Östhammars kommun

Östhammars kommun är en skärgårdskommun vid Östersjön. Den största tätorten heter Östhammar och ligger 7 mil från Uppsala och 12 mil från Stockholm. Kommunen ligger i Uppsala län och har en befolkning på nästan 22 000 personer fördelat på fem tätorter och landsbygd. Tätorterna i kommunen är Alunda, Gimo, Österbybruk, Östhammar och Öregrund.

Östhammars kommun ligger i Roslagen, med storslagen natur och havet som närmaste granne. Vi har en kustlinje på 4 000 kilometer och omkring 1 000 öar. I kommunen finns mer än 5 000 fritidshus och en rik kulturbygd med flera välbevarade vallonbruk och herrgårdar. 2 000 företag skapar tillväxt i kommunen och utvecklingen pågår för fullt. Det byggs som aldrig förr, för här vill allt fler bo.

Kärnteknisk verksamhet i Östhammars kommun

Kärnteknisk verksamhet har funnits i Östhammars kommun under årtionden. I Forsmark finns ett kärnkraftverk och ett slutförvar för låg- och medelaktivt kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Under hela tiden har frågan om hanteringen av det radioaktiva avfallet varit närvarande och ständigt aktuell. Kommunen blev utpekad som potentiellt lämplig plats för slutförvarsanläggningar redan under den andra hälften av 1970-talet av AKA-utredningen. Svensk kärnbränslehantering, SKB, gjorde sitt platsval 2009, och det föll på Forsmark.

Sedan 2011 pågår prövningar för att SKB dels vill bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Sedan 2014 pågår även prövningar för att SKB vill bygga ut det befintliga SFR. Kommunen spelar en avgörande roll i båda dessa prövningar eftersom de planerade anläggningarna omfattas av det kommunala vetot i miljöbalken. Du kan läsa mer om det i avsnittet ”Om processen” som finns under rubriken ”Slutförvar” överst på sidan.

Vill du följa kommunens slutförvarsresa från 1975 och framåt? Välj rubriken ”Tidslinjen” överst på sidan och klicka dig runt på tidslinjen.

Slutförvarsorganisationen

Syftet med kommunens slutförvarsorganisation är att förbereda kommunfullmäktige att svara på regeringens fråga om kommunen kan acceptera ett slutförvar i Östhammars kommun eller inte. För att kunna fatta ett välgrundat beslut krävs kunskap och information.

1995 ställde SKB frågan till Östhammars kommun om kommunen kunde tänka sig platsundersökningar för ett slutförvar för använt kärnbränsle. Kommunfullmäktige beslutade att tillåta undersökningarna. Sedan bildades en slutförvarsorganisation för att följa utvecklingen kring ett eventuellt slutförvar.

Genom åren har slutförvarsorganisationen förändrats beroende på var i processen man har befunnit sig. I dag består den av politiker som utsetts av respektive parti för att följa processen extra noga. Organisationen består av följande arbetsgrupper: säkerhetsgruppen, MKB-gruppen och referensgruppen. Nedan kan du läsa mer om dem. Det finns också ett villkorsråd och ett antal tjänstepersoner anställda på kommunen med fokus på slutförvarsfrågan.

 

Just nu pågår kommunens arbete med att uttala sig om SKB:s båda ansökningar, både ansökan från 2011 om ett slutförvar för använt kärnbränsle och ansökan från 2014 om att bygga ut SFR.

Som resultat av gruppernas arbeten har kommunen skickat flera remisser till SKB och till de inblandade myndigheterna. I remisserna har kommunen meddelat vilka kompletteringar som behövs för att vi ska kunna ta ställning till ansökningarna.

Kontakt: Jonas Svensson, kommunfullmäktiges ordförande

Referensgruppen

Referensgruppen består sedan 1 januari 2016 av hela kommunfullmäktige och representanter från Region Uppsala, lokala miljöorganisationer (OSS (Opinionsgruppen för säker slutförvaring) och Naturskyddsföreningen i Östhammar), grannkommuner (Uppsala, Norrtälje, Tierp, Älvkarleby och Gävle) och Åland. Gruppen har utvidgats då processen kommer allt närmare ett beslut i frågan om slutförvar. Därför är det viktigt att alla politiker i kommunen jobbar med frågan om slutförvar.

Referensgruppen ansvarar för information och kommunikation om slutförvarsfrågor till allmänheten. Gruppen anordnar exempelvis öppna möten, föreläsningar och håller sig informerade om processen i de andra grupperna. De fungerar också som omvärldsbevakare i andra organisationer och i samhället.

Referensgruppens arbetsutskott består av 5 ledamöter som är extra ansvariga för att hålla övriga uppdaterade om processen:

 • Anna-Lena Söderblom (M), ordförande
 • Roger Lamell (S), vice ordförande
 • Jonas Lennström (S)
 • Katarina Ståhlbrand (C)
 • Kerstin Dreborg (Mp)

Kontakt: Anna-Lena Söderblom, referensgruppens arbetsutskotts ordförande

Kontakt: Jonas Svensson, referensgruppens ordförande

Säkerhetsgruppen

Säkerhetsgruppen granskar SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen och utbyggnationen av Säkerhetsgruppens uppdrag är att bevaka att den långsiktiga säkerheten är bra beskriven i ansökan och att allmänheten kan förstå ansökan. SKB:s ansökan om att få bygga slutförvaret är 9000 sidor lång.

Gruppen är också huvudansvarig för granskningen av SKB:s FUD-program.

Gruppen består av 11 ledamöter:

 • Barbro Andersson Öhrn (S), ordförande
 • Per- Olov Olsson (M), vice ordförande
 • Lennart Norén (S)
 • Leif Hägg (S)
 • Tomas Näslund (S)
 • Gunnel Wahlgren (C)
 • Inger Abrahamsson (C)
 • Anders Bäckström (M)
 • Peter Brandt (SD)
 • Rune Nilsson (L)
 • Arno Unge (MP)

Kontakt: Barbro Andersson Öhrn,  säkerhetsgruppens  ordförande

 

MKB är en förkortning som står för miljökonsekvensbeskrivning. MKB-gruppen har alltså extra fokus på miljöfrågor. Om en verksamhet kräver tillstånd enligt vissa bestämmelser i miljöbalken ska den som är ansvarig för verksamheten bedöma miljökonsekvenserna och sammanställa en miljökonsekvensbeskrivning. I det här fallet är det SKB som ska göra det.

MKB-gruppens uppdrag är att granska SKB:s ansökan enligt miljöbalken för slutförvaret för använt kärnbränsle och utbyggnationen av SFR. Det innebär att de bevakar att djur och natur skyddas i processen med att planera för slutförvar. Gruppen följer även samrådsprocesser för nya slutförvarsanläggningar.

Gruppen består av 11 ledamöter:

 • Bertil Alm (C), ordförande
 • Reinhold Delwall (M), vice ordförande
 • Christina Haaga (S)
 • Harri Lundgren (S)
 • Ingrid Gustafsson (S)
 • Lisa Landberg (C)
 • Sune Pettersson (M)
 • Sune Berglund (BOA)
 • Sören Carlsson (KD)
 • Inger Arvidsson (V)
 • Anna-Maria Brantedal (LPO)

Kontakt: Bertil Alm, MKB-gruppens ordförande

 

Hur finansieras kommunens slutförvarsarbete?

Kommunens arbete med att följa processen kring ett slutförvar av använt kärnbränsle finansieras av kärnavfallsfonden. Fonden finns sedan 1978. Kärnkraftverkens ägare betalar en avgift till fonden för varje kWh elektricitet som kärnkraftverken producerar. Kommunen lägger inga skattemedel på att finansiera arbetet med att följa processen.

Till toppen av sidan