Signerat, del 2

2017-10-04

(Detta publicerades först 17-09-14)

Förhandlingarna om ett slutförvar för använt kärnbränsle fortsätter i Nacka. Förutom Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) som är sökande deltar, statliga verk t.ex. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), länsstyrelser, kommuner, miljöorganisationer och enskilda.

Veckan har innehållit en redogörelse av SSM gällande resultatet av sin granskning av metodval, platsval och säkerhet efter förslutning. Ett omfattande block följde med parternas synpunkter på ansökan där frågeställningar gällande kopparkorrosion, bentonitens egenskaper, saunaeffekten, geologi, skjuvzoner, paleoseismik, jordbävningar, metangasförekomst samt grundvattenflöden behandlades. Även alternativa metoden djupa borrhål belystes. Synpunkter framfördes på hur allmänna hänsynsreglerna omhändertas i dessa olika perspektiv tex gällande försiktighetsprincipen, bästa möjliga teknik, kunskapskravet, bästa plats. SKB har bemött de frågeställningar som lyftes och det gavs även möjlighet till motrepliker på SKB:s svar.

Ett flertal medverkande parter hade med sig experter inom de olika områdena, några experter var engelsktalande varför deras presentationer tolkades av en mycket professionell tolk.

Onsdagen ägnades åt frågan om hur samråd har genomförts med samtliga myndigheter, organisationer, berörda enskilda och allmänheten samt hur synpunkter som framförts har omhändertagits och påverkat omfattningen och innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Därefter redogjorde SKB för omfattningen och de avgränsningar av MKB:n som bolaget gjort.

Domstolen har under veckan ställt ett antal frågor till parterna för att försöka klarlägga bland annat ramen för processen.

En dag återstår och en fråga får ytterligare fokus – kopparkorrosion. Därefter är det två veckors uppehåll och sedan återupptas förhandlingarna i Oskarshamn.

 

Marie Berggren , chef på Strategienheten i Östhammars kommun