Signerat, del 1

2017-09-14

 

(Detta publicerades först 17-09-07)

Nu har huvudförhandlingen startat i Mark- och miljödomstolen!

På tisdagen samlades inblandade parter i Nacka. Svensk kärnbränslehantering AB (SKB), statliga verk t.ex. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Kärnavfallsrådet, Länsstyrelserna i de två länen som berörs (Kalmar och Uppsala), Östhammars och Oskarshamns kommuner, miljöorganisationer och enskilda för att inleda en sex veckor lång domstolsförhandling om slutförvar för bland annat använt kärnbränsle i Forsmark.

Domstolen inledde förhandlingen med att fråga om parterna tillstyrkte eller avstyrkte ansökan. Några parter tillstyrkte under vissa förutsättningar (ex. SSM och Länsstyrelsen i Uppsala), några har yrkat avslag (miljöorganisationer och forskare vid KTH) och Östhammars kommun har meddelat att vi avvaktar vår lokala folkomröstning innan besked lämnas.

Därefter påbörjade SKB sin presentation av det stora ansökningsmaterialet del för del.

Under tisdagen fortsatte förhandlingen med att SKB gav en historik över den kärntekniska utvecklingen i Sverige och hur roller, beslutsfattande och avfallsfrågorna har utvecklats och vad ansökan i stora drag innehåller. Även SSM gav en redovisning av hur de har granskat ansökan utifrån sitt strålsäkerhetsperspektiv som expertmyndighet. Under onsdagen presenterade SKB några väsentliga delar av ansökan. Hur man valde plats, metod och hur man har analyserat olika scenarier som kan påverka den långsiktiga säkerheten när förvaret har förslutits. Klargörande frågor på presentationerna har ställts av flera parter.

Parterna kommer utveckla sin syn på ovanstående delar de närmsta dagarna och under nästa vecka kommer förhandlingarna handla om miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och hur samråden har genomförts.

 

Marie Berggren , chef på Strategienheten i Östhammars kommun