Folkomröstning gällande slutförvar för använt kärnbränsle

2017-05-16

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun har den 25 april 2017 beslutat att hålla en lokal folkomröstning gällande frågan om Östhammars kommun ska tillåta ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Folkomröstningen kommer att ske den 4 mars 2018.

Frågan ska vara: Tycker du att Östhammars kommun ska tillåta ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark?
– Ja
– Nej

En folkomröstning är enbart rådgivande och är en del utav ett större underlag. Det slutliga beslutet fattas av kommunfullmäktige. Rösträtt har alla röstberättigade vid kommunala val i Östhammars kommun.

Följande underlag kommer att ligga till grund för kommunfullmäktiges beslut:
– Folkomröstningens resultat
– Östhammars kommuns politiska granskningsgruppers arbete som pågått sedan 1995 och kommunens yttranden
– Mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen enligt miljöbalken
– Strålsäkerhetsmyndighetens granskningsresultat

Prövning

För att bygga en kärnteknisk anläggning i Sverige idag behövs det tillåtlighet enligt miljö­balken och tillstånd enligt kärntekniklagen. Regeringen prövar båda dessa frågor. Till sin hjälp har de Mark- och miljödomstolen som prövar enligt miljöbalken och Strålsäkerhets­myndigheten som prövar enligt kärntekniklagen. Enligt miljöbalken omfattas vissa typer utav verksamheter kommunalt veto. Det innebär att kommunerna där verksamheterna ska placeras har rätt att säga nej till dem. I det här fallet gäller det kommunerna Östhammar och Oskarshamn som ska ta ställning till ett slutförvar respektive inkapslingsanläggning. Östhammars kommun måste därför ha tagit ställning innan regeringen fattar sitt beslut. Regeringen beslutar sedan om att ge antingen grönt ljus för byggnation eller stoppa processen.

Det kommunala vetot för slutförvar omfattas också av en vetoventil. Ventilen innebär att regeringen kan säga ja till anläggningen mot kommunens vilja om ingen annan lämplig plats finns. Med lämplig menas inte bara tekniskt eller ekonomiskt bäst utan också social acceptans.

Bakgrund

1995 frågade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Östhammars kommun om kommunens inställning till att SKB ville genomföra förundersökningar för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. I samband med SKB:s förundersökningar bildades kommunens slutförvarsorganisation som följt frågan sedan dess. På olika sätt och i olika konstellationer har slutförvarsorganisationen arbetat med att bygga kunskap genom att ställa frågor, begära klargörande, kompletteringar samt anordna olika typer av seminarier och informations­kampanjer. Slutförvarsorganisationens arbete finansieras av Kärnavfallsfonden.

Inget land i världen har i dag ett slutförvar för använt kärnbränsle i drift.