Om slutförvaret

Vad är ett slutförvar?

Slutförvar för radioaktivt avfall är ett förvar där radioaktivt material placeras till dess att radioaktiviteten minskat så mycket att materialet är ofarligt. I praktiken innebär det att materialet kapslas in och läggs ner i berggrunden för att aldrig tas upp igen.

Så här mellanlagras det använda kärnbränslet

I Sverige har vi producerat använt kärnbränsle sedan 1960-talet. Det är en restprodukt från kärnkraftverkens energiframställning. Det använda kärnbränslet är mycket radioaktivt och därför mycket farligt för både oss människor och för miljön. I dag förvaras det använda kärnbränslet i vattenfyllda bassänger i SKB:s mellanlager för använt kärnbränsle i Oskarshamn, CLAB. Det använda kärnbränslet är mycket varmt och kyls med hjälp av vattnet i anläggningens bassänger. Innan det kan slutförvarats måste det därför mellanlagras i minst 40 år. SKB är den svenska kärnkraftsindustrins bolag med uppgift att ta hand om kärnkraftverkens radioaktiva avfall.

En kärnreaktor producerar i genomsnitt 20 ton använt kärnbränsle per år. I dag förvaras ungefär 5 800 ton använt kärnbränsle i CLAB. När vi i framtiden slutar att använda de svenska kärnkraftverken kommer de att ha producerat drygt 12 000 ton använt kärnbränsle. Men mellanlagret CLAB kan inte lagra avfallet tillräckligt länge. Det använda kärnbränslet måste hållas avskilt i 100 000 år. Därför krävs en annan typ av anläggning som kan klara av både istider och jordbävningar utan att någon människa behöver sköta anläggningen. Därför har SKB ansökt om att bygga ett slutförvar för det använda kärnbränslet. Slutförvaret ska kunna förvara bränslet på ett säkert sätt utan att anläggningen kräver något underhåll under de 100 000 år som anläggningen måste vara säker.

Forsmark föreslås

SKB har ansökt om tillstånd för att få bygga och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Söderviken på Forsmarkshalvön i Östhammars kommun. Själva slutförvaringen kommer att ligga ca 500 meter ner i berget. Ett antal byggnader och en ramp ner till förvaret kommer att ligga nära Forsmarks kärnkraftverk. SKB lämnade 2011 in ansökningshandlingarna om att bygga slutförvaret till Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Hur påverkas miljön?

Forsmark har en känslig miljö med kalkrika gölar och artskyddade växter och djur. Slutförvaret kommer att påverka naturmiljön främst genom att grundvattennivån kommer att sänkas och att land- och vattenområden kommer att fyllas ut av berg- och schaktmassor från bygget. Dessutom kommer transporter till och från anläggningen att ge upphov till buller. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.