Huvudförhandling i Oskarshamn

2017-10-03

Huvudförhandlingarna i Mark- och miljödomstolen har påbörjat den tredje veckan av totalt fem. För närvarande är vi i Oskarshamn där främst frågor som rör CLAB/CLINK tas upp denna vecka.

Huvudförhandlingarna påbörjades den 5 september med två veckor i Nacka. Det går att läsa mer om detta bland våra tidigare nyheter här på hemsidan och i de lokala annonstidningarna. Dessa veckor inleddes med att alla parter fick tillstyrka eller avstyrka SKB´s ansökan och fortsatte sedan med att flera aktuella ämnen togs upp av olika parter.

Igår, den 2 oktober, börjades förhandlingarna i Oskarshamn där det fokuseras på den anläggning som SKB ansöker om att få uppföra där. Det handlar alltså främst om den inkapslingsanläggning med tillhörande system som är tänkt att senare kallas CLINK. SKB hade flera presentationer under gårdagen, både med en del repetition från Nacka, men även med ett fördjupat innehåll mot de aktuella anläggningarna. Efter varje presentation får motparter även ställa sina frågor om det som sagts, så länge de ställs av klargörande karaktär. Idag har SKB fortsatt med ett antal presentationer om bland annat de tänkta anläggningarnas utformning, säkerhet och risker likväl som mer detaljerade inlägg om hur hantering av avfall och ombyggnationer är tänkt att utföras. Vi har fått se deras analyser kring bland annat bullernivåer och andra delar av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som de tagit fram. Även övriga parter har fått anmäla talartid och vi hörde bland annat Oskarshamns kommun och MKG som fick ordet.

Under resterande dagar denna vecka ska vi på syn på det befintliga CLAB, Kapsellaboratoriet och Äspölaboratoriet samt fortsätta ytterligare en halvdag i förhandlingssalen. Kommande vecka ska fokuseras på delarna som är tänkt att förläggas i Östhammars kommun. Då pågår förhandlingarna i Gimo och nedan kan du se ett kortfattat schema över hur dagordningen ser ut.

Observera att tiden för anmälan till syn på Forsmarks område är förbi, så det går ej att följa med om du inte redan är anmäld. Tänk även på att domstolsförhandlingarna inte är som våra tidigare öppna möten, utan det är begränsat hur du kan komma och gå samt var du får sitta. Det kan även hända att dagordningen ändras om domstolen anser det lämpligt under förhandlingens gång.

Måndag 9 oktober 12:30-18:00

 • Samling i Gimo (Ladan) vid 12:30. Förhandling påbörjas 13:00.
 • Genomgång av förhandlingsordning. Hantering av frågor som avses i artskyddsmålet och hamnmålet.
 • SKB framställer samtliga yrkanden med särskilt fokus på de yrkanden som är kopplade till Kärnbränsleförvaret.
 • Motparter som ej tidigare närvarat redovisar sin inställning i frågan.
 • SKB redovisar sin inställning till eventuella yrkanden.
 • Klagandenas yrkanden i M 4617-13
 • SKB och Länsstyrelsen i Uppsala län återger sin inställning i M 4617-13
 • SKB redogör för det svenska systemet för hantering av radioaktivt avfall, KBS3-systemet och de anläggningar som är aktuella. Här visas även film.
 • SKB redogör översiktligt för plats- och omgivningsförhållandena.

Tisdag 10 oktober 08:30-18:00

 • SKB redogör för den sökta verksamheten inom uppförande och drift av Kärnbränsleförvaret i Forsmark. Detta inkluderar den miljöfarliga verksamheten, vattenverksamheten, strålsäkerhetsfrågor och relaterade följdverksamheter.
 • SKB redogör för miljö och konsekvensbeskrivning (MBK) för Kärnbränsleförvaret i Forsmark. Redovisning av avgränsning, alternativa utformningar och nollalternativ på lokal nivå samt övergripande miljöaspekter.
 • SKB redogör för konsekvenser i form av transport- och anläggningsbuller.
 • Motparter redovisar synpunkter för ovanstående områden.

Onsdag 11 oktober 08:30-18:00

 • SKB redogör för påverkan av naturvärden såsom bland annat skyddade arter och Natura 2000.
 • Klagande i M4617-13 utvecklar sin talan.
 • SKB utvecklar sin talan i samma mål som ovan.
 • Även Länsstyrelsen i Uppsala län utvecklar sin talan i detta mål.
 • SKB redogör för påverkan av vattenmiljöer.
 • Motparter redogör sina ståndpunkter för några av de tidigare punkterna.

Torsdag 12 oktober 08:30-17:00

 • Motparter som ej deltagit tidigare i huvudförhandlingen redogör sina synpunkter på hela ansökan.
 • SKB redogör för åtaganden och villkor gällande uppförande och drift av Kärnbränsleförvaret.
 • Motparter redovisar sina synpunkter på föregående punkt.
 • Syn vid platsen för Kärnbränsleförvaret. (Senaste anmälningsdag för detta har passerats)

Fredag 13 oktober 08:30-16:00

 • SKB ger replik på framförda synpunkter
 • Planeringsfrågor
 • Reservtid (efter lunch)

Komplett schema kan du hitta i ett tidigare nyhetsinlägg där vi hänvisar till detta dokument. (”Paus i huvudförhandlingarna”)