Slutförvaret SFR - slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall

I Forsmark finns ett slutförvar för låg- och medelaktivt kortlivat radioaktivt avfall (SFR). SFR togs i drift 1988 av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). I SFR lagras radioaktivt avfall som inte behöver kylas och som är radioaktivt en relativt kort tid. Det handlar främst om driftavfall från svenska kärnkraftverk men också avfall från sjukvården och från forskning.

SFR ligger 50 meter under vattnet i närheten av Forsmarks kärnkraftverk och rymmer 63 000 kubikmeter avfall. SKB lämnade i slutet av 2014 in en ansökan om att bygga ut SFR för att kunna ta emot ytterligare 130 000 kubikmeter avfall samt segmenterade BWR-reaktortankar från de svenska kärnkraftverken. Den utbyggda delen planeras ligga 100 meter under vattnet i anslutning till den nuvarande anläggningen.