Dokumentbank

Länkar

Östhammars kommun

Oskarshamns kommun

Svensk kärnbränslehantering AB – SKB

Strålsäkerhetsmyndigheten

Mark- och miljödomstolen i Nacka

Länsstyrelsen Uppsala

Kärnavfallsfonden

Kärnavfallsrådet

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning – MKG

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat – Milkas

Opinionsgruppen för säker slutförvaring – OSS

 

Kommunens egna publikationer

Från början till slutförvar – En dokumentation av slutförvarsprocessen i Östhammars kommun

 

Dokument angående slutförvar av använt kärnbränsle

SKB lämnade 2011 in en ansökan för slutförvaret för använt kärnbränsle, och 2014 en ansökan för att bygga ut SFR. Sedan dess har kommunen svarat på ett antal remisser och lämnat synpunkter, dels på kompletteringsbehovet av ansökningarna, dels i sakfrågan. I kommunens yttranden kan du se vilka synpunkter som vi har förmedlat till SKB och till de berörda myndigheterna. Här hittar du länkar till kommunens yttranden över slutförvaret av använt kärnbränsle och SFR.

Miljöbalken

2012-05-15 Kompletteringsyttrande enligt miljöbalken

2012-10-18: Förslag till begäran om ytterligare komplettering

2013-08-14: Yttrande avseende komplettering enligt miljöbalken I

2013-09-10: Yttrande avseende komplettering enligt miljöbalken II

2015-05-18: Yttrande avseende komplettering II och av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken III

2016-05-24: Yttrande över SKB:s ansökan om tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbransle och kärnavfall

2017-01-17: Yttrande avseende komplettering V och bemötande, ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (MB) till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

2017-01-24, Yttrande avssende komplettering V och bemötande, ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (MB) till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, Frågan om samlad prövning mellan flera ärenden

Kärntekniklagen

2012-05-15: Kompletteringsyttrande enligt kärntekniklagen

2015-10-19: Yttrande över SKB:s ansökan om tillstånd enligt karntekniklagen till anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark