Huvudförhandlingar i Gimo, tisdag

2017-10-10

En andra dag med mycket information från SKB. Huvudförhandlingarna gällande ett slutförvar för använt kärnbränsle innehöll idag flera stora block från SKB om platsförutsättningarna och miljökonsekvenserna i Forsmark specifikt.

SKB har mer detaljerat hur slutförvaret kan komma att se ut, både ovanjordsanläggningen med dess ingående byggnader och funktioner likväl som undermarksanläggningens delar och funktioner. SKB har beskrivit många olika processer över tid i förvaret och delat in dessa under tre skeden i slutförvaret:

1,) Uppförande som varar ca 10 år

2,) Drift som varar ca 45 år samt

3,) Avveckling och förslutning som varar ca 15 år

SKB har berättat hur man kommer bygga upp industriområdet med bla utfyllnader, bergupplag och verksamhet samt fysiskt skydd. De olika vattenflödena och dess hantering som kommer att skapas under hela livslängden av förvaret (spillvatten, lakvatten och länshållningsvatten samt dagvatten) har beskrivits och miljöbedömts. Kvalitetsarbetet vid sprängning av tunnlar, hur man spränger, hur man deponerar kapslar och återfyller tunnlar med bentonit, hur mycket bergmassor som kommer skapas och hur de (likväl som bentonit och andra material) kommer transporteras, hur mycket buller som kommer alstras vid anläggningen och längs med transportvägarna och hur strålsäkerheten ska upprätthållas igenom alla skeden har beskrivits. Dessutom ett stort block om hur SKB har bedrivit samråd om projektet och vilka miljökonsekvenser de har definierat i naturmiljön, längs med transportvägarna av material, och i havet.

Flera parter, bland annat Östhammars kommun, har ställt frågor och lämnat synpunkter, på dessa stora block. SKB presenterade ett helt nytt förslag under dagen på bullerreducerande åtgärder längs med väg 76 och 292.

Domstolsförhandlingarna fick dessutom besök från en årskurs tre på Wilhelm Haglunds gymnasium under eftermiddagen. Domaren gjorde då ett avsteg från förhandlingsordningen och introducerade snabbt eleverna till vad de upplevde i rättsalen.