land som skulle påverkas av en eventuell utbyggnad.

Imorgon tisdag fortsätter huvudförhandlingen i domstolens lokaler i Nacka.

Huvudförhandling 26 september

2019-09-26

Huvudförhandling dag 4

Under dagens förhandling var lokala miljöfrågor i fokus. SKB redogjorde först översiktligt för genomfört samråd och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n). De gav sedan mer utförliga redogörelser av bland annat konsekvenser av buller och påverkan på naturvärden, skyddade arter, skyddade områden och vattenmiljöer. Efter det fick övriga parter möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Under dagen gav domstolen en kort redogörelse för det av Naturvårdsverket genomförda Esbo-samrådet. Enligt Esbo-konventionen ska samråd genomföras med grannländer när det finns risk för gränsöverskridande miljökonsekvenser.

Huvudförhandlingen tar nu paus tills på måndag. Det är då syn i Forsmark – med besök i och vid befintligt SFR. På tisdag nästa vecka återupptas sedan förhandlingen i domstolen.

Huvudförhandling 25 september

2019-09-25

Huvudförhandling dag 3

Idag var fokus på strålsäkerhetsfrågor. SKB inledde dagen med att besvara frågor från gårdagen om bland annat hydrogeologiska aspekter på slutförvarsområdet. Sedan fortsatte dagens programpunkter genom att SKB berättade om hur strålning uppstår och hur det kan ställas mot exempelvis cancerrisker och risknivåer. Vidare gick SKB igenom vilka typer av avfall som ska deponeras i ett utbyggt SFR och hur man kan klassificera dessa typer. Därefter kom en kort presentation som svar på en tidigare fråga om beslut och åtgärder kring återtag av det så kallade S 14-avfallet.
Efter lunchpausen presenterade SKB en redovisning kring säkerhet efter förslutning. De presenterade även sin syn på kopplingen mellan det kärntekniska regelverket och prövningen enligt miljöbalken.
Efter detta fick Strålsäkerhetsmyndigheten, i sin roll som remissinstans, redovisa sin granskning av ansökan. Därefter fick övriga parter redovisa sina synpunkter på denna del av ansökan och ställa frågor till SKB om dagens presentationer.

Huvudförhandling 24 september

2019-09-24

Huvudförhandling dag 2

Dag två av förhandlingen började med att SKB fick presentera befintlig och utökad sökt verksamhet. Övriga parter fick sedan möjlighet att ställa frågor kring detta där vissa kunde besvaras direkt medan andra samlades in för att SKB ska kunna ta fram svar på dessa senare under förhandlingen, vilket är ett förfarande som sker vid varje presentationspunkt i förhandlingsordningen.

Under eftermiddagen fick SKB tillfälle att besvara frågor från måndagen. Vidare fick övriga parter tid att hålla anföranden samt inom detta även ställa fler frågor kring de punkter som berördes under förmiddagen.

Östhammars kommun tog vid detta tillfälle upp bland annat vikten av att SKB åtar sig att så mycket som möjligt av transporterna sker via båt, samt en fråga kring vilka situationer som kan påverka att de inte kan använda denna transportväg. Östhammars kommun har i dagsläget varken tillstyrkt eller avstyrkt SKB:s ansökan då det först krävs beslut i kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen berättade om sitt arbete i denna fråga, samt vilka frågor som de som tillsynsmyndighet tittar på i SKB:s ansökan. Länsstyrelsen tillstyrker SKB:s ansökan under förutsättning att uppställda villkor beaktas.

MKG ställde en del frågor under dagen men kommer att återkomma med synpunkter och ställningstagande när deras viktigaste frågor, långsiktig säkerhet och naturvärden, hanteras.

Milkas vill att domstolen avstyrker hela SFR-ansökan. Dels på grund av industriprocessen och dels på grund av strålningen. Milkas anser att det helt enkelt är fel plats och risken för att Östersjöns ekosystem är sårbart, vilket innebär att man bör gå efter försiktighetsprincipen och således inte placera ett slutförvar vid kusten.

SERO ifrågasätter SKB:s informationsmaterial och anser att det inte finns någonting som borde kallas slutförvar. SERO anser att ansökan inte ska tillstyrkas. De anser vidare att ingen har kunskap om spädning av radioaktivitet i vatten.

Havs- och vattenmyndigheten har ingen erinran mot att godkänna ansökan under förutsättning att deras synpunkter tillgodoses. De tog även upp vikten av att se kumulativt på vattenfrågorna när det gäller samtliga planerade slutförvar. Bland annat kan de inte acceptera SKB:s föreslagna nivå på fiskeavgift, men fler villkor kommer i senare skede under förhandlingen.

Strålsäkerhetsmyndigheten har inga synpunkter idag, men meddelar att de tidigare yttrat sig i prövningen av hamnverksamhet.

OSS har inga synpunkter idag.

Efter pausen på eftermiddagen har SKB några kompletterande frågor till bland annat Länsstyrelsens presentation och nyligen inskickade yttranden. Sedan avrundas dagen lite tidigare än enligt schemat.
 

Huvudförhandling 23 september

2019-09-23

Idag, den 23 september, inleddes huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen i prövningen gällande en eventuell utbyggnad av det befintliga slutförvaret för låg- och mellanaktivt radioaktivt avfall i Forsmark.

Dagen inleddes med generella ordningsregler för domstolen samt upplägget för de två förhandlingsveckorna. Under dagen genomförde Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) ett antal översiktliga presentationer gällande bland annat sitt uppdrag, den sökta verksamheten och förhållanden på platsen. Dessa områden kommer delvis att fördjupas i kommande föredragspunkter. Övriga parter fick också möjlighet att ställa förtydligande frågor på dagens genomgångar.
Utöver SKB så fick Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) berätta om sin roll i kärntekniklagsprövningen samt miljöbalksprövningen.

Medverkande parter:
Svensk kärnbränslehantering AB (SKB)
Östhammars kommun
Länsstyrelsen Uppsala län
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)
Naturskyddsföreningen Uppsala län
Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (MILKAS)
Sveriges energiföreningars riksorganisation (SERO)
Gröna kvinnor
Opinionsgruppen för säker slutförvaring (OSS)

Även Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) fanns på plats i sin roll som remissinstans.

Vi är under veckan även aktiva på Östhammars kommuns Instagramkonto där ni kan följa vårt arbete nu under första veckan av förhandlingen. Sök er fram till Östhammars kommun eller gå via #östhammarskommun #slutforvarforsmark

Nyheter 9 september

2019-09-09

Uppdaterad hemsida!

Från att tidigare ha varit en hemsida som hade fokus på ett eventuellt slutförvar för använt kärnbränsle så har vi nu breddat informationen till alla sorters slutförvar för radioaktivt avfall som är, eller kan bli, aktuella i Östhammars kommun. Vi ansåg att det var särskilt viktigt inför den kommande huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen gällande en eventuell utbyggnad av det befintliga slutförvaret SFR. 

 

Om du skulle upptäcka något fel på sidan får du gärna höra av dig till magnus.degerman@osthammar.se eller via kontaktformuläret. 

Nyheter 13 augusti

2019-08-13

Tillbaka från semestern.

Då var Slutförvarsenheten tillbaka från semesteruppehållet. Vi har sakta men säkert börjat planera inför hösten och inser att vi har mycket framför oss. Först ska vi välkomna och utbilda våra nya medlemmar i granskningsgrupperna. Den 23 september drar huvudförhandlingen kring den eventuella SFR-utbyggnaden igång. Under september avslutas även remisstiden för kompletteringarna i prövningen om ett slutförvar för använt kärnbränsle igång. 

Vi kommer även att göra en uppdatering på den här hemsidan, från att mest fokusera på kärnbränsleförvarsfrågan till att fokusera på alla frågor som berör slutförvaring av använt radioaktivt avfall i Forsmark. 

Har du några frågor om vårt arbete i Östhammars kommun kring dessa ämnen så kan du alltid kontakta oss! Du hittar all kontaktinfo under “kontakt” i menyn.

Slutförvarsenheten tar semester

2019-07-05

Från den 8 juli tar Slutförvarsenheten på Östhammars kommun semester. Vi är åter från den 5 augusti. 

För brådskande frågor kan ni kontakta Östhammar Direkt 0173-86000

 

Med det önskar vi er en glad sommar!

Nyheter 1 juli

2019-07-01

Idag, den 1 juli 2019, genomförs en förändring i Östhammars kommuns slutförvarsorganisation.

Under 2018 fick slutförvarsorganisationen i uppdrag av kommunstyrelsen att se över den framtida verksamheten. Detta resulterade i att de två tidigare granskningsgrupperna (Säkerhetsgruppen och MKB-gruppen) ersatts av en granskningsgrupp.

Kommunstyrelsen utser följande förtroendevalda till granskningsgruppen:

Ledamot (S) Tomas Näslund

Ledamot (S) Kristina Voxdal Pihl

Ledamot (S) Erik Rudolfsson

Ledamot (SD) Martin Wahlsten

Ledamot (SD) Krister Lindgren

Ledamot (C) Bertil Alm

Ledamot (C) Gunnel Wahlgren

Ledamot (M) Filip Uthammar

Ledamot (M) Fredrik Janse

Ledamot (KD) Erik Helén

Ledamot (BoA) Sune Berglund

Ledamot (V) Inger Arvidsson

Ledamot (L) Rune Nilsson

Ledamot (MP) Arno Unge

Ledamot (från kommunfullmäktiges presidium) Roger Lamell

Tomas Näslund (S) utses till ordförande och Bertil Alm (C) till förste vice ordförande.

Andra och tredje vice ordförande utses på kommunstyrelsen 2019-09-03.

 

Övriga grupper inom slutförvarsorganisationen; Referensgruppen och Villkorsrådet, står kvar oförändrade.

Nyheter 17 juni

2019-06-17

Den 14 juni åkte Slutförvarsenheten på Östhammars kommun tillsammans med våra politiska granskningsgrupper till Eurojoki kommun i Finland för att prata med deras representanter som för cirka 9 år sedan sa ja till att förlägga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Olkiluoto. Vi var totalt 20 personer som fick möjlighet att ställa frågor till dem om hur de upplevt processen, som trots vissa skillnader är rätt lik den svenska motsvarigheten. Under dagen åkte vi även ner i Posivas (Finlands motsvarighet till SKB) befintliga slutförvar för låg- och medelaktivt avfall för att se hur det ser ut där efter att ha fått höra presentationer av representanter från TVO och Posiva om deras system för kärnkraft och slutförvaring. 

Denna resa blev även en avslutning för flera av medlemmarna ur granskningsgrupperna, då vi från den 1 juli omorganiserar och två grupper blir en. I samband med detta minskas antalet medlemmar och vi får även välkomna flera nya medlemmar som nu ska ta sig an denna fråga. 

Med det sagt vill vi rikta ett tack till er som medverkat och engagerat er i frågan under lång tid. 

Öppet möte om slutförvarsprocessen

2019-06-11

Östhammars kommun bjuder in till ett öppet Referensgruppsmöte med presentationer inom följande ämnen:

Kärntekniklagsutredningen
Gábor Szendrö, ämnesråd på regeringskansliet och särskild utredare i kärntekniklagsutredningen, presenterar utredningen ”Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar”.

Slutförvar för använt kärnbränsle – komplettering av ansökan och aktuellt i Forsmark
Allan Hedin, säkerhetsanalytiker på SKB, presenterar SKB:s senaste komplettering av ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle (bl a om kopparkorrosion). Malin Mikic, chef för platsen Forsmark på SKB, berättar lite om vad som är aktuellt om projektet i Forsmark.

Datum: 18 juni 2019
Tid: 16:00-17:30
Plats: Storbrunn, Östhammar

Föredraget är kostnadsfritt och kommer att webbsändas (Detta inlägg uppdateras med aktuell youtube-länk inför mötet).

Välkommen!

 

Nyheter 28 maj

2019-05-28

Workshop om informationsbevarande

Östhammars kommun deltog den 21-23 maj i en workshop om informationsbevarande. På workshopen diskuterades frågor kopplade till hur information och kunskap om det farliga avfall som vår generation lämnar efter sig, med använt kärnbränsle som ett exempel, ska föras vidare till kommande generationer. Det kommer att göras en skriftlig sammanfattning av de föredrag och diskussioner som hölls under dagarna.

Mer information om workshopen finns att läsa på: https://www.karnavfallsradet.se/en/workshop-information-and-memory-for-future-decision-making-radioactive-waste-and-beyond.

Webbsändning 20 maj

2019-05-24

På grund av tekniska problem med internetleverantören kunde vi inte sända vårt senaste öppna möte live, och det tog ett par dagar att få till inspelningen, men nu ska den vara på plats. 

Kai Hämäläinen från finska STUK samt Bo Strömberg från vår svenska motsvarighet, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), berättar om våra länders respektive processer i frågan om slutförvaring av använt kärnbränsle. 

Inbjudan till informationsmöte

2019-05-13

Den finska prövningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle

Kai Hämäläinen från den finska strålsäkerhetscentralen (STUK) berättar om den finska processen med att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Även Bo Strömberg från den svenska strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) kommer att delta på mötet och ge en kortare presentation av den svenska prövningsprocessen.

Datum: 20 maj 2019
Tid: 18:00-19:30
Plats: Olandskolans matsal, Alunda

Föredraget hålls delvis på engelska, är kostnadsfritt och kommer att
webbsändas. Vi bjuder på fika.

Välkommen!

Nyheter 7 maj

2019-05-07

Utredning och komplettering på remiss

Utredning och komplettering på remiss
I slutet av april skickade regeringskansliet ut kärntekniklagsutredningen och SKB:s komplettering av ansökan om få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark på remiss. Östhammars kommun är en av flera remissinstanser.

Kärntekniklagsutredningen och remissen finns att läsa på regeringskansliets hemsida: https://www.regeringen.se/remisser/2019/04/remiss-av-utredningen-ny-karntekniklag–med-fortydligat-ansvar-sou-201916/
Sista dag att yttra sig över utredningen är den 2 september 2019.

SKB har kompletterat ansökan enligt både kärntekniklagen och miljöbalken och båda kompletteringarna har skickats på remiss. Kompletteringarna samt remissen finns att läsa på regeringskansliets hemsida: https://www.regeringen.se/remisser/2019/04/remiss-av-skb-abs-kompletterande-yttrande/ och https://www.regeringen.se/remisser/2019/04/svensk-karnbranslehantering-abs-kompletterande-yttrande-i-arende-om-tillatlighetsprovning-enligt-17-kap.-miljobalken/
Sista dag att yttra sig över kompletteringen är den 13 september 2019.

Nyheter 29 april

2019-04-29

Inslag från Ekot på Sveriges Radio

Under helgen kom ett inslag om slutförvarsfrågan på Ekot i Sveriges Radio. Bland annat är Östhammars kommuns kommunstyrelseordförande Jacob Spangenberg med.
Tyvärr kan vi inte skapa direktlänkar i dagsläget, men kopiera texten och klistra in i adressfältet på din webbläsare.

Långlyssning: Varför pratar ingen om slutförvaret?
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7207113

Nyheter 12 april

2019-04-12

Östhammars kommun deltog i en internationell konferens om övervakning av geologiska slutförvar för radioaktivt avfall.

Östhammars kommun deltog den 9-11 april i en internationell konferens om övervakning av geologiska slutförvar för radioaktivt avfall. På konferensen presenterades och diskuterades resultat från EU-projektet Modern2020 (www.modern2020.eu). Projektet har bestått av flera olika delar; strategier för övervakning, utveckling av metoder för övervakning, demonstrationsanläggningar och lokala aktörers roll i övervakningen.  

Utredning från regeringen

2019-04-01

Idag har regeringen publicerat den utredning vi i Östhammars kommun väntat länge på, ”Ny kärntekniklag-med förtydligat ansvar” SOU 2019:16.
Läs utredningen i sin helhet här ; https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/04/sou-201916/
Utredaren skulle enligt kommittédirektiven undersöka behovet av ändringar i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) och förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet och vid behov även föreslå ändringar i strålskyddslagen och nödvändiga följdändringar i miljöbalken och finansieringslagstiftningen.

Utredaren skulle bland annat:
• undersöka möjligheter och fördelar med att samordna ansvarsförhållandena enligt kärntekniklagen och miljöbalken,
• analysera för- och nackdelar med att separera ansvaret för kärnsäkerhet och strålskydd från det långsiktiga ansvaret för avveckling och omhändertagande av avfall,
• analysera vad som bör krävas vid ett eventuellt byte av tillståndshavare och förutsättningar för ägarprövning vid förändringar i ägandet av reaktorbolag,
• se över definitionen av kärnavfall och radioaktivt avfall och hur en mer ändamålsenlig gränsdragning mellan svenskt och utländskt avfall kan utformas, och
• föreslå reglering av sistahandsansvaret efter förslutning av ett slutförvar.

Förutom de i frågorna i utredningsdirektiven har utredningen också identifierat ytterligare frågor som har bedömts ligga inom utredningens uppdrag att hantera. Det gäller bland annat reglering i lag av den så kallade stegvisa prövningen av kärnteknisk verksamhet samt en översyn av regleringen av forsknings- och utvecklingsverksamheten i fråga om omhändertagande av kärnavfallet för innehavare av kärnkraftsreaktorer.

Nyheter 13 mars

2019-03-13

Vi på Slutförvarsenheten jobbar vidare. Här är några exempel på vad vi gjort sen sist.

Kärnavfallsrådet bjöd in till möte om deltagande.
I tisdags, den 12 mars, deltog Östhammars kommun tillsammans med Oskarshamns kommun i ett rundabordssamtal med Kärnavfallsrådet. Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen i frågor om bland annat slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle. På mötet diskuterades huvudsakligen frågor om kommunernas deltagande i slutförvarsprocessen – både erfarenheter så här långt och kommunernas fortsatta roll i processen.

Skolbesök efter teaterföreställning.
Vi har varit ute och pratat om informationsbevarande med årskurs 4 och 5 på Kristinelundsskolan. Klasserna, tillsammans med flera andra klasser i årskurs 4 och 5 från kommunen, har varit och sett en teaterföreställning som heter “Kopparkistans hemlighet”, som har spelats upp på Storbrunn under februari. Som ett erbjudande i samband med detta har vi alltså åkt ut för att prata med eleverna. Eleverna fick rita teckningar som visar exempel på hur man kan kommunicera med de som bor här om 100.000 år.
Läs mer på www.slutforvarforsmark.se/skolbesok (tyvärr kan jag inte göra en direktlänk)

Vi arbetar för att informera alla medborgare om processen, och om Du önskar att vi ska komma ut till Er förening eller organisation för att prata om vårt arbete så är ni välkomna att kontakta oss.

Webbsändning referensgruppsmöte 19 februari

2019-02-08

Myndigheter presenterar sina yttrande i prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR)

Referensgruppsmöte
Tid: den 19 februari kl 16:00-17:30
Plats: Zoodiaken, Bruksgymnasiet, Gimo

Som en del i en föredragsserie om SFR har de myndigheter som lämnat in yttranden till mark- och miljödomstolen bjudits in för att presentera sina yttrande för referensgruppen. De myndigheter som kommer att presentera sina yttranden är Strålsäkerhetsmyndigheten och Länsstyrelsen i Uppsala län.

Mötet kommer att websändas. Detta inlägg uppdateras med videolänk inför mötet.

Nyheter 2 februari

2019-02-01

Workshop i Frankrike
Östhammars kommun deltog den 22-24 januari i en internationell workshop om hantering av information, data och kunskap för slutförvar för använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall. Workshopen anordades av OECD:s kärnenergiorgan NEA (Nuclear Energy Agency). Under workshopen presenterades bl a resultatet från ett flerårigt projekt, Preservation of Records, Knowledge and Memory (RK&M). I projektet har man tittat på metoder och strategier för bevara och förmedla information och kunskap om slutförvar till kommande generationer. Slutrapport för projektet kommer under våren.
http://www.oecd-nea.org/rwm/workshops/2019/idkm/

Representation i Japan
Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande, har varit i Japan på ett antal workshops initierade av Institute of Energy Economics Japan. Tre länder från Europa och sex länder från Sydostasien närvarade och syftet var att diskutera Public acceptance of nuclear power. Östhammars kommun har ett arbetssätt med stort internationellt intresse och länderna delade erfarenheter gällande bland annat medborgardialog i dessa svåra frågor. Det Jacob tar med sig från Japan är att vår dialogmodell kan behöva förstärkas.

Nyheter 15 januari

2019-01-15

Som ett led i att öka på kommunikationen gällande slutförvarsfrågan kommer vi under 2019 att ha mer frekventa nyhetsuppdateringar här på sidan.

Slutförvarsenheten på Östhammars kommun har som en del i uppdraget att informera alla intresserade om vad som händer i slutförvarsfrågan. Vi vill att allt ska vara så öppet som möjligt och att alla som har frågor ska känna att de kan ställa dem till oss. Sen betyder inte det att vi kan svara på alla detaljer, men det som handlar om kommunens roll och arbete kan vi i alla fall svara på. Övriga frågor gör vi så gott vi kan för att hänvisa vidare till de vi tror kan svara bättre.

Utöver information och kommunikation mot medborgare har kommunen en granskningsorganisation där lokalpolitiker med särskilt intresse för de här frågorna finns med. Dessa grupper granskar ansökningshandlingarna och bygger upp viktig kunskap inför att stödja Kommunfullmäktige i det kommande vetobeslutet.

Vad är på gång nu vid vår enhet?
– Vi väntar på ett yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten gällande SFR-utbyggnaden. Det förväntas komma den 21 januari.
– Vi förbereder inför ett möte med Referensgruppen där de miljöorganisationer som lämnat in yttranden i SFR-prövningen ska få berätta om dessa. Referensgruppen består av hela kommunfullmäktige, representanter från grannkommuner och lokala miljöorganisationer. Mötet hålls på Storbrunn den 17:e januari, kl 18:00. Målgruppen är alltså Referensgruppen, men vill någon annan komma och lyssna så går det bra. Vi sänder detta möte på vår sida via kommunens youtubekanal.
– Två representanter från Slutförvarsenheten åker under vecka 4 till Paris på en konferens, ordnad av Nuclear Energy Agency (NEA), som handlar om bland annat informationsbevarande.

Större händelser, som viktiga beslut och exempelvis webbsända möten i vår regi, annonserar vi för genom våra nyhetsbrev, så anmäl er gärna till det längst ner på förstasidan.
Har ni frågor eller bara vill prata om slutförvarsfrågan är ni välkomna att kontakta någon av oss på Slutförvarsenheten. Information finns under “Kontakt” i menyn.

Webbsändning referensgruppsmöte 17 januari

2019-01-10

Miljöorganisationer presenterar sina yttranden i prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR)

Tid: den 17 januari kl 18:00-20:00
Plats: Storbrunn, Östhammar

Som en del i en föredragsserie kommer de organisationer som lämnat in yttranden till mark- och miljödomstolen i SFR-prövningen att presentera sina yttrande för referensgruppen. På referensgruppens möte i november presenterade SKB sitt arbete och sitt bemötande av Östhammars kommuns yttrande. Framöver kommer även de myndigheter som har yttrat sig över ansökan bjudas in.
De organisationer som kommer att presentera sina yttranden är Naturskyddsföreningen i Uppsala län, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) och Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas).

Fika serveras från kl 17:30.
Mötet kommer att websändas.
Detta inlägg uppdateras med länk till sändningen strax innan mötet.

God Jul och Gott Nytt År

2018-12-18

Slutförvarsenheten på Östhammars kommun arbetar vidare.

Även om det utåt sett inte händer så mycket i slutförvarsfrågan så arbetar vi ändå på för fullt. Det finns många olika delar att tänka på och här nedan kan ni se en del av vad vi håller på med just nu och vad vi har framför oss.

Aktuellt just nu…

Kärnbränsleförvaret:
– Regeringsutredning om bl.a. ansvar efter förslutning ska redovisas senast den 1 april 2019.
– SKB ska komplettera sin ansökan om att få bygga ett kärnbränsleförvar som ska lämnas in senast den 30 april 2019.

SFR:
– Strålsäkerhetsmyndigheten ska yttra sig till Mark- och miljödomstolen över ansökan om utbyggnad av SFR senast den 21 januari 2019.
– Huvudförhandling om utbyggnad av SFR under hösten 2019.

Internationella samarbeten/projekt:
– Lokal delaktighet och inflytande i slutförvarsprocesser
– Informationsbevarande
– Övervakning under och efter om hur man ska bevara information om geologiska slutförvar.

Exempel på informationsinsatser under 2018:
– Almedalsveckan, Albrektsmässan
– Öppna möten för medborgare och politiker
– Informationsutskick
– Busstur i kommunen

Några exempel som vi vet att vi kommer att få bita i under 2019:
– SSM´s yttrande till MMD om utbyggnaden av SFR.
– En planerad huvudförhandling gällande utbyggnaden av SFR i höst.
– Internationell workshop om informationsbevarande i framtiden i Stockholm i vår.
– SKB´s kompletteringar till regeringen om slutförvar för använt kärnbränsle.
– Presentation och remiss av utredningen gällande bla ansvar efter förslutning.
– Omorganisation inom våra egna politiska granskningsgrupper.

Under kommande år planerar vi för att öka frekvensen av nyheter här på sidan, för att ni ska få fler uppdateringar kring vad som händer i slutförvarsfrågan.

Tills vidare önskar vi God Jul och ett Gott Nytt År!

Webbsändning Referensgruppsmöte 27 november

2018-11-20

SKB informerar om prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR)

Datum: 27 november
Tid: 16:00-17:30

Helén Segerstedt, Peter Larsson och Mikael Gontier från SKB berättar om läget i tillståndsprövningen för utbyggnad av SFR. De kommer även berätta om SKB:s kommande bemötande av hittills inkomna yttranden gällande SFR och om det svar som SKB tidigare i höst skickade till Strålsäkerhetsmyndigheten angående ett föreläggande gällande befintlig bergssal för medelaktivt avfall (1BMA).

Mötet kommer att websändas.
Denna nyhet uppdateras med videolänken inför mötet.

Välkomna!

Informationsmöte Uppsala

2018-10-25

Slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark

Informationsmöte
30 oktober, kl.18-20
Plats: Missionskyrkan, Linnéstugan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala
Gratis inträde

Vad händer med förslaget att slutförvara använt kärnbränsle i berggrunden vid Forsmark? Allmän information om läget.
Johan Swahn redogör för Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings (MKG) utredning och granskning av ärendet.
Representanter för Östhammars kommun informerar om kommunens arbete med slutförvarsfrågan.

Arrangör: Svenska turistföreningen, Uppsalaavdelningen, i samarbete med Naturskyddsföreningen Uppsala län.

Webbsändning Referensgruppsmöte 23 oktober

2018-10-19

Tid: den 23 oktober kl 16:30-17:30
Plats: Storbrunn, Östhammar

Webbsänt möte från Referensgruppen.

Slutförvar för radioaktivt avfall i Östhammars kommun
I Östhammars kommun finns en organisation som har till uppdrag att följa, granska och informera om de slutförvar som Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) har sökt tillstånd för att uppföra i kommunen. Referensgruppen, där samtliga ledamöter i fullmäktige ingår, är en del av den organisationen. På mötet kommer det ges en lägesrapport för slutförvaren och information om slutförvarsorganisationen och dess arbete.

Detta inlägg uppdateras med länk till sändningen.

Vinnare frågesport

2018-10-02

Under Framtidsveckan hade slutförvarsenheten en monter på Storbrunn där det fanns möjlighet att svara på ett antal frågor. För de som gått igenom dessa frågor gick det att fylla i sin e-postadress varpå vi senare drog en vinnare. Priset var två biobiljetter!

Vinnare av biobiljetterna blev Annelie Thor!

Webbsändning referensgruppsmöte

2018-09-24

Tid: den 25 september kl 16.30-17.30

Nulägesrapport och aktuellt från SKB

Representanter från SKB berättar om deras arbete med kärnbränsleförvaret, utbyggnaden av SFR och programmet för forskning, utveckling och demonstration (FUD).

Hela sändningen går även att se i efterhand senare.

Livestream Almedalen

2018-07-04

Idag, den 4 juli, kl 15.00 sänder Region Uppsala vårt seminarium live på länken nedan. Seminariet handlar om hur man samverkar på olika nivåer i slutförvarsfrågan.

https://www.youtube.com/watch?v=p6LjhGUYc-E

Informationsfolder

2018-06-21

För att öka kunskapen bland kommunens medborgare skickar vi ut en informationsfolder till alla fastboende och fritidsboende i Östhammars kommun.

De skickas ut under den 25:e och 26:e juni och har som syfte att ge en kort historik samt nulägesbeskrivning av vart vi står i processen i slutförvarsfrågan.
För frågor kan ni kontakta oss via slutforvarsenheten@osthammar.se eller så finns våra enskilda adresser under kontaktsidan.

Seminarium under Almedalsveckan

2018-06-18

Östhammars kommun är inbjudna till att hålla ett seminarium hos Region Uppsala under Almedalen 2018. Ämnet gäller samverkan kring slutförvarsarbetet.
Dag: 4juli 2018 15:00 – 15:45
Plats: Donners plats 6

Medverkande:
Jacob Spangenberg, kommunstyrelseordförande (C), Östhammars kommun
Bodil Liedberg Jönsson, chef för Strategiska utvecklingsprojekt, Oskarshamns kommun
Ansi Gerhardsson, enhetschef, Strålsäkerhetsmyndigheten
Gábor Szendrö, utredningen om översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet
Henrik Pederby, moderator, Region Uppsala

Vi ska försöka hålla en livestreaming av seminariet, men det är i dagsläget osäkert om det går att ordna.

Läs mer om seminariet på:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54660

Fler seminarier gällande slutförvarsfrågan under Almedalen:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52584
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52956

Webbsänt möte om utbyggnaden av SFR

2018-04-25

Utbyggnaden av SFR
Peter Larsson, projektledare för utbyggnaden av SFR, kommer att ge en allmän presentation av utbyggnaden av dt befintliga slutförvaret.

Marie Berggren och Anna Bergsten från Strategienheten berättar om kommunens arbete med ansökan.

Mötet börjar 18.00

Samarbete med IAEA

2018-04-19

Östhammars kommun medverkar på ett litet hörn i det internationella arbetet hos IAEA (International Atomic Energy Agency) för att bidra med erfarenheter från lokala aktörer ( i det här fallet kommunen) i frågan om hantering av radioaktivt avfall. Kommunen har medverkat i diskussionerna till hur ett programförslag skulle kunna se ut i november 2018 för ett så kallat Technical meeting i den här frågan.

Att de lokala aktörerna är viktiga i processerna runt radioaktivt avfall är helt klart att IAEA har identifierat, och ett flertal projekt inom organisationen rör just den frågan. Nätverk och samarbeten i olika frågeställningar runt radioaktivt avfall finns redan mellan IAEA och myndigheter respektive industrin i världen, väl etablerat sedan många år tillbaka, så det är intressant att de lokala aktörerna nu får börja ta plats på arenan.

Det är en lång väg för att börja prata med varandra för IAEA (medlemsstaterna) och lokala aktörer (kommuner, regioner, NGO´s) på samma våglängd och med tydliga roller, men att börja försöka är en bra start. Förutsättningarna kan vara milsvida, och det finns mycket att lära för Sverige också som kan göra dialogen bättre hos oss. Men kan Östhammars kommun bidra till bättre dialoger med lokalsamhällena i olika länder så gör vi gärna det.

Informationsträff om utbyggnaden av SFR

2018-04-18

Tid: den 25 april kl 18.00-19.30
Plats: Österbyskolans matsal, Dannemoravägen 5, Österbybruk

Utbyggnaden av SFR
Peter Larsson, projektledare för utbyggnaden på SKB, kommer att ge en allmän presentation av utbyggnaden av SFR (slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall).

Marie Berggren och Anna Bergsten från Strategienheten kommer att berätta om kommunens arbete med ansökan. Det kommer även finnas tid för frågor.

Föredraget kommer att webbsändas via www.slutforvarforsmark.se
Vi bjuder på fika.

Välkomna!

Kunskapslägesrapport 2018

2018-03-27

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2018

Carl Reinhold Bråkenhielm och Ingvar Persson kommer att presentera delar av Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport för 2018; Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018. Beslut under osäkerhet.

De delar som kommer att presenteras är:

– Etisk osäkerhet

– Ansvaret för slutförvaring av använt kärnbränsle

– Stegvis prövning enligt kärntekniklagen

Det kommer även ges en kort presentation av rådet och bakgrunden till rapporten.

Stream kunskapslägesrapport

2018-03-23

Den 27:e mars, kl 16:30-17:30 sänder vi direkt från Östhammars kommuns Referensgruppsmöte. Du kan se sändningen här på www.slutforvarforsmark.se

Carl Reinhold Bråkenhielm och Ingvar Persson kommer att presentera delar av Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport för 2018; Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018. Beslut under osäkerhet.

De delar som kommer att presenteras är:

– Etisk osäkerhet

– Ansvaret för slutförvaring av använt kärnbränsle

– Stegvis prövning enligt kärntekniklagen

Det kommer även ges en kort presentation av rådet och bakgrunden till rapporten.

Gårdagens informationsmöte

2018-02-14

Under gårdagens informationsmöte fick de nationella aktörerna möjlighet att berätta om sitt arbete och hur de jobbar efter att frågan nu lämnats över till regeringen. Moderator Ulf Wickbom lotsade frågor och diskussioner mellan de som jobbat med den här frågan under en väldigt lång tid. Mötet är en del av det informationsarbete som Östhammars kommun jobbar med för att ge möjlighet för medborgare att kunna sätta sig in slutförvarsfrågan.

Från vänster i bild: Ulf Wickbom, moderator; Ansi Gerhardsson, SSM; Jacob Spangenberg, Östhammars kommun; Johan Swahn, MKG och Magnus Westlind, SKB

Informationsmöte 13 februari

2018-02-13

Öppet informationsmöte, Ladan i Gimo, 13 februari.
Mötet börjar 18:00.

Inbjudan till informationsträff

2018-02-02

Den 13 februari anordnar Östhammars kommun en informationsträff gällande slutförvarsfrågan. Vi bjuder in allmänheten att lyssna på de aktörer som är mest engagerade i frågan som berättar om sin roll och sitt arbete. Vi berättar även om hur situationen i processen ser ut och vad som händer nu. Det finns då även möjlighet att ställa frågor.

Medverkande aktörer är:

– Svensk kärnbränslehantering AB (SKB)

– Strålsäkerhetsmyndigheten

– Kärnavfallsrådet

– Östhammars kommun

– Oskarshamns kommun

– Länsstyrelsen i Uppsala län

– Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)

– Sveriges energiföreningars riksorganisation (SERO)

– Milkas

Även Mark- och miljödomstolens arbete presenteras.

Detta är en del av det kunskapsbyggande kring slutförvarsfrågan som Östhammars kommun hela tiden jobbar med.

Moderator: Ulf Wickbom

Tid: 13 februari, 18:00 (vi bjuder på fika från 17:30)

Plats: Ladan i Gimo (Karta)

Mötet är kostnadsfritt och kommer att sändas på webben, via denna sida.

Folkomröstningen är inställd

2018-02-01

Under kommunfullmäktige den 30/1 2018 beslutades att ställa in den planerade folkomröstningen gällande slutförvarsfrågan i Östhammars kommun. Regeringen har fått yttranden från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Mark- och miljödomstolen (MMD) och ska nu ta ärendet vidare. I dagsläget är det oklart hur processen ser ut framöver.

Webbsänt referensgruppsmöte

2018-01-30

Idag, den 30 januari, sänder vi Referensgruppsmötet live, med start 16:30. Malin Wikström, juridiskt ombud för Östhammars kommun i slutförvarsfrågan, presenterar tillsammans med Marie Berggren, chef på strategienheten, hur Strålsäkerhetsmyndighetens och Mark- och miljödomstolens yttranden påverkar ansökningsprocessen.

Myndigheternas yttranden

2018-01-23

Idag kom yttranden från Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen gällande slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Mark- och miljödomstolens pressmeddelande

http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Mark–och-miljodomstolen-lamnar-sitt-yttrande-till-regeringen-i-malet-om-ett-slutforvar-for-karnavfall/

Strålsäkerhetsmyndighetens pressmeddelande

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2018/
stralsakerhetsmyndigheten-lamnar-yttrande-om-slutforvar/

Webbsändning Referensgruppsmöte

2017-12-12

Referensgruppsmöte, med syftet att uppdatera politiker om kommunens arbete i slutförvarsfrågan.

Direktsänt från Bruksgymnasiet i Gimo. Mötet börjar 16.30.

Framflyttat datum för yttrande

2017-12-06

Mark- och miljödomstolen har beslutat att skjuta fram tiden för sitt yttrande. Det var tänkt att de skulle offentliggöra detta den 20 december, men det skjuts alltså fram till den 23 januari, klockan 11.00. Skälet är enligt rådmannen att det är ett oerhört komplicerat fall som helt enkelt behöver mer tid att behandlas.

Direktsändning Öppet möte

2017-11-30

Öppet möte för allmänheten. Information gällande bland annat huvudförhandlingarna i Mark- och miljödomstolen. Direktsänt från Bruksgymnasiet i Gimo. Mötet börjar 18.00.
Skicka in dina frågor under sändningen så besvarar vi dem i mån av tid.

slutforvarsenheten@osthammar.se

Inbjudan Öppet möte för allmänheten

2017-11-23

Inbjudan till informationsträff – Vad händer i slutförvarsfrågan?

Huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen är avslutad. Vi bjuder in till ett föredrag där vi informerar om vad som hänt och hur kommande steg i processen ser ut.

Medverkande:
Margareta Widén-Berggren, Vice ordförande för kommunstyrelsen
Marie Berggren, chef på Strategienheten

Datum: 30 november
Tid: 18:00-19:00
Plats: Bruksgymnasiets matsal, Gymnasievägen 1, Gimo

Föredraget är kostnadsfritt och kommer att webbsändas.
Vi bjuder på fika från 17:45.

Välkommen!

Signerat, del 6

2017-10-30

(Detta publicerades först 2017-10-25)

Sista veckan i huvudförhandlingarna.
Veckan inleddes med att såväl SKB som SSM gjorde lite längre presentationer för att besvara domstolens frågeställningar från tidigare veckor. SKB har redovisat svar på en del juridiska frågor gällande bla vad bolaget anser ska omfattas av tillåtlighet/ tillstånd enligt miljöbalken (MB) respektive kärntekniklagen (KTL) och hur regelverken relaterar till/kompletterar varandra. Den parallellprövning som sker har några gemensamma moment; exempelvis framtagande av miljökonsekvensbedömning och ett beslut hos regeringen, men också olika grad av delaktighet från allmänheten i processerna. MB-prövningen sker i mark- och miljödomstolen med ett stort inslag av delaktighet igenom hela processen. KTL-prövningen sker hos SSM med mer begränsad delaktighet, då det hanterar även t ex fysiskt skydd utöver strålskydd. Prövningarna har också olika rättskraft, där MB är mer statisk (ett lagakraftvunnet tillstånd gäller i sin helhet tills omprövning sker) och KTL är mer dynamiskt (har en sk stegvis prövning)

För en verksamhet som är bland de första i sitt slag i världen, för vilken det saknas erfarenhet av lång drift, och utan möjlighet att dra erfarenheter inom en livstid då kärnavfallet ska förvaras 100 000 år, så kommer besluten innehålla ett visst mått av osäkerheter. SSM har därför beskrivit sitt arbetssätt för domstolen gällande att omhänderta osäkerheterna vad avser strålsäkerhetsfrågor utifrån perspektivet av den sk stegvisa prövningen, där osäkerheterna för varje steg rätas ut när man får mer information (tex om hur berget verkligen ser ut) och regleras.

Domstolen har nu under sista veckan redovisat brev, mail eller telefonsamtal med synpunkter som kommit in till domstolen från icke närvarande myndigheter och enskilda. De som närvarat har haft möjlighet till replik på tidigare presentationer vilket bla Herbert Henkel (geologiska linsens placering i relation till skjuvzoner) och Peter Szakálos (kopparkorrosion) tagit. SKB har också redovisat sin senaste version av villkor och åtagande sammanställd utifrån de tidigare förhandlingsveckornas resultat. Båda kommunerna, länsstyrelserna i bägge länen, statliga verk och miljöorganisationerna har framställt sina inställningar till dessa. Flera av de synpunkter som Östhammars kommun har haft har omhändertagits på ett bra sätt.

Sista delen av veckan kommer det vara slutpläderingar i målet och domstolen kommer lämna besked om när de förväntas avge yttrande till regeringen över tillåtligheten till slutförvar för använt kärnbränsle utifrån dessa förhandlingar.

Marie Berggren , chef på Strategienheten i Östhammars kommun

Signerat, del 5

2017-10-26

(Publicerades först 2017-10-19)

 

De sista dagarna i Östhammarsveckan innehöll en syn och en avslutande dag med flera anföranden av olika aktörer samt en villkors- och åtagandepresentation av SKB.

Synen i Forsmarksområdet innebar en busstur längs väg Rv 76, en snabbtitt på Forsmarks hamn (farleden, platsen i relation till Natura 2000-områden samt SFR-området), därefter vidare för den tänkta platsen för ovanjordsanläggningen och beskrivning av vilka anläggningsarbeten som kommer ske (bla viss utfyllnad i Södervikens kant) och avslutades vid ett par gölar i skogen (både en naturlig och en anlagd).

Sista dagen presenterade SKB sina förslag till villkor och åtaganden som innehöll några förändringar jämfört med tidigare. En del lite mindre som innebar förtydliganden och ett par lite större; ett nytt villkor gällande åtgärder vid bullerstörda fastigheter längs med Lv 292 och Rv 76 och större justering av villkor gällande grundvattenavsänkning. Parterna redogjorde för sin syn på SKB:s förslag så långt möjligt. Såväl Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Östhammars kommun och miljörörelsen har några frågetecken kvar och de kommer sannolikt bli uträtade, klargjorda och bemötta av SKB under sista veckan.

Ett yrkande från Milkas om TV-sänd sista vecka i Nacka avslogs av rätten.

Ett stort tack riktas till dem/de som gjorde veckan i Östhammars kommun lite annorlunda med fantastiska bullbak med tillhörande doft- och smakupplevelser.

När vi nu går in i förhandlingssalen för sista veckan kommer Havs- och Vattenmyndigheten göra ett anförande, Mark- och miljödomstolen ska få svar från framför allt SKB, men även andra aktörer tex SSM, på vissa frågeställningar de har kvar från de övriga veckorna och vi träder in i de sista dagarna av ställningstaganden gällande villkor och åtaganden från SKB.

 
Marie Berggren , chef på Strategienheten i Östhammars kommun

Signerat, del 4

2017-10-19

(Detta publicerades först 17-10-11)

Fjärde veckan i huvudförhandling om slutförvar.
Förhandlingarna om ett slutförvar för använt kärnbränsle fortsätter, nu Ladan i Gimo, den sk Östhammarsveckan. Förutom Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) som är sökande deltar statliga verk t.ex. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), länsstyrelser, kommuner, miljöorganisationer och enskilda. Här i Östhammar finns några nya aktörer på plats, Opinionsgruppen för säker slutförvaring (OSS) och Naturskyddsföreningen Uppsala län är nya röster i förhandlingssalen. Båda avstyrkte ansökan. Även länsstyrelsen i Uppsala län och Naturvårdsverket liksom Östhammars kommun själva yttrar sig betydligt mer under denna vecka.
SKB har startat upp med sina yrkanden med särskild betoning på de yrkanden som rör kärnbränsleförvaret och de har, precis som i Nacka och Oskarshamn, översiktligt redogjort för det svenska systemet, KBS-3-metoden och de anläggningar som ingår i systemet och har redogjort mer på djupet för de platsförutsättningar och omgivningsförhållanden som råder i Forsmarksområdet. SKB har delat in slutförvar för använt kärnbränsle i tre skeden:
1. Uppförandeskede, de första 10 åren
2. Driftskede, ca 45 år
3. Avvecklingsskede, ca 15 år
Utifrån dessa har SKB beskrivit vad som kommer byggas upp ovan jord, vad som kommer brytas ut under jord, vilka sorters anläggningar som ska etableras, vilka vattenverksamheter som kommer genomföras (grundvattenbortledning, brobygge, utfyllnader mm), vilken vattenpåverkan som kommer ske, vilka materialtransporter som kommer ske och vilken bullerpåverkan som följer av det, vilken påverkan verksamheten kommer ha på naturvärden i skog och våtmarker samt de Natura 2000-områden som finns i närheten. SSM har beskrivit hur man tittat på strålsäkerhetsfrågorna i varje skede och vad som återstår för SKB att undersöka närmare när man börjar gå ned i berget och skapa mer detaljerade förutsättningar. Länsstyrelsen har beskrivit på vilka grunder man givit artskyddsdispens (som blivit överklagat).
Flera frågor har kommit upp om buller längs transportvägarna, om länshållningsvatten, om kvalitetssäkringsarbetet, om kväve och kompensationsåtgärder.
Under veckan kom SKB in med ett förslag på åtagande gällande bullerreducerande åtgärder längs med väg 76, som kommer preciseras ytterligare under fredagens villkorsdiskussioner. På torsdagen är det syn i Forsmarksområdet där det bla ingår att titta på utfyllnadsområden och göletableringar. Efter Östhammarsveckan är det uppehåll en vecka, sedan samlas alla igen för sista veckan i Nacka.

Marie Berggren , chef på Strategienheten i Östhammars kommun

Huvudförhandlingar i Gimo, fredag

2017-10-13

SKB redogjorde för sitt villkors- och åtagandepaket, där vissa förändringar har gjorts såväl under Oskarshamnsveckan som under Östhammarsveckan. Förändringar är del av förhandlingen där parterna redogör för sina olika infallsvinklar, ståndpunkter och krav. Ibland är förändringarna mindre, något ord som saknas men som förtydligar och förstärker och ibland skärper villkoret, ibland är det mer omfattande förändring eller helt nya villkor som föreslås och accepteras eller förkastas av SKB.

En sådan större förändring blev resultatet av Östhammars kommuns agerande gällande buller från transporter på Lv 76, där SKB skrev ett nytt villkor gällande bullerreducerande åtgärder. Andra lite större förändringar har gällt grundvattenbortledning där tre tidigare villkor slogs ihop till ett samt ett nytt villkor gällande SKB´s ansvar för kontinuerlig omvärldsbevakning om metoder för slutförvaring, informationsbevarande och övervakning efter förslutning.

De flesta miljödomar har ett sk allmänt villkor som talar om att verksamheten ska bedrivas enligt vad som sökanden presenterat i sin ansökan. Den här ansökan är så stor och omfattande att SKB preciserat tydligare vad de åtar sig i enlighet med det allmänna villkoret. Här återfinns hur SKB ska organisera och leda sitt miljöansvar, flera åtaganden om skyddsåtgärder för naturmiljön, avfall och kemikalier, energianvändning, bergmasse- och vattenhantering samt kompensationsåtgärder för kväveutsläppen som kommer ske i Öregrundsgrepen.

Ett yrkande om radio- och TV-sändning av sista veckan i Nacka avslogs av domstolen.

Sist men inte minst har det funnits en/flera bullbakare som bjudit på olika sorters bullar varje dag. Ingen kommer glömma detta från Östhammarsveckan. Tack!

Huvudförhandlingar i Gimo, torsdag

2017-10-12

Gårdagens fokus på naturvärdesfrågor, artskydd och Natura 2000 och ett ganska stort antal frågor från flera aktörer följdes upp idag av SKB som svarade på de flesta frågeställningarna. De frågor som behöver lite mer arbete för att besvara återkommer SKB med, oftast senare på dagen eller dagen efter.

Denna dag har också Opinionsgruppen för Säker Slutförvaring (OSS) med Kenneth Gunnarsson som talare och Naturskyddsföreningen Uppsala län med Hans Jivander som talare utvecklat sina respektive ståndpunkter gällande ansökan. Bägge föreningarna landade i avstyrkan, med lite olika infallsvinklar.

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Uppsala län har också utvecklat sina ställningstaganden gällande artskyddsdispensen för bla Gölgroda och Gulyxne och hur de ser en framtida hantering av målet och betydelsen som artskyddsdispens har för regeringen rent juridiskt.

Eftermiddagen ägnades åt ett platsbesök med buss i Forsmark, där rätten och parterna fick se hamnen, få en känsla för avstånden till Natura 2000-områdena, platsen för broetablering, utbredningen av utfyllnaden av Söderviken, berggrunden vid platsen för tunnelnedfarten, borrplats 8 samt såväl befintliga och konstgjorda gölar. SKB beskrev även var i terrängen man kunde förvänta sig olika byggnader och anläggningar.

Idag har också det mediala intresset varit större med såväl radio som TV på plats under dagen.

2017-10-12

2017-10-10

2017-10-09

2017-10-06

2017-10-04

2017-10-03

2017-09-26

2017-09-19

2017-09-14

2017-09-14

2017-09-06

2017-08-30

2017-07-04

2017-05-16

2017-03-02

2017-02-02

2016-12-13

2016-11-16

Presskonferens om beslutet

2020-10-14

Med anledning av Östhammars kommuns fullmäktigebeslut att tillstyrka SKB:s…

Läs mer

Östhammars kommun säger ja

2020-10-14

Under tisdagskvällen beslutade sig kommunfullmäktige i Östhammars kommun…

Läs mer

Östhammars kommun tar ställning...

2020-10-08

Nu ska Östhammars kommun ta ställning till en eventuell etablering av ett…

Läs mer

Östhammars kommun redo för beslut

2020-09-23

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun ska hålla ett extrainsatt möte den…

Läs mer

Det närmar sig beslut

2020-09-09

Kommunstyrelsen i Östhammars kommun har lämnat in ett förslag om beslut till…

Läs mer

Kommunfullmäktige om folkomröstning

2020-06-09

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun beslutade att inte genomföra någon…

Läs mer

Nyheter 5 juni

2020-06-05

Kommunfullmäktige tar upp frågan om folkomröstning, samt framflyttat beslut…

Läs mer

Framflyttat beslut om folkomröstning

2020-04-16

Den 21 april var det tänkt att kommunfullmäktige i Östhammars kommun skulle…

Läs mindre

Nyheter 6 april

2020-04-06

Nyhetstips – Stor satsning på fortsatt kompetens.

Läs mer

Nyheter 9 mars

2020-03-09

Lagrådsremiss gällande ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska…

Läs mer

Öppet referensgruppsmöte 18 februari

2020-02-10

Östhammars kommuns slutförvarsorganisation bjuder in allmänheten till ett…

Läs mer

God jul och Gott nytt år

2019-12-20

God jul och Gott nytt år önskar Slutförvarsenheten

Läs mer

Öppet Referensgruppsmöte

2019-12-05

Öppet Referensgruppsmöte gällande dels yttranden till regeringen gällande…

Läs mer

Kommunens yttranden

2019-12-03

Östhammars kommun har i två yttranden, enligt kärntekniklagen respektive…

Läs mer

Nyheter 13 november

2019-11-13

Idag meddelade Mark- och miljödomstolen, enligt miljöbalken, i ett yttrande…

Läs mer

Webbsändning Referensgruppsmöte

2019-10-24

Östhammars kommuns slutförvarsorganisation bjuder in allmänheten till ett…

Läs mer

Nyheter 23 oktober

2019-10-23

Strålsäkerhetsmyndigheten lämnade igår sitt yttrade i SFR-prövningen till…

Läs mer

Nyheter 21 oktober

2019-10-21

På onsdag den 23 oktober påbörjas den andra delen av övning…

Läs mer

Nyheter 18 oktober

2019-10-18

SKB:s nya forskningsprogram inlämnat. Vart tredje år lämnar SKB in ett…

Läs mer

Huvudförhandling 2 oktober

2019-10-03

Huvudförhandlingen för utbyggnad och fortsatt drift av slutförvaret för…

Läs mer

Huvudförhandling 1 oktober

2019-10-01

Huvudförhandlingen om utbyggnad och fortsatt drift av slutförvaret för låg-…

Läs mer

Huvudförhandling 30 september

2019-09-30

Huvudförhandlingen om utbyggnad och fortsatt drift av slutförvaret för låg-…

Läs mer

Huvudförhandling 26 september

2019-09-26

Under dagens förhandling var lokala miljöfrågor i fokus.

Läs mer

Huvudförhandling 25 september

2019-09-25

Idag var fokus på strålsäkerhetsfrågor. SKB inledde dagen med att besvara…

Läs mer

Huvudförhandling 24 september

2019-09-24

Dag två av förhandlingen började med att SKB fick presentera befintlig och…

Läs mer

Huvudförhandling 23 september

2019-09-23

Idag, den 23 september, inleddes huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen…

Läs mer

Nyheter 9 september

2019-09-09

Uppdaterad hemsida!

Läs mer

Nyheter 13 augusti

2019-08-13

Då var Slutförvarsenheten tillbaka från semesteruppehållet. Vi har sakta…

Läs mer

Slutförvarsenheten tar semester

2019-07-05

Från den 8 juli tar Slutförvarsenheten på Östhammars kommun semester.

Läs mer

Nyheter 1 juli

2019-07-01

Under 2018 fick slutförvarsorganisationen i uppdrag av kommunstyrelsen att…

Läs mer

Nyheter 17 juni

2019-06-17

Den 14 juni åkte Slutförvarsenheten på Östhammars kommuns tillsammans med…

Läs mer

Öppet möte om slutförvarsprocessen

2019-06-11

Öppet möte med presentationer gällande kärnteknikutredningen, SKB:s komplettering…

Läs mer

Nyheter 28 maj

2019-05-28

Östhammars kommun deltog den 21-23 maj i en workshop om informationsbevarande.

Läs mer

Webbsändning 20 maj

2019-05-24

Webbsändning från den 20 maj. 

Läs mer

Inbjudan till informationsmöte

2019-05-13

Öppet informationsmöte om den finska prövningen av ett slutförvar för använt…

Läs mer

Nyheter 7 maj

2019-05-07

I slutet av april skickade regeringskansliet ut kärntekniklagsutredningen och…

Läs mer

Nyheter 29 april

2019-04-29

Under helgen kom ett inslag om slutförvarsfrågan på Ekot i Sveriges Radio.

Läs mer

Nyheter 12 april

2019-04-12

Östhammars kommun deltog den 9-11 april i en internationell konferens om övervakning…

Läs mer

Utredning från regeringen

2019-04-01

Idag har regeringen publicerat den utredning vi i Östhammars kommun väntat…

Läs mer

Nyheter 13 mars

2019-03-13

Kärnavfallsrådet bjöd in till möte och så har vi hälsat på i årskurs…

Läs mer

Webbsändning referensgruppsmöte...

2019-02-08

Myndigheter presenterar sina yttrande i prövningen av slutförvaret för låg-…

Läs mer

Nyheter 2 februari

2019-02-01

Vi bevakar internationellt slutförvarsarbete.

Läs mer

Nyheter 15 januari

2019-01-15

Som ett led i att öka på kommunikationen gällande slutförvarsfrågan kommer…

Läs mer

Webbsändning referensgruppsmöte...

2019-01-10

Miljöorganisationer presenterar sina yttrande i prövningen av slutförvaret…

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

2018-12-18

Slutförvarsenheten på Östhammars kommun arbetar vidare.

Läs mer

Webbsändning Referensgruppsmöte...

2018-11-20

SKB informerar om prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall…

Läs mer

Informationsmöte Uppsala

2018-10-25

Informationsmöte i Uppsala. Vad händer med förslaget att slutförvara använt…

Läs mer

Webbsändning Referensgruppsmöte...

2018-10-19

Webbsändning Referensgruppen. Information om slutförvarsorganisationen samt…

Läs mer

Vinnare frågesport

2018-10-02

Vinnare av frågesport under Framtidsveckan

Läs mer

Webbsändning referensgruppsmöte

2018-09-24

Webbsändning referensgruppsmöte. 25 september.
Nulägesrapport och aktuellt…

Läs mer

Livestream Almedalen

2018-07-04

Idag sänds vårt seminarium från Almedalen gällande hur man samverkar på…

Läs mer

Informationsfolder

2018-06-21

Efter midsommarhelgen skickas en informationsfolder ut till alla hushåll i…

Läs mer

Seminarium under Almedalsveckan

2018-06-18

Östhammars kommun håller i ett seminarium under Almedalsveckan

Läs mer

Webbsänt möte om utbyggnaden av SFR

2018-04-25 Läs mer

Samarbete med IAEA

2018-04-19

Samarbete med lokala aktörer för IAEA

Läs mer

Informationsträff om utbyggnaden...

2018-04-18

Presentation gällande utbyggnaden av SFR, samt kommunens arbete i frågan.

Läs mer

Kunskapslägesrapport 2018

2018-03-27 Läs mer

Stream kunskapslägesrapport

2018-03-23

Livesändning av kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2018

Läs mer

Gårdagens informationsmöte

2018-02-14

Nationella aktörer berättade om sitt arbete med frågorna.

Läs mer

Informationsmöte 13 februari

2018-02-13

Öppet informationsmöte, Ladan i Gimo, 13 februari.

Läs mer

Inbjudan till informationsträff

2018-02-02

Den 13 februari anordnas en informationsträff gällande slutförvarsfrågan.

Läs mer

Folkomröstningen är inställd

2018-02-01 Läs mer

Webbsänt referensgruppsmöte

2018-01-30 Läs mer

Myndigheternas yttranden

2018-01-23 Läs mer

Webbsändning Referensgruppsmöte

2017-12-12 Läs mer

Framflyttat datum för yttrande

2017-12-06 Läs mer

Direktsändning Öppet möte

2017-11-30

Läs mer

Inbjudan Öppet möte för allmänheten

2017-11-23

Inbjudan till informationsträff – Vad händer i slutförvarsfrågan?

Läs mer

Signerat, del 6

2017-10-30

Sista veckan i huvudförhandlingarna.

Läs mer

Signerat, del 5

2017-10-26

De sista dagarna i Östhammarsveckan

Läs mer

Signerat, del 4

2017-10-19

Fjärde veckan i huvudförhandling om slutförvar.

Läs mer

Huvudförhandlingar i Gimo, fredag

2017-10-13

SKB redogjorde för sitt villkors- och åtagandepaket

Läs mer

Huvudförhandlingar i Gimo, torsdag

2017-10-12 Läs mer

2017-10-12 Läs mer

2017-10-10 Läs mer

2017-10-09 Läs mer

2017-10-06 Läs mer

2017-10-04 Läs mer

2017-10-03 Läs mer

2017-09-26 Läs mer

2017-09-19 Läs mer

2017-09-14 Läs mer

2017-09-14 Läs mer

2017-09-06 Läs mer

2017-08-30 Läs mer

2017-07-04 Läs mer

2017-05-16 Läs mer

2017-03-02 Läs mer

2017-02-02 Läs mer

2016-12-13 Läs mer

2016-11-16 Läs mer
av artiklar

Presskonferens om beslutet

2020-10-14

Med anledning av Östhammars kommuns fullmäktigebeslut att tillstyrka SKB:s…

Presskonferens om beslutet

2020-10-14

Med anledning av Östhammars kommuns fullmäktigebeslut att tillstyrka SKB:s ansökan om en etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark så höll kommunalråden i Östhammars kommun en presskonferens tisdagen den 14 oktober. 

 

Läs mer

Östhammars kommun säger ja

2020-10-14

Under tisdagskvällen beslutade sig kommunfullmäktige i Östhammars kommun…

Östhammars kommun säger ja

2020-10-14

Under tisdagskvällen beslutade sig kommunfullmäktige i Östhammars kommun för att säga ja till att Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) etablerar ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Beslutet fattades på ett extra sammanträde med ett ärende på ärendelistan: Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Efter votering beslutade kommunfullmäktige att Östhammars kommun tillstyrker etableringen. 38 ledamöter ställde sig bakom beslutet, 7 motsatte sig det och 3 avstod från att rösta.

Sammanträdet websändes och går att se i efterhand.

 

Bakgrund

Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) ansökte 2011 om tillstånd för att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun. Beslut fattas av regeringen men enligt den så kallade vetorätten i miljöbalken krävs kommunfullmäktiges tillstyrkan för att regeringen ska få tillåta verksamheten.

Östhammars kommun har deltagit aktivt i processen runt ett slutförvar för använt kärnbränsle i över 25 år. Det slutförvar som SKB ansökt om att få bygga i Forsmark är en del av ett sammanhängande system av anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränslet och kärnavfall. I systemet ingår även en anläggning i Oskarshamns kommun (Clink – centralt mellanlager och inkapslingsanläggning) vilket innebär att även Oskarshamns kommun har vetorätten i prövningen. Oskarshamns kommunfullmäktige tillstyrkte etableringen i juni 2018.

 

Vad händer nu?

Det slutliga beslutet om SKB ska få etablera ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark är regeringens och ärendet hanteras sedan i januari 2018 av miljödepartementet. I och med att kommunfullmäktige i både Östhammars och Oskarshamns kommun tillstyrkt ansökan är det nu upp till regeringen att fatta beslut.

 

Läs mer

Östhammars kommun tar ställning...

2020-10-08

Nu ska Östhammars kommun ta ställning till en eventuell etablering av ett…

Östhammars kommun tar ställning i slutförvarsfrågan

2020-10-08

Efter 25 år som aktiv part i processen ska nu Östhammars kommun ta ställning till en eventuell etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Det är på ett extrainsatt kommunfullmäktigemöte den 13 oktober som våra ledamöter ska ge sina röster i frågan.

Under kommunfullmäktigemöte den 22 september beslutades att lägga in ett extra möte där endast en fråga kommer att diskuteras. Kommunstyrelsen har efter det presenterat ett förslag till beslut som kommunfullmäktige nu ska ta ställning till; Östhammars kommuns inställning till etableringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Den 13 oktober, klockan 18:00, sker det extrainsatta kommunfullmäktigemötet i Storbrunn i Östhammar. Det går som vanligt att titta på en livesändning från mötet via länken nedan.

http://www.osthammar.se/sv/kalender/kommunfullmaktige/2020/kommunfullmaktige-13-oktober-2020/

 

Dagen efter, den 14 oktober, klockan 10:00, kommer kommunalråden att hålla en öppen presskonferens där de presenterar resultatet av fullmäktigemötet. Denna presskonferens sänds via kommunens youtubekanal. Länken syns där när livesändningen går igång.

https://www.youtube.com/osthammarskommun

Läs mer

Östhammars kommun redo för beslut

2020-09-23

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun ska hålla ett extrainsatt möte den…

Östhammars kommun redo för beslut

2020-09-23

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun ska hålla ett extrainsatt möte den 13 oktober för att besluta om etableringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att fullmäktige accepterar etableringen. Innan ärendet tas upp av kommunfullmäktige ska det även hanteras av kommunstyrelsen och förslaget kan då komma att justeras.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Så här lyder formuleringen som kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit:

”Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker att Svensk kärnbränslehantering AB etablerar anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet enligt KBS-3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun.”

Nästa steg

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun anser alltså att vår kommun är redo att gå till beslut den 13 oktober. Detta voterades det om vid det senaste kommunfullmäktigemötet den 22 september.

Den så kallade kommunala vetorätten innebär att antingen acceptera eller neka etableringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Det innebär att kommunens ställningstagande väger tungt när regeringen sedan ska ta sitt beslut i frågan. Skulle regeringen ge tillåtlighet går ärendet vidare till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten för beslut om villkor för tillstånd.

Läs mer

Det närmar sig beslut

2020-09-09

Kommunstyrelsen i Östhammars kommun har lämnat in ett förslag om beslut till…

Det närmar sig beslut

2020-09-09

Kommunstyrelsen i Östhammars kommun har lämnat in ett förslag om beslut till kommunfullmäktige gällande att lägga in ett extra kommunfullmäktigemöte för att då ta ställning om kommunen ska tillåta Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Det är regeringen som tar det slutliga beslutet om SKBs ansökan, men Östhammars kommuns inställning är viktig i deras bedömning.

Sedan 2009 har Forsmark varit aktuellt som plats i SKBs ansökan, men redan 1995 blev kommunen en aktiv part i processen och började då bygga upp en bred kunskap för att förbereda kommunfullmäktiges ledamöter inför detta beslut.

Den 22 september ska alltså kommunfullmäktige bestämma om kommunen är redo att gå till beslut i frågan. Enligt förslaget kommer ett extra fullmäktigemöte att genomföras den 13 oktober där de i så fall ska besluta om kommunen ska tillstyrka eller avstyrka SKB:s ansökan om att förlägga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Kommunen har ett så kallat vetobeslut och kommunens röst väger alltså tungt i frågan som regeringen sedan tar slutgiltigt beslut om. Regeringen kan välja att ”köra över” ett eventuellt nej från kommunen, men då krävs synnerligen starka argument.

Oskarshamns kommun tog under 2018 beslut om att tillstyrka den del av ansökan som planeras att byggas i Oskarshamn, vilket är en inkapslingsanläggning.

Den 9 juni 2020 beslutade Kommunfullmäktige att det inte ska genomföras en folkomröstning i Östhammars kommun.

Utöver frågan om slutförvaret för använt kärnbränsle kommer sannolikt kommunen att behöva ta ett liknande beslut senare om man ska tillåta en utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR) som sedan 1988 varit i drift i Forsmark.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av oss som jobbar med detta. Kontaktinformation finns här

Läs mer

Kommunfullmäktige om folkomröstning

2020-06-09

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun beslutade att inte genomföra någon…

Kommunfullmäktige om folkomröstning

2020-06-09

Under kommunfullmäktige i Östhammars kommun den 9 juni 2020 beslutades, efter debatt, att det inte ska genomföras någon folkomröstning gällande frågan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.  

 

Det går att titta på sändningen med debatten även i efterhand. Om ni vill snabbspola så börjar ärendet vid 37:45.

https://secure.quickchannel.com/qc/?id=dhuv77

 

Läs mer

Nyheter 5 juni

2020-06-05

Kommunfullmäktige tar upp frågan om folkomröstning, samt framflyttat beslut…

Nyheter 5 juni

2020-06-05

Framflyttat beslut i riksdagen

Under gårdagen diskuterades det i riksdagen kring “Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter” men då dagens ämnen drog ut på tiden framflyttades beslutsdelen inom detta ärende till 10 juni. Ansvar efter förslutning är, för Östhammars kommun, en viktig och relevant fråga som vi efterfrågat en tydligare lagstiftning kring under lång tid.

Länk: Läs mer på riksdagens hemsida.

 

Kommunfullmäktige tar upp frågan om folkomröstning

Den 9 juni tar Kommunfullmäktige upp frågan om folkomröstning i slutförvarsfrågan. På grund av Coronasituationen är lokalen ändrad och mötet hålls i gymnastikhallen på Olandskolan i Alunda med start kl. 18.00. Detta för att kunna hålla ett längre avstånd mellan ledamöter och därmed minska smittorisken. Vi rekommenderar dock för övriga medborgare att om möjligt följa mötet via vår webbsändning. som sänds via kommunens hemsida i vanlig ordning.

Länk: Direktlänk till sändningen.

Läs mer

Framflyttat beslut om folkomröstning

2020-04-16

Den 21 april var det tänkt att kommunfullmäktige i Östhammars kommun skulle…

Framflyttat beslut om folkomröstning

2020-04-16

Den 21 april var det tänkt att kommunfullmäktige i Östhammars kommun skulle ta beslut gällande om man ska genomföra en folkomröstning i frågan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. På grund av Coronaviruset/Covid-19, och restriktioner från detta, kommer kommunfullmäktige att genomföras i begränsad form med färre ledamöter på plats. Flera punkter från dagordningen har bordlagts, bland annat denna fråga. 

Kommunen arbetar nu efter att genomföra kommande kommunfullmäktige i vanlig ordning, men det beror även på virusets utveckling där kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Läs mindre

Nyheter 6 april

2020-04-06

Nyhetstips – Stor satsning på fortsatt kompetens.

Nyheter 6 april

2020-04-06

Nyhetstips – Stor satsning på fortsatt kompetens.

Stor EU-satsning säkrar kärnkraftskompetensen

Läs mer

Nyheter 9 mars

2020-03-09

Lagrådsremiss gällande ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska…

Nyheter 9 mars

2020-03-09

Östhammars kommun har länge ställt krav på att ansvarsfrågan utreds och befästs tydligare så att kommunen aldrig ska kunna bli ansvarig vid oväntade händelser efter att ett eventuellt förvar förslutits eller om SKB och dess ägare skulle gå i konkurs. 

Sen en tid tillbaka har detta utretts och nu kan vi se ett förslag till en lagändring. 

 

“I lagrådsremissen föreslås ändringar i miljöbalken, i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter. Ändringarna innebär i huvudsak att statens ansvar för vissa kärntekniska verksamheter tydliggörs i lag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2020.”

Länk till remissen på www.regeringen.se

Läs mer

Öppet referensgruppsmöte 18 februari

2020-02-10

Östhammars kommuns slutförvarsorganisation bjuder in allmänheten till ett…

Öppet referensgruppsmöte 18 februari

2020-02-10

Östhammars kommuns slutförvarsorganisation bjuder in allmänheten till ett öppet Referensgruppsmöte.

SKB:s FUD-rapport
Vart tredje år lämnar SKB in en redovisning av sitt program för Forskning, Utveckling och Demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av
kärnavfall till Strålsäkerhetsmyndigheten. Den senaste redovisningen (Fud 2019) lämnades in i september 2019. På mötet kommer SKB att ge en kort presentation
av Fud 2019.

SKB:s bemötande av remissvar över den senaste kompletteringen
I december yttrade sig SKB över de remissvar som kommit in efter deras senaste komplettering av ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. På mötet kommer SKB ge en kort presentation av sina yttrande med bemötande av bland annat Östhammars kommuns remissvar.

Tid: Tisdagen den 18 februari kl 16:30-17:30
Plats: Storbrunn, Östhammar

Efter mötet serveras fika.
Mötet är öppet för allmänheten och kommer att webbsändas. Detta inlägg uppdateras med länk strax innan sändningen börjar. 

Välkomna!

Läs mer

God jul och Gott nytt år

2019-12-20

God jul och Gott nytt år önskar Slutförvarsenheten

God jul och Gott nytt år

2019-12-20

Vi som jobbar på Slutförvarsenheten vill tacka er som följer och engagerar er i en av Östhammars kommuns, och Sveriges, största miljöfrågor.

Mycket har hänt under 2019, och som det ser ut nu ligger även ett spännande 2020 framför oss. 

 

God jul och Gott nytt år önskar Anna, Marie och Magnus på Slutförvarsenheten

Läs mer

Öppet Referensgruppsmöte

2019-12-05

Öppet Referensgruppsmöte gällande dels yttranden till regeringen gällande…

Öppet Referensgruppsmöte

2019-12-05

Inbjudan till öppet informationsmöte

Aktuellt i slutförvarsfrågan
Östhammars kommuns slutförvarsorganisation bjuder in allmänheten till ett öppet Referensgruppsmöte.

 

Yttrande till regeringen om SFR-utbyggnaden

Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen har under oktober och november lämnat sina yttrande över ansökan om utbyggnad och fortsatt drift av SFR till regeringen. På mötet kommer Strålsäkerhetsmyndigheten att presentera sitt yttrande och Slutförvarsenheten kommer att ge en kort presentation av Mark- och miljödomstolens yttrande.  

Slutförvar för använt kärnbränsle – Östhammars kommuns yttrande över den senaste kompletteringen

SKB kompletterade i april sin ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Östhammars kommun lämnade den 3 december sina yttranden över kompletteringen, enligt miljöbalken och enligt kärntekniklagen. På mötet kommer det att ges en kort presentation av dessa yttranden. 

 

Tid: Tisdagen den 17 december kl 15:30-16:30

Plats: Storbrunn, Östhammar

 

Efter mötet serveras fika.

Mötet är öppet för allmänheten och kommer att webbsändas. 

*På grund av tekniska problem kunde vi inte sända mötet live, men det spelades istället in för att publiceras senare. Vi ber om ursäkt för detta. 

 

Läs mer

Kommunens yttranden

2019-12-03

Östhammars kommun har i två yttranden, enligt kärntekniklagen respektive…

Kommunens yttranden

2019-12-03

Östhammars kommun har i två yttranden, enligt kärntekniklagen respektive miljöbalken, nu presenterat sin syn på Svensk kärnbränslehanterings AB:s komplettering i ärendet om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun har ännu inte tagit ställning till ansökan, vilket medför att dessa yttranden inte innehåller ett slutligt ställningstagande vad gäller tillåtligheten i ärendet.

Under ett öppet Referensgruppsmöte den 17 december kommer vi att presentera bland annat dessa yttranden. Se separat nyhetsuppdatering på hemsidan.

Läs de båda yttrandena i sin helhet:
Yttrandet enligt kärntekniklagen
Yttrandet enligt miljöbalken

 

Läs mer

Nyheter 13 november

2019-11-13

Idag meddelade Mark- och miljödomstolen, enligt miljöbalken, i ett yttrande…

Nyheter 13 november

2019-11-13

Idag meddelade Mark- och miljödomstolen, enligt miljöbalken, i ett yttrande till regeringen att de anser att “den sökta verksamheten kan tillåtas” när det gäller ansökan om utbyggnad av det befintliga slutförvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Sedan tidigare har Strålsäkerhetsmyndigheten också givit ett positivt yttrande enligt kärntekniklagen. 

Innan regeringen kan säga ja till utbyggnad av SFR måste kommunfullmäktige i Östhammars kommun ta ställning i frågan i och med sin vetorätt. 

 

Läs mer

Webbsändning Referensgruppsmöte

2019-10-24

Östhammars kommuns slutförvarsorganisation bjuder in allmänheten till ett…

Webbsändning Referensgruppsmöte

2019-10-24

Inbjudan till öppet informationsmöte

Aktuellt i slutförvarsfrågan
Östhammars kommuns slutförvarsorganisation bjuder in allmänheten till ett öppet Referensgruppsmöte.

Huvudförhandling om SFR-utbyggnaden
Den 2 oktober avslutades huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen om utbyggnad och fortsatt drift av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR). Slutförvarsenheten ger en kort rapport från förhandlingen.

Slutförvar för använt kärnbränsle – remissinstansers syn på senaste kompletteringen
SKB kompletterade i april sin ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Kompletteringen har skickats på remiss och flertalet remissinstanser har yttrat sig över kompletteringen. På mötet kommer Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsrådet, Länsstyrelsen i Uppsala län och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) att presentera sina yttranden.

Tid: Tisdagen den 5 november kl 16:00-18:00
Plats: Storbrunn, Östhammar
Kaffe, te och smörgås serveras från ca 15.30.
Mötet är öppet för allmänheten och kommer att webbsändas. Detta inlägg kommer att uppdateras med videolänken strax innan mötet.  

Välkomna!

Läs mer

Nyheter 23 oktober

2019-10-23

Strålsäkerhetsmyndigheten lämnade igår sitt yttrade i SFR-prövningen till…

Nyheter 23 oktober

2019-10-23

Strålsäkerhetsmyndigheten lämnade igår sitt yttrade gällande en eventuell utbyggnad av det befintliga slutförvaret SFR i Forsmark till regeringen. De tillstyrker att tillstånd ges enligt kärntekniklagen.

Mer information och deras yttrande finns HÄR

Läs mer

Nyheter 21 oktober

2019-10-21

På onsdag den 23 oktober påbörjas den andra delen av övning…

Nyheter 21 oktober

2019-10-21

På onsdag den 23 oktober påbörjas den andra delen av övning Havsörn, som utspelas i Östhammars kommun. Det är en storskalig övning med totalt runt 1700 involverade personer, som hålls vartannat år, där de tre länen med kärnkraft turas om att vara värd. Och i år handlar det alltså om ett fiktivt scenario med Forsmarks kärnkraftverk i centrum. Den största delen av övningen pågår under 36 timmar med start på onsdag den 23:e oktober. Läs mer på Östhammars kommuns hemsida. http://www.osthammar.se/sv/nyheter/2019/ovning-havsorn-2019/

Läs mer

Nyheter 18 oktober

2019-10-18

SKB:s nya forskningsprogram inlämnat. Vart tredje år lämnar SKB in ett…

Nyheter 18 oktober

2019-10-18

SKB:s nya forskningsprogram inlämnat

Vart tredje år lämnar SKB in ett nytt forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram (Fud) till Strålsäkerhetsmyndigheten. Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet yttrar sig sedan över programmet till regeringen som beslutar om eventuella villkor för framtida forskning och utveckling.

 

Inför Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande genomförs en remissrunda med bland annat myndigheter, högskolor och kommuner. I onsdags deltog Östhammars kommun i ett möte som Strålsäkerhetsmyndigheten anordnade för remissinstanserna inför granskningen av Fud 2019.

 

Fud-rapporten finns att läsa på SKB:s hemsida. Mer information om remissförfarandet finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Läs mer

Huvudförhandling 2 oktober

2019-10-03

Huvudförhandlingen för utbyggnad och fortsatt drift av slutförvaret för…

Huvudförhandling 2 oktober

2019-10-03

Huvudförhandling dag 7

Huvudförhandlingen för utbyggnad och fortsatt drift av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark avslutades under onsdagen. Under förmiddagen presenterade först SKB sina förslag på villkor inför tillståndsprövningen och bemötte Länsstyrelsens förslag på tillåtlighetsvillkor. Därefter gavs övriga parter möjlighet att ge sina synpunkter på villkorsförslagen. Under eftermiddagen gjorde samtliga parter sina slutanföranden.

Mark- och miljödomstolen kommer nu att förbereda sitt yttrande till regeringen. Domstolen meddelade att de kommer att överlämna sitt yttrande den 13 november kl 13.

Läs mer

Huvudförhandling 1 oktober

2019-10-01

Huvudförhandlingen om utbyggnad och fortsatt drift av slutförvaret för låg-…

Huvudförhandling 1 oktober

2019-10-01

Huvudförhandling dag 6

Huvudförhandlingen om utbyggnad och fortsatt drift av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark fortsatte under tisdagen i Mark- och miljödomstolen i Nacka.

Dagen började med en presentation från Länsstyrelsen i Uppsala län om deras syn på frågor kopplade till påverkan på naturmiljön, framförallt Natura 2000-områden och artskydd. Under resten av dagen besvarade och bemötte SKB de frågor och synpunkter som uppkommit under förra veckans förhandling i domstolen och under gårdagens platsbesök i Forsmark.

Imorgon onsdag fortsätter förhandlingen i domstolen med redogörelse av villkorsförslag och slutanförande.

Läs mer

Huvudförhandling 30 september

2019-09-30

Huvudförhandlingen om utbyggnad och fortsatt drift av slutförvaret för låg-…

Huvudförhandling 30 september

2019-09-30

Huvudförhandling dag 5
Huvudförhandlingen om utbyggnad och fortsatt drift av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR) fortsatte under måndagen med syn, det vill säga platsbesök, i Forsmark. Vid synen deltog förutom domstolens ledamöter de flesta parter som tidigare varit med under förhandlingen (förutom Östhammars kommun bland annat SKB, Strålsäkerhetsmyndigheten, Länsstyrelsen, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG), Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) och Opinionsgruppen för säker slutförvaring (OSS)). Besök gjordes både i den befintliga underjordsanläggningen och ovan jord vid Stora Asphällan.

I den befintliga underjordsanläggningen besöktes några av bergsalarna för att bland annat titta på hur avfallet hanteras när det kommer till anläggningen, hur de olika förvarsutrymmena är konstruerade och hur det vatten som läcker in i anläggningen hanteras.

På Stora Asphällan finns ovanjordsdelarna av det befintliga SFR och det är i direkt anslutning till dessa som nya områden planeras tas i anspråk. Domstolen och parterna gavs dels möjlighet att skapa sig en bild av området i stort men visades även vilka vattenområden som planeras fyllas ut för att skapa driftområden och vilka naturområden på land som skulle påverkas av en eventuell utbyggnad.

Imorgon tisdag fortsätter huvudförhandlingen i domstolens lokaler i Nacka.

Läs mer

Huvudförhandling 26 september

2019-09-26

Under dagens förhandling var lokala miljöfrågor i fokus.

Huvudförhandling 26 september

2019-09-26

Huvudförhandling dag 4

Under dagens förhandling var lokala miljöfrågor i fokus. SKB redogjorde först översiktligt för genomfört samråd och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n). De gav sedan mer utförliga redogörelser av bland annat konsekvenser av buller och påverkan på naturvärden, skyddade arter, skyddade områden och vattenmiljöer. Efter det fick övriga parter möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Under dagen gav domstolen en kort redogörelse för det av Naturvårdsverket genomförda Esbo-samrådet. Enligt Esbo-konventionen ska samråd genomföras med grannländer när det finns risk för gränsöverskridande miljökonsekvenser.

Huvudförhandlingen tar nu paus tills på måndag. Det är då syn i Forsmark – med besök i och vid befintligt SFR. På tisdag nästa vecka återupptas sedan förhandlingen i domstolen.

Läs mer

Huvudförhandling 25 september

2019-09-25

Idag var fokus på strålsäkerhetsfrågor. SKB inledde dagen med att besvara…

Huvudförhandling 25 september

2019-09-25

Huvudförhandling dag 3

Idag var fokus på strålsäkerhetsfrågor. SKB inledde dagen med att besvara frågor från gårdagen om bland annat hydrogeologiska aspekter på slutförvarsområdet. Sedan fortsatte dagens programpunkter genom att SKB berättade om hur strålning uppstår och hur det kan ställas mot exempelvis cancerrisker och risknivåer. Vidare gick SKB igenom vilka typer av avfall som ska deponeras i ett utbyggt SFR och hur man kan klassificera dessa typer. Därefter kom en kort presentation som svar på en tidigare fråga om beslut och åtgärder kring återtag av det så kallade S 14-avfallet.
Efter lunchpausen presenterade SKB en redovisning kring säkerhet efter förslutning. De presenterade även sin syn på kopplingen mellan det kärntekniska regelverket och prövningen enligt miljöbalken.
Efter detta fick Strålsäkerhetsmyndigheten, i sin roll som remissinstans, redovisa sin granskning av ansökan. Därefter fick övriga parter redovisa sina synpunkter på denna del av ansökan och ställa frågor till SKB om dagens presentationer.

Läs mer

Huvudförhandling 24 september

2019-09-24

Dag två av förhandlingen började med att SKB fick presentera befintlig och…

Huvudförhandling 24 september

2019-09-24

Huvudförhandling dag 2

Dag två av förhandlingen började med att SKB fick presentera befintlig och utökad sökt verksamhet. Övriga parter fick sedan möjlighet att ställa frågor kring detta där vissa kunde besvaras direkt medan andra samlades in för att SKB ska kunna ta fram svar på dessa senare under förhandlingen, vilket är ett förfarande som sker vid varje presentationspunkt i förhandlingsordningen.

Under eftermiddagen fick SKB tillfälle att besvara frågor från måndagen. Vidare fick övriga parter tid att hålla anföranden samt inom detta även ställa fler frågor kring de punkter som berördes under förmiddagen.

Östhammars kommun tog vid detta tillfälle upp bland annat vikten av att SKB åtar sig att så mycket som möjligt av transporterna sker via båt, samt en fråga kring vilka situationer som kan påverka att de inte kan använda denna transportväg. Östhammars kommun har i dagsläget varken tillstyrkt eller avstyrkt SKB:s ansökan då det först krävs beslut i kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen berättade om sitt arbete i denna fråga, samt vilka frågor som de som tillsynsmyndighet tittar på i SKB:s ansökan. Länsstyrelsen tillstyrker SKB:s ansökan under förutsättning att uppställda villkor beaktas.

MKG ställde en del frågor under dagen men kommer att återkomma med synpunkter och ställningstagande när deras viktigaste frågor, långsiktig säkerhet och naturvärden, hanteras.

Milkas vill att domstolen avstyrker hela SFR-ansökan. Dels på grund av industriprocessen och dels på grund av strålningen. Milkas anser att det helt enkelt är fel plats och risken för att Östersjöns ekosystem är sårbart, vilket innebär att man bör gå efter försiktighetsprincipen och således inte placera ett slutförvar vid kusten.

SERO ifrågasätter SKB:s informationsmaterial och anser att det inte finns någonting som borde kallas slutförvar. SERO anser att ansökan inte ska tillstyrkas. De anser vidare att ingen har kunskap om spädning av radioaktivitet i vatten.

Havs- och vattenmyndigheten har ingen erinran mot att godkänna ansökan under förutsättning att deras synpunkter tillgodoses. De tog även upp vikten av att se kumulativt på vattenfrågorna när det gäller samtliga planerade slutförvar. Bland annat kan de inte acceptera SKB:s föreslagna nivå på fiskeavgift, men fler villkor kommer i senare skede under förhandlingen.

Strålsäkerhetsmyndigheten har inga synpunkter idag, men meddelar att de tidigare yttrat sig i prövningen av hamnverksamhet.

OSS har inga synpunkter idag.

Efter pausen på eftermiddagen har SKB några kompletterande frågor till bland annat Länsstyrelsens presentation och nyligen inskickade yttranden. Sedan avrundas dagen lite tidigare än enligt schemat.
 

Läs mer

Huvudförhandling 23 september

2019-09-23

Idag, den 23 september, inleddes huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen…

Huvudförhandling 23 september

2019-09-23

Idag, den 23 september, inleddes huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen i prövningen gällande en eventuell utbyggnad av det befintliga slutförvaret för låg- och mellanaktivt radioaktivt avfall i Forsmark.

Dagen inleddes med generella ordningsregler för domstolen samt upplägget för de två förhandlingsveckorna. Under dagen genomförde Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) ett antal översiktliga presentationer gällande bland annat sitt uppdrag, den sökta verksamheten och förhållanden på platsen. Dessa områden kommer delvis att fördjupas i kommande föredragspunkter. Övriga parter fick också möjlighet att ställa förtydligande frågor på dagens genomgångar.
Utöver SKB så fick Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) berätta om sin roll i kärntekniklagsprövningen samt miljöbalksprövningen.

Medverkande parter:
Svensk kärnbränslehantering AB (SKB)
Östhammars kommun
Länsstyrelsen Uppsala län
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)
Naturskyddsföreningen Uppsala län
Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (MILKAS)
Sveriges energiföreningars riksorganisation (SERO)
Gröna kvinnor
Opinionsgruppen för säker slutförvaring (OSS)

Även Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) fanns på plats i sin roll som remissinstans.

Vi är under veckan även aktiva på Östhammars kommuns Instagramkonto där ni kan följa vårt arbete nu under första veckan av förhandlingen. Sök er fram till Östhammars kommun eller gå via #östhammarskommun #slutforvarforsmark

Läs mer

Nyheter 9 september

2019-09-09

Uppdaterad hemsida!

Nyheter 9 september

2019-09-09

Uppdaterad hemsida!

Från att tidigare ha varit en hemsida som hade fokus på ett eventuellt slutförvar för använt kärnbränsle så har vi nu breddat informationen till alla sorters slutförvar för radioaktivt avfall som är, eller kan bli, aktuella i Östhammars kommun. Vi ansåg att det var särskilt viktigt inför den kommande huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen gällande en eventuell utbyggnad av det befintliga slutförvaret SFR. 

 

Om du skulle upptäcka något fel på sidan får du gärna höra av dig till magnus.degerman@osthammar.se eller via kontaktformuläret. 

Läs mer

Nyheter 13 augusti

2019-08-13

Då var Slutförvarsenheten tillbaka från semesteruppehållet. Vi har sakta…

Nyheter 13 augusti

2019-08-13

Tillbaka från semestern.

Då var Slutförvarsenheten tillbaka från semesteruppehållet. Vi har sakta men säkert börjat planera inför hösten och inser att vi har mycket framför oss. Först ska vi välkomna och utbilda våra nya medlemmar i granskningsgrupperna. Den 23 september drar huvudförhandlingen kring den eventuella SFR-utbyggnaden igång. Under september avslutas även remisstiden för kompletteringarna i prövningen om ett slutförvar för använt kärnbränsle igång. 

Vi kommer även att göra en uppdatering på den här hemsidan, från att mest fokusera på kärnbränsleförvarsfrågan till att fokusera på alla frågor som berör slutförvaring av använt radioaktivt avfall i Forsmark. 

Har du några frågor om vårt arbete i Östhammars kommun kring dessa ämnen så kan du alltid kontakta oss! Du hittar all kontaktinfo under “kontakt” i menyn.

Läs mer

Slutförvarsenheten tar semester

2019-07-05

Från den 8 juli tar Slutförvarsenheten på Östhammars kommun semester.

Slutförvarsenheten tar semester

2019-07-05

Från den 8 juli tar Slutförvarsenheten på Östhammars kommun semester. Vi är åter från den 5 augusti. 

För brådskande frågor kan ni kontakta Östhammar Direkt 0173-86000

 

Med det önskar vi er en glad sommar!

Läs mer

Nyheter 1 juli

2019-07-01

Under 2018 fick slutförvarsorganisationen i uppdrag av kommunstyrelsen att…

Nyheter 1 juli

2019-07-01

Idag, den 1 juli 2019, genomförs en förändring i Östhammars kommuns slutförvarsorganisation.

Under 2018 fick slutförvarsorganisationen i uppdrag av kommunstyrelsen att se över den framtida verksamheten. Detta resulterade i att de två tidigare granskningsgrupperna (Säkerhetsgruppen och MKB-gruppen) ersatts av en granskningsgrupp.

Kommunstyrelsen utser följande förtroendevalda till granskningsgruppen:

Ledamot (S) Tomas Näslund

Ledamot (S) Kristina Voxdal Pihl

Ledamot (S) Erik Rudolfsson

Ledamot (SD) Martin Wahlsten

Ledamot (SD) Krister Lindgren

Ledamot (C) Bertil Alm

Ledamot (C) Gunnel Wahlgren

Ledamot (M) Filip Uthammar

Ledamot (M) Fredrik Janse

Ledamot (KD) Erik Helén

Ledamot (BoA) Sune Berglund

Ledamot (V) Inger Arvidsson

Ledamot (L) Rune Nilsson

Ledamot (MP) Arno Unge

Ledamot (från kommunfullmäktiges presidium) Roger Lamell

Tomas Näslund (S) utses till ordförande och Bertil Alm (C) till förste vice ordförande.

Andra och tredje vice ordförande utses på kommunstyrelsen 2019-09-03.

 

Övriga grupper inom slutförvarsorganisationen; Referensgruppen och Villkorsrådet, står kvar oförändrade.

Läs mer

Nyheter 17 juni

2019-06-17

Den 14 juni åkte Slutförvarsenheten på Östhammars kommuns tillsammans med…

Nyheter 17 juni

2019-06-17

Den 14 juni åkte Slutförvarsenheten på Östhammars kommun tillsammans med våra politiska granskningsgrupper till Eurojoki kommun i Finland för att prata med deras representanter som för cirka 9 år sedan sa ja till att förlägga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Olkiluoto. Vi var totalt 20 personer som fick möjlighet att ställa frågor till dem om hur de upplevt processen, som trots vissa skillnader är rätt lik den svenska motsvarigheten. Under dagen åkte vi även ner i Posivas (Finlands motsvarighet till SKB) befintliga slutförvar för låg- och medelaktivt avfall för att se hur det ser ut där efter att ha fått höra presentationer av representanter från TVO och Posiva om deras system för kärnkraft och slutförvaring. 

Denna resa blev även en avslutning för flera av medlemmarna ur granskningsgrupperna, då vi från den 1 juli omorganiserar och två grupper blir en. I samband med detta minskas antalet medlemmar och vi får även välkomna flera nya medlemmar som nu ska ta sig an denna fråga. 

Med det sagt vill vi rikta ett tack till er som medverkat och engagerat er i frågan under lång tid. 

Läs mer

Öppet möte om slutförvarsprocessen

2019-06-11

Öppet möte med presentationer gällande kärnteknikutredningen, SKB:s komplettering…

Öppet möte om slutförvarsprocessen

2019-06-11

Östhammars kommun bjuder in till ett öppet Referensgruppsmöte med presentationer inom följande ämnen:

Kärntekniklagsutredningen
Gábor Szendrö, ämnesråd på regeringskansliet och särskild utredare i kärntekniklagsutredningen, presenterar utredningen ”Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar”.

Slutförvar för använt kärnbränsle – komplettering av ansökan och aktuellt i Forsmark
Allan Hedin, säkerhetsanalytiker på SKB, presenterar SKB:s senaste komplettering av ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle (bl a om kopparkorrosion). Malin Mikic, chef för platsen Forsmark på SKB, berättar lite om vad som är aktuellt om projektet i Forsmark.

Datum: 18 juni 2019
Tid: 16:00-17:30
Plats: Storbrunn, Östhammar

Föredraget är kostnadsfritt och kommer att webbsändas (Detta inlägg uppdateras med aktuell youtube-länk inför mötet).

Välkommen!

 

Läs mer

Nyheter 28 maj

2019-05-28

Östhammars kommun deltog den 21-23 maj i en workshop om informationsbevarande.

Nyheter 28 maj

2019-05-28

Workshop om informationsbevarande

Östhammars kommun deltog den 21-23 maj i en workshop om informationsbevarande. På workshopen diskuterades frågor kopplade till hur information och kunskap om det farliga avfall som vår generation lämnar efter sig, med använt kärnbränsle som ett exempel, ska föras vidare till kommande generationer. Det kommer att göras en skriftlig sammanfattning av de föredrag och diskussioner som hölls under dagarna.

Mer information om workshopen finns att läsa på: https://www.karnavfallsradet.se/en/workshop-information-and-memory-for-future-decision-making-radioactive-waste-and-beyond.

Läs mer

Webbsändning 20 maj

2019-05-24

Webbsändning från den 20 maj. 

Webbsändning 20 maj

2019-05-24

På grund av tekniska problem med internetleverantören kunde vi inte sända vårt senaste öppna möte live, och det tog ett par dagar att få till inspelningen, men nu ska den vara på plats. 

Kai Hämäläinen från finska STUK samt Bo Strömberg från vår svenska motsvarighet, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), berättar om våra länders respektive processer i frågan om slutförvaring av använt kärnbränsle. 

Läs mer

Inbjudan till informationsmöte

2019-05-13

Öppet informationsmöte om den finska prövningen av ett slutförvar för använt…

Inbjudan till informationsmöte

2019-05-13

Den finska prövningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle

Kai Hämäläinen från den finska strålsäkerhetscentralen (STUK) berättar om den finska processen med att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Även Bo Strömberg från den svenska strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) kommer att delta på mötet och ge en kortare presentation av den svenska prövningsprocessen.

Datum: 20 maj 2019
Tid: 18:00-19:30
Plats: Olandskolans matsal, Alunda

Föredraget hålls delvis på engelska, är kostnadsfritt och kommer att
webbsändas. Vi bjuder på fika.

Välkommen!

Läs mer

Nyheter 7 maj

2019-05-07

I slutet av april skickade regeringskansliet ut kärntekniklagsutredningen och…

Nyheter 7 maj

2019-05-07

Utredning och komplettering på remiss

Utredning och komplettering på remiss
I slutet av april skickade regeringskansliet ut kärntekniklagsutredningen och SKB:s komplettering av ansökan om få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark på remiss. Östhammars kommun är en av flera remissinstanser.

Kärntekniklagsutredningen och remissen finns att läsa på regeringskansliets hemsida: https://www.regeringen.se/remisser/2019/04/remiss-av-utredningen-ny-karntekniklag–med-fortydligat-ansvar-sou-201916/
Sista dag att yttra sig över utredningen är den 2 september 2019.

SKB har kompletterat ansökan enligt både kärntekniklagen och miljöbalken och båda kompletteringarna har skickats på remiss. Kompletteringarna samt remissen finns att läsa på regeringskansliets hemsida: https://www.regeringen.se/remisser/2019/04/remiss-av-skb-abs-kompletterande-yttrande/ och https://www.regeringen.se/remisser/2019/04/svensk-karnbranslehantering-abs-kompletterande-yttrande-i-arende-om-tillatlighetsprovning-enligt-17-kap.-miljobalken/
Sista dag att yttra sig över kompletteringen är den 13 september 2019.

Läs mer

Nyheter 29 april

2019-04-29

Under helgen kom ett inslag om slutförvarsfrågan på Ekot i Sveriges Radio.

Nyheter 29 april

2019-04-29

Inslag från Ekot på Sveriges Radio

Under helgen kom ett inslag om slutförvarsfrågan på Ekot i Sveriges Radio. Bland annat är Östhammars kommuns kommunstyrelseordförande Jacob Spangenberg med.
Tyvärr kan vi inte skapa direktlänkar i dagsläget, men kopiera texten och klistra in i adressfältet på din webbläsare.

Långlyssning: Varför pratar ingen om slutförvaret?
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7207113

Läs mer

Nyheter 12 april

2019-04-12

Östhammars kommun deltog den 9-11 april i en internationell konferens om övervakning…

Nyheter 12 april

2019-04-12

Östhammars kommun deltog i en internationell konferens om övervakning av geologiska slutförvar för radioaktivt avfall.

Östhammars kommun deltog den 9-11 april i en internationell konferens om övervakning av geologiska slutförvar för radioaktivt avfall. På konferensen presenterades och diskuterades resultat från EU-projektet Modern2020 (www.modern2020.eu). Projektet har bestått av flera olika delar; strategier för övervakning, utveckling av metoder för övervakning, demonstrationsanläggningar och lokala aktörers roll i övervakningen.  

Läs mer

Utredning från regeringen

2019-04-01

Idag har regeringen publicerat den utredning vi i Östhammars kommun väntat…

Utredning från regeringen

2019-04-01

Idag har regeringen publicerat den utredning vi i Östhammars kommun väntat länge på, ”Ny kärntekniklag-med förtydligat ansvar” SOU 2019:16.
Läs utredningen i sin helhet här ; https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/04/sou-201916/
Utredaren skulle enligt kommittédirektiven undersöka behovet av ändringar i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) och förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet och vid behov även föreslå ändringar i strålskyddslagen och nödvändiga följdändringar i miljöbalken och finansieringslagstiftningen.

Utredaren skulle bland annat:
• undersöka möjligheter och fördelar med att samordna ansvarsförhållandena enligt kärntekniklagen och miljöbalken,
• analysera för- och nackdelar med att separera ansvaret för kärnsäkerhet och strålskydd från det långsiktiga ansvaret för avveckling och omhändertagande av avfall,
• analysera vad som bör krävas vid ett eventuellt byte av tillståndshavare och förutsättningar för ägarprövning vid förändringar i ägandet av reaktorbolag,
• se över definitionen av kärnavfall och radioaktivt avfall och hur en mer ändamålsenlig gränsdragning mellan svenskt och utländskt avfall kan utformas, och
• föreslå reglering av sistahandsansvaret efter förslutning av ett slutförvar.

Förutom de i frågorna i utredningsdirektiven har utredningen också identifierat ytterligare frågor som har bedömts ligga inom utredningens uppdrag att hantera. Det gäller bland annat reglering i lag av den så kallade stegvisa prövningen av kärnteknisk verksamhet samt en översyn av regleringen av forsknings- och utvecklingsverksamheten i fråga om omhändertagande av kärnavfallet för innehavare av kärnkraftsreaktorer.

Läs mer

Nyheter 13 mars

2019-03-13

Kärnavfallsrådet bjöd in till möte och så har vi hälsat på i årskurs…

Nyheter 13 mars

2019-03-13

Vi på Slutförvarsenheten jobbar vidare. Här är några exempel på vad vi gjort sen sist.

Kärnavfallsrådet bjöd in till möte om deltagande.
I tisdags, den 12 mars, deltog Östhammars kommun tillsammans med Oskarshamns kommun i ett rundabordssamtal med Kärnavfallsrådet. Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen i frågor om bland annat slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle. På mötet diskuterades huvudsakligen frågor om kommunernas deltagande i slutförvarsprocessen – både erfarenheter så här långt och kommunernas fortsatta roll i processen.

Skolbesök efter teaterföreställning.
Vi har varit ute och pratat om informationsbevarande med årskurs 4 och 5 på Kristinelundsskolan. Klasserna, tillsammans med flera andra klasser i årskurs 4 och 5 från kommunen, har varit och sett en teaterföreställning som heter “Kopparkistans hemlighet”, som har spelats upp på Storbrunn under februari. Som ett erbjudande i samband med detta har vi alltså åkt ut för att prata med eleverna. Eleverna fick rita teckningar som visar exempel på hur man kan kommunicera med de som bor här om 100.000 år.
Läs mer på www.slutforvarforsmark.se/skolbesok (tyvärr kan jag inte göra en direktlänk)

Vi arbetar för att informera alla medborgare om processen, och om Du önskar att vi ska komma ut till Er förening eller organisation för att prata om vårt arbete så är ni välkomna att kontakta oss.

Läs mer

Webbsändning referensgruppsmöte...

2019-02-08

Myndigheter presenterar sina yttrande i prövningen av slutförvaret för låg-…

Webbsändning referensgruppsmöte 19 februari

2019-02-08

Myndigheter presenterar sina yttrande i prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR)

Referensgruppsmöte
Tid: den 19 februari kl 16:00-17:30
Plats: Zoodiaken, Bruksgymnasiet, Gimo

Som en del i en föredragsserie om SFR har de myndigheter som lämnat in yttranden till mark- och miljödomstolen bjudits in för att presentera sina yttrande för referensgruppen. De myndigheter som kommer att presentera sina yttranden är Strålsäkerhetsmyndigheten och Länsstyrelsen i Uppsala län.

Mötet kommer att websändas. Detta inlägg uppdateras med videolänk inför mötet.

Läs mer

Nyheter 2 februari

2019-02-01

Vi bevakar internationellt slutförvarsarbete.

Nyheter 2 februari

2019-02-01

Workshop i Frankrike
Östhammars kommun deltog den 22-24 januari i en internationell workshop om hantering av information, data och kunskap för slutförvar för använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall. Workshopen anordades av OECD:s kärnenergiorgan NEA (Nuclear Energy Agency). Under workshopen presenterades bl a resultatet från ett flerårigt projekt, Preservation of Records, Knowledge and Memory (RK&M). I projektet har man tittat på metoder och strategier för bevara och förmedla information och kunskap om slutförvar till kommande generationer. Slutrapport för projektet kommer under våren.
http://www.oecd-nea.org/rwm/workshops/2019/idkm/

Representation i Japan
Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande, har varit i Japan på ett antal workshops initierade av Institute of Energy Economics Japan. Tre länder från Europa och sex länder från Sydostasien närvarade och syftet var att diskutera Public acceptance of nuclear power. Östhammars kommun har ett arbetssätt med stort internationellt intresse och länderna delade erfarenheter gällande bland annat medborgardialog i dessa svåra frågor. Det Jacob tar med sig från Japan är att vår dialogmodell kan behöva förstärkas.

Läs mer

Nyheter 15 januari

2019-01-15

Som ett led i att öka på kommunikationen gällande slutförvarsfrågan kommer…

Nyheter 15 januari

2019-01-15

Som ett led i att öka på kommunikationen gällande slutförvarsfrågan kommer vi under 2019 att ha mer frekventa nyhetsuppdateringar här på sidan.

Slutförvarsenheten på Östhammars kommun har som en del i uppdraget att informera alla intresserade om vad som händer i slutförvarsfrågan. Vi vill att allt ska vara så öppet som möjligt och att alla som har frågor ska känna att de kan ställa dem till oss. Sen betyder inte det att vi kan svara på alla detaljer, men det som handlar om kommunens roll och arbete kan vi i alla fall svara på. Övriga frågor gör vi så gott vi kan för att hänvisa vidare till de vi tror kan svara bättre.

Utöver information och kommunikation mot medborgare har kommunen en granskningsorganisation där lokalpolitiker med särskilt intresse för de här frågorna finns med. Dessa grupper granskar ansökningshandlingarna och bygger upp viktig kunskap inför att stödja Kommunfullmäktige i det kommande vetobeslutet.

Vad är på gång nu vid vår enhet?
– Vi väntar på ett yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten gällande SFR-utbyggnaden. Det förväntas komma den 21 januari.
– Vi förbereder inför ett möte med Referensgruppen där de miljöorganisationer som lämnat in yttranden i SFR-prövningen ska få berätta om dessa. Referensgruppen består av hela kommunfullmäktige, representanter från grannkommuner och lokala miljöorganisationer. Mötet hålls på Storbrunn den 17:e januari, kl 18:00. Målgruppen är alltså Referensgruppen, men vill någon annan komma och lyssna så går det bra. Vi sänder detta möte på vår sida via kommunens youtubekanal.
– Två representanter från Slutförvarsenheten åker under vecka 4 till Paris på en konferens, ordnad av Nuclear Energy Agency (NEA), som handlar om bland annat informationsbevarande.

Större händelser, som viktiga beslut och exempelvis webbsända möten i vår regi, annonserar vi för genom våra nyhetsbrev, så anmäl er gärna till det längst ner på förstasidan.
Har ni frågor eller bara vill prata om slutförvarsfrågan är ni välkomna att kontakta någon av oss på Slutförvarsenheten. Information finns under “Kontakt” i menyn.

Läs mer

Webbsändning referensgruppsmöte...

2019-01-10

Miljöorganisationer presenterar sina yttrande i prövningen av slutförvaret…

Webbsändning referensgruppsmöte 17 januari

2019-01-10

Miljöorganisationer presenterar sina yttranden i prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR)

Tid: den 17 januari kl 18:00-20:00
Plats: Storbrunn, Östhammar

Som en del i en föredragsserie kommer de organisationer som lämnat in yttranden till mark- och miljödomstolen i SFR-prövningen att presentera sina yttrande för referensgruppen. På referensgruppens möte i november presenterade SKB sitt arbete och sitt bemötande av Östhammars kommuns yttrande. Framöver kommer även de myndigheter som har yttrat sig över ansökan bjudas in.
De organisationer som kommer att presentera sina yttranden är Naturskyddsföreningen i Uppsala län, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) och Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas).

Fika serveras från kl 17:30.
Mötet kommer att websändas.
Detta inlägg uppdateras med länk till sändningen strax innan mötet.

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

2018-12-18

Slutförvarsenheten på Östhammars kommun arbetar vidare.

God Jul och Gott Nytt År

2018-12-18

Slutförvarsenheten på Östhammars kommun arbetar vidare.

Även om det utåt sett inte händer så mycket i slutförvarsfrågan så arbetar vi ändå på för fullt. Det finns många olika delar att tänka på och här nedan kan ni se en del av vad vi håller på med just nu och vad vi har framför oss.

Aktuellt just nu…

Kärnbränsleförvaret:
– Regeringsutredning om bl.a. ansvar efter förslutning ska redovisas senast den 1 april 2019.
– SKB ska komplettera sin ansökan om att få bygga ett kärnbränsleförvar som ska lämnas in senast den 30 april 2019.

SFR:
– Strålsäkerhetsmyndigheten ska yttra sig till Mark- och miljödomstolen över ansökan om utbyggnad av SFR senast den 21 januari 2019.
– Huvudförhandling om utbyggnad av SFR under hösten 2019.

Internationella samarbeten/projekt:
– Lokal delaktighet och inflytande i slutförvarsprocesser
– Informationsbevarande
– Övervakning under och efter om hur man ska bevara information om geologiska slutförvar.

Exempel på informationsinsatser under 2018:
– Almedalsveckan, Albrektsmässan
– Öppna möten för medborgare och politiker
– Informationsutskick
– Busstur i kommunen

Några exempel som vi vet att vi kommer att få bita i under 2019:
– SSM´s yttrande till MMD om utbyggnaden av SFR.
– En planerad huvudförhandling gällande utbyggnaden av SFR i höst.
– Internationell workshop om informationsbevarande i framtiden i Stockholm i vår.
– SKB´s kompletteringar till regeringen om slutförvar för använt kärnbränsle.
– Presentation och remiss av utredningen gällande bla ansvar efter förslutning.
– Omorganisation inom våra egna politiska granskningsgrupper.

Under kommande år planerar vi för att öka frekvensen av nyheter här på sidan, för att ni ska få fler uppdateringar kring vad som händer i slutförvarsfrågan.

Tills vidare önskar vi God Jul och ett Gott Nytt År!

Läs mer

Webbsändning Referensgruppsmöte...

2018-11-20

SKB informerar om prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall…

Webbsändning Referensgruppsmöte 27 november

2018-11-20

SKB informerar om prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR)

Datum: 27 november
Tid: 16:00-17:30

Helén Segerstedt, Peter Larsson och Mikael Gontier från SKB berättar om läget i tillståndsprövningen för utbyggnad av SFR. De kommer även berätta om SKB:s kommande bemötande av hittills inkomna yttranden gällande SFR och om det svar som SKB tidigare i höst skickade till Strålsäkerhetsmyndigheten angående ett föreläggande gällande befintlig bergssal för medelaktivt avfall (1BMA).

Mötet kommer att websändas.
Denna nyhet uppdateras med videolänken inför mötet.

Välkomna!

Läs mer

Informationsmöte Uppsala

2018-10-25

Informationsmöte i Uppsala. Vad händer med förslaget att slutförvara använt…

Informationsmöte Uppsala

2018-10-25

Slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark

Informationsmöte
30 oktober, kl.18-20
Plats: Missionskyrkan, Linnéstugan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala
Gratis inträde

Vad händer med förslaget att slutförvara använt kärnbränsle i berggrunden vid Forsmark? Allmän information om läget.
Johan Swahn redogör för Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings (MKG) utredning och granskning av ärendet.
Representanter för Östhammars kommun informerar om kommunens arbete med slutförvarsfrågan.

Arrangör: Svenska turistföreningen, Uppsalaavdelningen, i samarbete med Naturskyddsföreningen Uppsala län.

Läs mer

Webbsändning Referensgruppsmöte...

2018-10-19

Webbsändning Referensgruppen. Information om slutförvarsorganisationen samt…

Webbsändning Referensgruppsmöte 23 oktober

2018-10-19

Tid: den 23 oktober kl 16:30-17:30
Plats: Storbrunn, Östhammar

Webbsänt möte från Referensgruppen.

Slutförvar för radioaktivt avfall i Östhammars kommun
I Östhammars kommun finns en organisation som har till uppdrag att följa, granska och informera om de slutförvar som Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) har sökt tillstånd för att uppföra i kommunen. Referensgruppen, där samtliga ledamöter i fullmäktige ingår, är en del av den organisationen. På mötet kommer det ges en lägesrapport för slutförvaren och information om slutförvarsorganisationen och dess arbete.

Detta inlägg uppdateras med länk till sändningen.

Läs mer

Vinnare frågesport

2018-10-02

Vinnare av frågesport under Framtidsveckan

Vinnare frågesport

2018-10-02

Under Framtidsveckan hade slutförvarsenheten en monter på Storbrunn där det fanns möjlighet att svara på ett antal frågor. För de som gått igenom dessa frågor gick det att fylla i sin e-postadress varpå vi senare drog en vinnare. Priset var två biobiljetter!

Vinnare av biobiljetterna blev Annelie Thor!

Läs mer

Webbsändning referensgruppsmöte

2018-09-24

Webbsändning referensgruppsmöte. 25 september.
Nulägesrapport och aktuellt…

Webbsändning referensgruppsmöte

2018-09-24

Tid: den 25 september kl 16.30-17.30

Nulägesrapport och aktuellt från SKB

Representanter från SKB berättar om deras arbete med kärnbränsleförvaret, utbyggnaden av SFR och programmet för forskning, utveckling och demonstration (FUD).

Hela sändningen går även att se i efterhand senare.

Läs mer

Livestream Almedalen

2018-07-04

Idag sänds vårt seminarium från Almedalen gällande hur man samverkar på…

Livestream Almedalen

2018-07-04

Idag, den 4 juli, kl 15.00 sänder Region Uppsala vårt seminarium live på länken nedan. Seminariet handlar om hur man samverkar på olika nivåer i slutförvarsfrågan.

https://www.youtube.com/watch?v=p6LjhGUYc-E

Läs mer

Informationsfolder

2018-06-21

Efter midsommarhelgen skickas en informationsfolder ut till alla hushåll i…

Informationsfolder

2018-06-21

För att öka kunskapen bland kommunens medborgare skickar vi ut en informationsfolder till alla fastboende och fritidsboende i Östhammars kommun.

De skickas ut under den 25:e och 26:e juni och har som syfte att ge en kort historik samt nulägesbeskrivning av vart vi står i processen i slutförvarsfrågan.
För frågor kan ni kontakta oss via slutforvarsenheten@osthammar.se eller så finns våra enskilda adresser under kontaktsidan.

Läs mer

Seminarium under Almedalsveckan

2018-06-18

Östhammars kommun håller i ett seminarium under Almedalsveckan

Seminarium under Almedalsveckan

2018-06-18

Östhammars kommun är inbjudna till att hålla ett seminarium hos Region Uppsala under Almedalen 2018. Ämnet gäller samverkan kring slutförvarsarbetet.
Dag: 4juli 2018 15:00 – 15:45
Plats: Donners plats 6

Medverkande:
Jacob Spangenberg, kommunstyrelseordförande (C), Östhammars kommun
Bodil Liedberg Jönsson, chef för Strategiska utvecklingsprojekt, Oskarshamns kommun
Ansi Gerhardsson, enhetschef, Strålsäkerhetsmyndigheten
Gábor Szendrö, utredningen om översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet
Henrik Pederby, moderator, Region Uppsala

Vi ska försöka hålla en livestreaming av seminariet, men det är i dagsläget osäkert om det går att ordna.

Läs mer om seminariet på:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54660

Fler seminarier gällande slutförvarsfrågan under Almedalen:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52584
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52956

Läs mer

Webbsänt möte om utbyggnaden av SFR

2018-04-25

Webbsänt möte om utbyggnaden av SFR

2018-04-25

Utbyggnaden av SFR
Peter Larsson, projektledare för utbyggnaden av SFR, kommer att ge en allmän presentation av utbyggnaden av dt befintliga slutförvaret.

Marie Berggren och Anna Bergsten från Strategienheten berättar om kommunens arbete med ansökan.

Mötet börjar 18.00

Läs mer

Samarbete med IAEA

2018-04-19

Samarbete med lokala aktörer för IAEA

Samarbete med IAEA

2018-04-19

Östhammars kommun medverkar på ett litet hörn i det internationella arbetet hos IAEA (International Atomic Energy Agency) för att bidra med erfarenheter från lokala aktörer ( i det här fallet kommunen) i frågan om hantering av radioaktivt avfall. Kommunen har medverkat i diskussionerna till hur ett programförslag skulle kunna se ut i november 2018 för ett så kallat Technical meeting i den här frågan.

Att de lokala aktörerna är viktiga i processerna runt radioaktivt avfall är helt klart att IAEA har identifierat, och ett flertal projekt inom organisationen rör just den frågan. Nätverk och samarbeten i olika frågeställningar runt radioaktivt avfall finns redan mellan IAEA och myndigheter respektive industrin i världen, väl etablerat sedan många år tillbaka, så det är intressant att de lokala aktörerna nu får börja ta plats på arenan.

Det är en lång väg för att börja prata med varandra för IAEA (medlemsstaterna) och lokala aktörer (kommuner, regioner, NGO´s) på samma våglängd och med tydliga roller, men att börja försöka är en bra start. Förutsättningarna kan vara milsvida, och det finns mycket att lära för Sverige också som kan göra dialogen bättre hos oss. Men kan Östhammars kommun bidra till bättre dialoger med lokalsamhällena i olika länder så gör vi gärna det.

Läs mer

Informationsträff om utbyggnaden...

2018-04-18

Presentation gällande utbyggnaden av SFR, samt kommunens arbete i frågan.

Informationsträff om utbyggnaden av SFR

2018-04-18

Tid: den 25 april kl 18.00-19.30
Plats: Österbyskolans matsal, Dannemoravägen 5, Österbybruk

Utbyggnaden av SFR
Peter Larsson, projektledare för utbyggnaden på SKB, kommer att ge en allmän presentation av utbyggnaden av SFR (slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall).

Marie Berggren och Anna Bergsten från Strategienheten kommer att berätta om kommunens arbete med ansökan. Det kommer även finnas tid för frågor.

Föredraget kommer att webbsändas via www.slutforvarforsmark.se
Vi bjuder på fika.

Välkomna!

Läs mer

Kunskapslägesrapport 2018

2018-03-27

Kunskapslägesrapport 2018

2018-03-27

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2018

Carl Reinhold Bråkenhielm och Ingvar Persson kommer att presentera delar av Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport för 2018; Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018. Beslut under osäkerhet.

De delar som kommer att presenteras är:

– Etisk osäkerhet

– Ansvaret för slutförvaring av använt kärnbränsle

– Stegvis prövning enligt kärntekniklagen

Det kommer även ges en kort presentation av rådet och bakgrunden till rapporten.

Läs mer

Stream kunskapslägesrapport

2018-03-23

Livesändning av kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2018

Stream kunskapslägesrapport

2018-03-23

Den 27:e mars, kl 16:30-17:30 sänder vi direkt från Östhammars kommuns Referensgruppsmöte. Du kan se sändningen här på www.slutforvarforsmark.se

Carl Reinhold Bråkenhielm och Ingvar Persson kommer att presentera delar av Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport för 2018; Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018. Beslut under osäkerhet.

De delar som kommer att presenteras är:

– Etisk osäkerhet

– Ansvaret för slutförvaring av använt kärnbränsle

– Stegvis prövning enligt kärntekniklagen

Det kommer även ges en kort presentation av rådet och bakgrunden till rapporten.

Läs mer

Gårdagens informationsmöte

2018-02-14

Nationella aktörer berättade om sitt arbete med frågorna.

Gårdagens informationsmöte

2018-02-14

Under gårdagens informationsmöte fick de nationella aktörerna möjlighet att berätta om sitt arbete och hur de jobbar efter att frågan nu lämnats över till regeringen. Moderator Ulf Wickbom lotsade frågor och diskussioner mellan de som jobbat med den här frågan under en väldigt lång tid. Mötet är en del av det informationsarbete som Östhammars kommun jobbar med för att ge möjlighet för medborgare att kunna sätta sig in slutförvarsfrågan.

Från vänster i bild: Ulf Wickbom, moderator; Ansi Gerhardsson, SSM; Jacob Spangenberg, Östhammars kommun; Johan Swahn, MKG och Magnus Westlind, SKB

Läs mer

Informationsmöte 13 februari

2018-02-13

Öppet informationsmöte, Ladan i Gimo, 13 februari.

Informationsmöte 13 februari

2018-02-13

Öppet informationsmöte, Ladan i Gimo, 13 februari.
Mötet börjar 18:00.

Läs mer

Inbjudan till informationsträff

2018-02-02

Den 13 februari anordnas en informationsträff gällande slutförvarsfrågan.

Inbjudan till informationsträff

2018-02-02

Den 13 februari anordnar Östhammars kommun en informationsträff gällande slutförvarsfrågan. Vi bjuder in allmänheten att lyssna på de aktörer som är mest engagerade i frågan som berättar om sin roll och sitt arbete. Vi berättar även om hur situationen i processen ser ut och vad som händer nu. Det finns då även möjlighet att ställa frågor.

Medverkande aktörer är:

– Svensk kärnbränslehantering AB (SKB)

– Strålsäkerhetsmyndigheten

– Kärnavfallsrådet

– Östhammars kommun

– Oskarshamns kommun

– Länsstyrelsen i Uppsala län

– Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)

– Sveriges energiföreningars riksorganisation (SERO)

– Milkas

Även Mark- och miljödomstolens arbete presenteras.

Detta är en del av det kunskapsbyggande kring slutförvarsfrågan som Östhammars kommun hela tiden jobbar med.

Moderator: Ulf Wickbom

Tid: 13 februari, 18:00 (vi bjuder på fika från 17:30)

Plats: Ladan i Gimo (Karta)

Mötet är kostnadsfritt och kommer att sändas på webben, via denna sida.

Läs mer

Folkomröstningen är inställd

2018-02-01

Folkomröstningen är inställd

2018-02-01

Under kommunfullmäktige den 30/1 2018 beslutades att ställa in den planerade folkomröstningen gällande slutförvarsfrågan i Östhammars kommun. Regeringen har fått yttranden från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Mark- och miljödomstolen (MMD) och ska nu ta ärendet vidare. I dagsläget är det oklart hur processen ser ut framöver.

Läs mer

Webbsänt referensgruppsmöte

2018-01-30

Webbsänt referensgruppsmöte

2018-01-30

Idag, den 30 januari, sänder vi Referensgruppsmötet live, med start 16:30. Malin Wikström, juridiskt ombud för Östhammars kommun i slutförvarsfrågan, presenterar tillsammans med Marie Berggren, chef på strategienheten, hur Strålsäkerhetsmyndighetens och Mark- och miljödomstolens yttranden påverkar ansökningsprocessen.

Läs mer

Myndigheternas yttranden

2018-01-23

Myndigheternas yttranden

2018-01-23

Idag kom yttranden från Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen gällande slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Mark- och miljödomstolens pressmeddelande

http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Mark–och-miljodomstolen-lamnar-sitt-yttrande-till-regeringen-i-malet-om-ett-slutforvar-for-karnavfall/

Strålsäkerhetsmyndighetens pressmeddelande

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2018/
stralsakerhetsmyndigheten-lamnar-yttrande-om-slutforvar/

Läs mer

Webbsändning Referensgruppsmöte

2017-12-12

Webbsändning Referensgruppsmöte

2017-12-12

Referensgruppsmöte, med syftet att uppdatera politiker om kommunens arbete i slutförvarsfrågan.

Direktsänt från Bruksgymnasiet i Gimo. Mötet börjar 16.30.

Läs mer

Framflyttat datum för yttrande

2017-12-06

Framflyttat datum för yttrande

2017-12-06

Mark- och miljödomstolen har beslutat att skjuta fram tiden för sitt yttrande. Det var tänkt att de skulle offentliggöra detta den 20 december, men det skjuts alltså fram till den 23 januari, klockan 11.00. Skälet är enligt rådmannen att det är ett oerhört komplicerat fall som helt enkelt behöver mer tid att behandlas.

Läs mer

Direktsändning Öppet möte

2017-11-30

Direktsändning Öppet möte

2017-11-30

Öppet möte för allmänheten. Information gällande bland annat huvudförhandlingarna i Mark- och miljödomstolen. Direktsänt från Bruksgymnasiet i Gimo. Mötet börjar 18.00.
Skicka in dina frågor under sändningen så besvarar vi dem i mån av tid.

slutforvarsenheten@osthammar.se

Läs mer

Inbjudan Öppet möte för allmänheten

2017-11-23

Inbjudan till informationsträff – Vad händer i slutförvarsfrågan?

Inbjudan Öppet möte för allmänheten

2017-11-23

Inbjudan till informationsträff – Vad händer i slutförvarsfrågan?

Huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen är avslutad. Vi bjuder in till ett föredrag där vi informerar om vad som hänt och hur kommande steg i processen ser ut.

Medverkande:
Margareta Widén-Berggren, Vice ordförande för kommunstyrelsen
Marie Berggren, chef på Strategienheten

Datum: 30 november
Tid: 18:00-19:00
Plats: Bruksgymnasiets matsal, Gymnasievägen 1, Gimo

Föredraget är kostnadsfritt och kommer att webbsändas.
Vi bjuder på fika från 17:45.

Välkommen!

Läs mer

Signerat, del 6

2017-10-30

Sista veckan i huvudförhandlingarna.

Signerat, del 6

2017-10-30

(Detta publicerades först 2017-10-25)

Sista veckan i huvudförhandlingarna.
Veckan inleddes med att såväl SKB som SSM gjorde lite längre presentationer för att besvara domstolens frågeställningar från tidigare veckor. SKB har redovisat svar på en del juridiska frågor gällande bla vad bolaget anser ska omfattas av tillåtlighet/ tillstånd enligt miljöbalken (MB) respektive kärntekniklagen (KTL) och hur regelverken relaterar till/kompletterar varandra. Den parallellprövning som sker har några gemensamma moment; exempelvis framtagande av miljökonsekvensbedömning och ett beslut hos regeringen, men också olika grad av delaktighet från allmänheten i processerna. MB-prövningen sker i mark- och miljödomstolen med ett stort inslag av delaktighet igenom hela processen. KTL-prövningen sker hos SSM med mer begränsad delaktighet, då det hanterar även t ex fysiskt skydd utöver strålskydd. Prövningarna har också olika rättskraft, där MB är mer statisk (ett lagakraftvunnet tillstånd gäller i sin helhet tills omprövning sker) och KTL är mer dynamiskt (har en sk stegvis prövning)

För en verksamhet som är bland de första i sitt slag i världen, för vilken det saknas erfarenhet av lång drift, och utan möjlighet att dra erfarenheter inom en livstid då kärnavfallet ska förvaras 100 000 år, så kommer besluten innehålla ett visst mått av osäkerheter. SSM har därför beskrivit sitt arbetssätt för domstolen gällande att omhänderta osäkerheterna vad avser strålsäkerhetsfrågor utifrån perspektivet av den sk stegvisa prövningen, där osäkerheterna för varje steg rätas ut när man får mer information (tex om hur berget verkligen ser ut) och regleras.

Domstolen har nu under sista veckan redovisat brev, mail eller telefonsamtal med synpunkter som kommit in till domstolen från icke närvarande myndigheter och enskilda. De som närvarat har haft möjlighet till replik på tidigare presentationer vilket bla Herbert Henkel (geologiska linsens placering i relation till skjuvzoner) och Peter Szakálos (kopparkorrosion) tagit. SKB har också redovisat sin senaste version av villkor och åtagande sammanställd utifrån de tidigare förhandlingsveckornas resultat. Båda kommunerna, länsstyrelserna i bägge länen, statliga verk och miljöorganisationerna har framställt sina inställningar till dessa. Flera av de synpunkter som Östhammars kommun har haft har omhändertagits på ett bra sätt.

Sista delen av veckan kommer det vara slutpläderingar i målet och domstolen kommer lämna besked om när de förväntas avge yttrande till regeringen över tillåtligheten till slutförvar för använt kärnbränsle utifrån dessa förhandlingar.

Marie Berggren , chef på Strategienheten i Östhammars kommun

Läs mer

Signerat, del 5

2017-10-26

De sista dagarna i Östhammarsveckan

Signerat, del 5

2017-10-26

(Publicerades först 2017-10-19)

 

De sista dagarna i Östhammarsveckan innehöll en syn och en avslutande dag med flera anföranden av olika aktörer samt en villkors- och åtagandepresentation av SKB.

Synen i Forsmarksområdet innebar en busstur längs väg Rv 76, en snabbtitt på Forsmarks hamn (farleden, platsen i relation till Natura 2000-områden samt SFR-området), därefter vidare för den tänkta platsen för ovanjordsanläggningen och beskrivning av vilka anläggningsarbeten som kommer ske (bla viss utfyllnad i Södervikens kant) och avslutades vid ett par gölar i skogen (både en naturlig och en anlagd).

Sista dagen presenterade SKB sina förslag till villkor och åtaganden som innehöll några förändringar jämfört med tidigare. En del lite mindre som innebar förtydliganden och ett par lite större; ett nytt villkor gällande åtgärder vid bullerstörda fastigheter längs med Lv 292 och Rv 76 och större justering av villkor gällande grundvattenavsänkning. Parterna redogjorde för sin syn på SKB:s förslag så långt möjligt. Såväl Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Östhammars kommun och miljörörelsen har några frågetecken kvar och de kommer sannolikt bli uträtade, klargjorda och bemötta av SKB under sista veckan.

Ett yrkande från Milkas om TV-sänd sista vecka i Nacka avslogs av rätten.

Ett stort tack riktas till dem/de som gjorde veckan i Östhammars kommun lite annorlunda med fantastiska bullbak med tillhörande doft- och smakupplevelser.

När vi nu går in i förhandlingssalen för sista veckan kommer Havs- och Vattenmyndigheten göra ett anförande, Mark- och miljödomstolen ska få svar från framför allt SKB, men även andra aktörer tex SSM, på vissa frågeställningar de har kvar från de övriga veckorna och vi träder in i de sista dagarna av ställningstaganden gällande villkor och åtaganden från SKB.

 
Marie Berggren , chef på Strategienheten i Östhammars kommun

Läs mer

Signerat, del 4

2017-10-19

Fjärde veckan i huvudförhandling om slutförvar.

Signerat, del 4

2017-10-19

(Detta publicerades först 17-10-11)

Fjärde veckan i huvudförhandling om slutförvar.
Förhandlingarna om ett slutförvar för använt kärnbränsle fortsätter, nu Ladan i Gimo, den sk Östhammarsveckan. Förutom Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) som är sökande deltar statliga verk t.ex. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), länsstyrelser, kommuner, miljöorganisationer och enskilda. Här i Östhammar finns några nya aktörer på plats, Opinionsgruppen för säker slutförvaring (OSS) och Naturskyddsföreningen Uppsala län är nya röster i förhandlingssalen. Båda avstyrkte ansökan. Även länsstyrelsen i Uppsala län och Naturvårdsverket liksom Östhammars kommun själva yttrar sig betydligt mer under denna vecka.
SKB har startat upp med sina yrkanden med särskild betoning på de yrkanden som rör kärnbränsleförvaret och de har, precis som i Nacka och Oskarshamn, översiktligt redogjort för det svenska systemet, KBS-3-metoden och de anläggningar som ingår i systemet och har redogjort mer på djupet för de platsförutsättningar och omgivningsförhållanden som råder i Forsmarksområdet. SKB har delat in slutförvar för använt kärnbränsle i tre skeden:
1. Uppförandeskede, de första 10 åren
2. Driftskede, ca 45 år
3. Avvecklingsskede, ca 15 år
Utifrån dessa har SKB beskrivit vad som kommer byggas upp ovan jord, vad som kommer brytas ut under jord, vilka sorters anläggningar som ska etableras, vilka vattenverksamheter som kommer genomföras (grundvattenbortledning, brobygge, utfyllnader mm), vilken vattenpåverkan som kommer ske, vilka materialtransporter som kommer ske och vilken bullerpåverkan som följer av det, vilken påverkan verksamheten kommer ha på naturvärden i skog och våtmarker samt de Natura 2000-områden som finns i närheten. SSM har beskrivit hur man tittat på strålsäkerhetsfrågorna i varje skede och vad som återstår för SKB att undersöka närmare när man börjar gå ned i berget och skapa mer detaljerade förutsättningar. Länsstyrelsen har beskrivit på vilka grunder man givit artskyddsdispens (som blivit överklagat).
Flera frågor har kommit upp om buller längs transportvägarna, om länshållningsvatten, om kvalitetssäkringsarbetet, om kväve och kompensationsåtgärder.
Under veckan kom SKB in med ett förslag på åtagande gällande bullerreducerande åtgärder längs med väg 76, som kommer preciseras ytterligare under fredagens villkorsdiskussioner. På torsdagen är det syn i Forsmarksområdet där det bla ingår att titta på utfyllnadsområden och göletableringar. Efter Östhammarsveckan är det uppehåll en vecka, sedan samlas alla igen för sista veckan i Nacka.

Marie Berggren , chef på Strategienheten i Östhammars kommun

Läs mer

Huvudförhandlingar i Gimo, fredag

2017-10-13

SKB redogjorde för sitt villkors- och åtagandepaket

Huvudförhandlingar i Gimo, fredag

2017-10-13

SKB redogjorde för sitt villkors- och åtagandepaket, där vissa förändringar har gjorts såväl under Oskarshamnsveckan som under Östhammarsveckan. Förändringar är del av förhandlingen där parterna redogör för sina olika infallsvinklar, ståndpunkter och krav. Ibland är förändringarna mindre, något ord som saknas men som förtydligar och förstärker och ibland skärper villkoret, ibland är det mer omfattande förändring eller helt nya villkor som föreslås och accepteras eller förkastas av SKB.

En sådan större förändring blev resultatet av Östhammars kommuns agerande gällande buller från transporter på Lv 76, där SKB skrev ett nytt villkor gällande bullerreducerande åtgärder. Andra lite större förändringar har gällt grundvattenbortledning där tre tidigare villkor slogs ihop till ett samt ett nytt villkor gällande SKB´s ansvar för kontinuerlig omvärldsbevakning om metoder för slutförvaring, informationsbevarande och övervakning efter förslutning.

De flesta miljödomar har ett sk allmänt villkor som talar om att verksamheten ska bedrivas enligt vad som sökanden presenterat i sin ansökan. Den här ansökan är så stor och omfattande att SKB preciserat tydligare vad de åtar sig i enlighet med det allmänna villkoret. Här återfinns hur SKB ska organisera och leda sitt miljöansvar, flera åtaganden om skyddsåtgärder för naturmiljön, avfall och kemikalier, energianvändning, bergmasse- och vattenhantering samt kompensationsåtgärder för kväveutsläppen som kommer ske i Öregrundsgrepen.

Ett yrkande om radio- och TV-sändning av sista veckan i Nacka avslogs av domstolen.

Sist men inte minst har det funnits en/flera bullbakare som bjudit på olika sorters bullar varje dag. Ingen kommer glömma detta från Östhammarsveckan. Tack!

Läs mer

Huvudförhandlingar i Gimo, torsdag

2017-10-12

Huvudförhandlingar i Gimo, torsdag

2017-10-12

Gårdagens fokus på naturvärdesfrågor, artskydd och Natura 2000 och ett ganska stort antal frågor från flera aktörer följdes upp idag av SKB som svarade på de flesta frågeställningarna. De frågor som behöver lite mer arbete för att besvara återkommer SKB med, oftast senare på dagen eller dagen efter.

Denna dag har också Opinionsgruppen för Säker Slutförvaring (OSS) med Kenneth Gunnarsson som talare och Naturskyddsföreningen Uppsala län med Hans Jivander som talare utvecklat sina respektive ståndpunkter gällande ansökan. Bägge föreningarna landade i avstyrkan, med lite olika infallsvinklar.

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Uppsala län har också utvecklat sina ställningstaganden gällande artskyddsdispensen för bla Gölgroda och Gulyxne och hur de ser en framtida hantering av målet och betydelsen som artskyddsdispens har för regeringen rent juridiskt.

Eftermiddagen ägnades åt ett platsbesök med buss i Forsmark, där rätten och parterna fick se hamnen, få en känsla för avstånden till Natura 2000-områdena, platsen för broetablering, utbredningen av utfyllnaden av Söderviken, berggrunden vid platsen för tunnelnedfarten, borrplats 8 samt såväl befintliga och konstgjorda gölar. SKB beskrev även var i terrängen man kunde förvänta sig olika byggnader och anläggningar.

Idag har också det mediala intresset varit större med såväl radio som TV på plats under dagen.

Läs mer

2017-10-12

2017-10-12

Läs mer

2017-10-10

2017-10-10

Läs mer

2017-10-09

2017-10-09

Läs mer

2017-10-06

2017-10-06

Läs mer

2017-10-04

2017-10-04

Läs mer

2017-10-03

2017-10-03

Läs mer

2017-09-26

2017-09-26

Läs mer

2017-09-19

2017-09-19

Läs mer

2017-09-14

2017-09-14

Läs mer

2017-09-14

2017-09-14

Läs mer

2017-09-06

2017-09-06

Läs mer

2017-08-30

2017-08-30

Läs mer

2017-07-04

2017-07-04

Läs mer

2017-05-16

2017-05-16

Läs mer

2017-03-02

2017-03-02

Läs mer

2017-02-02

2017-02-02

Läs mer

2016-12-13

2016-12-13

Läs mer

2016-11-16

2016-11-16

Läs mer